Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

98. Uredba o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 253.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14 in 2/15) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe te uredbe se v delu, ki se nanaša na sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, začnejo uporabljati naslednji dan po objavi obvestila o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
(2) Minister objavi obvestilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije in obvesti izvajalce zavarovanj.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2015
Ljubljana, dne 15. januarja 2015
EVA 2015-2330-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik