Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4084. Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E), stran 13127.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. decembra 2015.
Št. 003-02-10/2015-3
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF-E) 
1. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) se v 199. členu dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek 122. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) so stopnje dohodnine za davčni leti 2016 in 2017:
če znaša neto letna 
davčna osnova
znaša dohodnina v eurih
nad
do
8.021,34
16 %
8.021,34
20.400,00
1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
20.400,00
70.907,20
4.625,65 + 41 % nad 20.400,00
70.907,20
25.333,60 + 50 % nad 70.907,20
(4) Uskladitev zneskov iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 122. člena ZDoh-2.«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 411-01/15-49/12
Ljubljana, dne 15. decembra 2015
EPA 921-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti