Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2016 z dne 25. 4. 2016

Kazalo

1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015, stran 4268.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 13. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2015.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7,078.065,19
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,462.521,97
70
DAVČNI PRIHODKI
2,131.107,22
700 Davki na dohodek in dobiček
1,985.700,00
703 Davki na premoženje
133.436,87
704 Domači davki na blago in storitve
11.970,35
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
331.414,75
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
56.369,59
711 Takse in pristojbine
3.051,83
712 Denarne kazni 
1.825,37
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki
270.167,96
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.362,16
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
456,62
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
905,54
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4,614.181,06
74 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
4,614.181,06
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7,372.646,27
40
TEKOČI ODHODKI
1,226.516,02
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
240.308,01
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.562,40
402 Izdatki za blago in storitve
905.123,45
403 Plačila domačih obresti
2.360,71
409 Rezerve
38.161,45
41
TEKOČI TRANSFERI
1,104.544,41
410 Subvencije
2.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
687.398,01
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
65.004,50
413 Drugi tekoči domači transferi
350.141,90
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4,975.282,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4,975.282,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
66.303,84
430 Investicijski transferi
66.303,84
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–294.581,08
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
379.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
8.950,02
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
75.468,90
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
370.050,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)-IX.=-III
294.581,08
XII.
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2014
41.307,91
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-13/2016-80
Črenšovci, dne 21. aprila 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti