Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2015 z dne 13. 11. 2015

Kazalo

3401. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran, stran 9593.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) sta Občinski svet Občine Piran na 7. redni seji dne 14. julija 2015 in Občinski svet Občine Ankaran na 8. redni seji dne 29. septembra 2015 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njunih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
(1) Občina Piran in Občina Ankaran ustanovita skupno upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Skupno upravo sestavljata notranji organizacijski enoti:
– Občinski inšpektorat,
– Občinsko redarstvo.
3. člen 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Piran in Ankaran. Napis je v slovenskem in italijanskem jeziku.
(3) Oznake organa so v slovenskem in italijanskem jeziku.
4. člen 
(1) Ustanoviteljske pravice občin – razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar sta pristojna občinska sveta – izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(2) Župan občine s statusom delodajalca imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave po predhodnem soglasju župana občine soustanoviteljice.
(3) Župana s soglasjem sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen
Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen 
(1) Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in občinskimi predpisi, za katere izvajanje je pooblaščena občinska inšpekcija in občinsko redarstvo. Seznam veljavnih predpisov je objavljen na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen 
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava je pri opravljanju svojih nalog dolžna upoštevati usmeritve župana oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero opravlja nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega pri izvrševanju upravnih nalog v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari odloči direktor sedežne občine.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi, odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno.
8. člen 
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki je vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva kot inšpekcijskega in prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti najmanj 7. raven visokošolske izobrazbe (magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja, univerzitetni programi, specializacija po visokošolskih strokovnih programih).
9. člen 
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj obema županoma občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
10. člen 
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan občine, v kateri ima skupna uprava sedež, na podlagi pooblastila župana druge občine ustanoviteljice, oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila obeh županov občin ustanoviteljic.
11. člen 
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan občine, v kateri ima skupna uprava sedež, po predhodnem soglasju župana druge občine ustanoviteljice.
III. SREDSTVA ZA DELO 
12. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave zagotavljata občini ustanoviteljici v deležu, ki se ga določi:
– na podlagi potrebnega števila uslužbencev na posameznem območju ter
– deležu vodje skupne uprave in prekrškovnega organa do razmerja števila uslužbencev na posameznem območju.
(2) Druga materialna sredstva skupne uprave zagotavljata občini ustanoviteljici glede na število prebivalcev.
Delež sredstev za delo in drugih materialnih sredstev se določi v dogovoru med županoma ustanoviteljic.
13. člen 
(1) Skupna uprava deluje na sedežu skupne uprave.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, zagotovi v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občini ustanoviteljici skupne uprave delita v razmerju, določenem v prejšnjem členu.
14. člen 
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občina soustanoviteljica zagotavlja sredstva za skupno upravo v finančnem načrtu svoje občinske uprave na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njenemu proračunu.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen 
(1) Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Piran.
(2) Posamezne naloge se opredelijo v Pogodbi o opravljanju strokovno-tehničnih nalog. Stroški se delijo v skladu z 12. členom odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
16. člen
Župana občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen 
(1) Posamezna občina ustanoviteljica lahko izstopi iz skupne uprave tako, da najprej poda pisno namero za izstop županu občine soustanoviteljice, nato pa občinski svet izstopajoče občine sprejme sklep o izstopu. S sklepom o izstopu se mora na prvi naslednji seji seznaniti občinski svet druge občine ustanoviteljice. Od dneva seznanitve občinskega sveta druge občine ustanoviteljice začne teči trimesečni odpovedni rok, v katerem morata občini rešiti odprta vprašanja (poravnava medsebojnih obveznosti, prevzem javnih uslužbencev, osnovna sredstva …).
(2) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, morata s tem soglašati obe občini ustanoviteljici.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen
V dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih dveh mesecih v skladu z zakonom o javnih uslužbencih se imenuje vodjo skupne uprave.
19. člen 
(1) Skupna uprava začne z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
(5) Skupna uprava z dnem začetka delovanja prevzame vse odprte zadeve od občin ustanoviteljic na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
20. člen 
(1) Župana občin ustanoviteljic objavita ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije v petnajstih dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne uprave zadnji odločal.
(2) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 0610-0010/2015
Piran, dne 30. oktobra 2015
Župan
Župan 
Občine Piran 
Občine Ankaran
Peter Bossman
Gregor Strmčnik l.r.
po pooblastilu
Podžupanja
Meira Hot l.r.
Visto l’art. 49 della Legge in materia di autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 14/15 e ZUJF – ZUUJFO), l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo ufficiale consolidato-2) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 7a seduta ordinaria del 14 luglio 2015 e, il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nell’8a seduta ordinaria del 29 settembre 2015, adottano il seguente
D E C R E T O 
sull’istituzione di un organo di Amministrazione comunale congiunta Ispettorato e Vigilanza Intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(1) Con il presente Decreto si istituisce un organo di Amministrazione comunale congiunta (in prosieguo: Amministrazione congiunta), specificando la denominazione e la sede, il settore delle attività, l’organizzazione interna, la gestione ed erogazione dei fondi ed altre condizioni per lo svolgimento della sua funzione.
(2) Il presente decreto stabilisce i diritti e gli obblighi dei Comuni fondatori e dei loro organi nei confronti dell’Amministrazione congiunta e in materia di relazioni reciproche
Art. 2 
(1) Il Comune di Pirano e il Comune di Ancarano istituiscono un’amministrazione congiunta “Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran – Ispettorato e Vigilanza Intercomunale del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano” per l’esecuzione in sede congiunta dei compiti di amministrazione comunale nel campo dell’ispezione e della vigilanza comunale.
(2) L’Amministrazione congiunta è composta da due unità organizzative interne:
– Ispettorato Comunale,
– Vigilanza Comunale.
Art. 3 
(1) La sede dell’Amministrazione congiunta è stata eletta presso il Comune di Pirano, in Piazza Tartini 2, a Pirano.
(2) L’organo di Amministrazione congiunta utilizza un timbro di forma circolare con la scritta sul bordo esterno: Ispettorato e Vigilanza Intercomunale dei Comuni di Pirano e di Ancarano. La scritta è bilingue, in sloveno e italiano.
(3) Le denominazioni e i contrassegni dell’organo sono in lingua slovena e in lingua italiana.
Art. 4 
(1) I diritti di soci fondatori spettanti ai Comuni – ad eccezione dell’adozione di modifiche al presente decreto e della garanzia di risorse di bilancio per il funzionamento dell’Amministrazione congiunta, la cui approvazione spetta ai rispettivi consigli comunali – sono esercitati dai sindaci dei due Comuni fondatori.
(2) Il Sindaco del Comune avente lo status di datore di lavoro nomina e revoca il Direttore dell’Amministrazione congiunta, dietro previo consenso del Sindaco del Comune co-fondatore.
(3) I due Sindaci adottano consensualmente il piano dell’organico, il programma di lavoro e il piano finanziario dell’Amministrazione congiunta, monitorano il lavoro e forniscono gli orientamenti e le linee giuda comuni in materia di questioni generali di organizzazione e di funzionamento della gestione congiunta.
II. COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Art. 5 
L’Amministrazione congiunta svolge compiti amministrativi, professionali e di incentivazione propri delle amministrazioni comunali dei Comuni fondatori e compiti in conformità alla legge, alle normative correlate e alle normative dei Comuni fondatori.
Art. 6 
(1) L’Amministrazione congiunta è un organo investito di poteri sanzionatori, esercitati in nome e per conto dei Comuni fondatori.
(2) Gli ufficiali pubblici autorizzati, operanti in seno all’Amministrazione congiunta, risolvono le procedure di infrazione e deliberano in merito alle infrazioni di competenza municipale, previste dalle leggi e dai regolamenti comunali, la cui attuazione è affidata agli ispettori comunali e ai vigili urbani. L’elenco dei regolamenti esistenti e applicabili è pubblicato sul sito internet dei Comuni fondatori.
(3) Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni minori, comminate dall’Amministrazione congiunta, costituiscono un’entrata di bilancio del Comune sul territorio in cui è stata commessa l’infrazione o è stata violata una prescrizione.
Art. 7 
(1) Nelle decisioni in materia amministrativa di competenza comunale, l’autorità congiunta agisce quale organo rappresentante il Comune fondatore nella cui competenza territoriale rientra il singolo caso.
(2) L’Amministrazione congiunta, nell’esercizio delle rispettive funzioni, è obbligata a tenere conto delle posizioni o orientamenti del Sindaco e del Direttore dell’Amministrazione comunale del Comune fondatore nella cui competenza territoriale rientra il caso o per il quale svolge una determinata attività.
(3) L’esclusione di un dipendente dall’esecuzione dei compiti amministrativi in seno all’Amministrazione congiunta è decisa dal Direttore dell’amministrazione comunale nella cui competenza territoriale rientra il caso. In caso di esclusione del Direttore dell’Amministrazione congiunta, la decisione spetta al Direttore del Comune di sede.
(4) Per danni causati da funzioni svolte contrariamente alla legge da parte di un dipendente dell’Amministrazione congiunta, rispondono solidalmente i comuni fondatori.
Art. 8 
(1) L’Amministrazione congiunta è guidata da un dirigente, con la qualifica di Direttore dell’Ispettorato e Vigilanza Intercomunale, quale organo ispettivo, investito altresì dei poteri sanzionatori da parte dei comuni fondatori.
(2) Il Direttore dell’Amministrazione congiunta ha lo status di pubblico ufficiale integrato nel ruolo.
(3) Il Direttore dell’Amministrazione congiunta deve avere assolto almeno il VII livello di istruzione superiore (laurea magistrale specialistica – II livello di Bologna, corsi universitari e di specializzazione secondo i programmi dell’istruzione superiore).
Art. 9 
(1) Il Direttore dell’Amministrazione congiunta è responsabile dell’esecuzione dei compiti rientranti nella giurisdizione territoriale del singolo Comune fondatore, rispondendo al Sindaco e al Direttore dell’Amministrazione comunale del Comune, per quanto concerne il lavoro dell’Amministrazione congiunta, risponde invece a entrambi i Sindaci dei Comuni fondatori.
(2) Il Direttore dell’Amministrazione congiunta rappresenta l’organo di gestione congiunta, organizza lo svolgimento delle mansioni, assume decisioni in materia amministrativa di competenza dell’Amministrazione congiunta e si fa carico di tutti gli altri compiti, necessari a garantire un lavoro tempestivo e professionale dell’Amministrazione congiunta.
Art. 10 
(1) Il Comune in cui è stata eletta la sede dell’Amministrazione congiunta, riveste nei confronti dei funzionari pubblici dell’Amministrazione congiunta la funzione di datore di lavoro.
(2) I diritti e gli obblighi del datore di lavoro sono implementati dal Sindaco del Comune in cui è stata eletta la sede dell’Amministrazione congiunta, sulla base di un’autorizzazione sottoscritta dal Sindaco dell’altro Comune fondatore o da parte del Direttore dell’Amministrazione congiunta, previa autorizzazione sottoscritta ed emessa da parte di entrambi i Sindaci dei Comuni fondatori.
Art. 11 
L’atto sulla sistematizzazione dei posti di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione congiunta è adottato dal Sindaco del Comune in cui ha sede l’Amministrazione congiunta, previo consenso del Sindaco dell’altro Comune fondatore.
III. FONDI PER L’ATTIVITÀ 
Art. 12 
(1) I fondi per svolgere l’attività dell’Amministrazione congiunta sono forniti dai Comuni fondatori in quota proporzionale da stabilirsi:
– in base al numero del personale necessario in un determinato territorio, e
– in rapporto alla quota proporzionale necessaria da corrispondere per la retribuzione del Direttore e dell’autorità sanzionatoria, in relazione al numero del personale impiegato in una determinata area.
(2) Altri beni materiali per la gestione dell’Amministrazione congiunta sono forniti dai Comuni fondatori in termini correlati alla consistenza numerica della popolazione.
La quota di fondi necessari per l’attività e degli altri mezzi materiali è determinata di comune accordo tra i Sindaci fondatori.
Art. 13 
(1) L’Amministrazione congiunta opera presso la sede eletta dalla stessa.
(2) All’acquisto di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività dell’Amministrazione congiunta provvede, in conformità alle disposizioni sugli appalti pubblici, il Sindaco del Comune fondatore, in cui ha sede l’amministrazione stessa.
(3) La ripartizione dei costi per l’uso dei locali amministrativi, i costi di acquisto e gestione delle attrezzature e delle spese di esercizio e di manutenzione a carico dei due Comuni fondatori, è stabilita in osservanza delle quote proporzionali, stabilite dall’articolo precedente.
Art. 14 
(1) L’Amministrazione congiunta è fruitore diretto del bilancio comunale del Comune, in cui la stessa ha stabilito la propria sede.
(2) Il piano finanziario dell’Amministrazione congiunta, che, su proposta del Direttore dell’amministrazione, è definito dai Sindaci dei due Comuni, è incluso nel bilancio di previsione del Comune fondatore in cui l’Amministrazione congiunta ha la propria sede.
(3) Il Comune co-fondatore prevede ai finanziamenti per l’Amministrazione congiunta nell’ambito del piano di finanziamento della propria amministrazione comunale, su specifiche partite di bilancio. Il piano finanziario dell’Amministrazione congiunta rappresenta pertanto un allegato attinente al rispettivo bilancio comunale.
(4) Il datore di ordini di erogazione di fondi dal piano finanziario all’Amministrazione congiunta è il Direttore stesso dell’Amministrazione congiunta, che è anche fiduciario di entrate.
Art. 15 
(1) Le funzioni tecniche e di ordinaria amministrazione sono svolte per conto dell’Amministrazione congiunta da parte dell’Amministrazione comunale del Comune di Pirano.
(2) I singoli compiti sono definiti dal Contratto concernente l’esercizio delle mansioni professionali e tecniche. I relativi costi sono ripartiti in conformità all’art. 12 del decreto.
IV. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI COMUNI FONDATORI 
Art. 16 
I Sindaci dei Comuni fondatori definiscono, mediante un accordo, in maniera più dettagliata, le modalità di esercizio dei reciproci diritti, obblighi e responsabilità stabiliti dal decreto.
Art. 17 
(1) Ciascuno dei due Comuni fondatori può recedere dal partenariato di amministrazione congiunta, presentando, in primis per iscritto, il proposito del proprio intento al recesso, indirizzando la missiva al Sindaco del Comune co-fondatore, quindi il consiglio comunale del Comune recedente delibera formalmente il recesso. Della delibera di recesso prende atto il Consiglio Comunale della controparte in occasione della prima seduta successiva alla notifica. Dal giorno della presa d’atto da parte del Consiglio comunale dell’altro Comune fondatore, inizia a decorrere un periodo di preavviso della durata di tre mesi, in cui i Comuni devono risolvere le questioni rimaste in sospeso (ad es. la regolamentazione delle obbligazioni reciproche, le sostituzioni dei dipendenti pubblici, le immobilizzazioni ...).
(2) L’adesione di un ulteriore Comune a far parte dell’Amministrazione congiunta deve essere concordata da entrambi i Comuni fondatori.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 18 
Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i Sindaci dei Comuni fondatori approvano l’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro e l’organigramma dell’Amministrazione congiunta. Nei successivi due mesi, in conformità alla legge sul pubblico impiego, è nominato il Direttore dell’Amministrazione congiunta stessa.
Art. 19 
(1) L’Amministrazione congiunta entra in funzione non appena i due Comuni fondatori assicurano i fondi per l’avvio dell’attività, tuttavia non oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente Decreto.
(2) Nei termini della data di avvio dell’attività, l’Amministrazione congiunta assume i dipendenti pubblici, occupati presso le amministrazioni comunali dei Comuni fondatori, inquadrati come funzionari e quadri tecnici con compiti e mansioni attinenti all’Amministrazione comunale e che in base al presente decreto diventano compiti e mansioni della nuova amministrazione congiunta.
(3) Ai funzionari di cui nel comma precedente sono rilasciate le delibere di assunzione, in conformità all’Atto di sistematizzazione dei posti di lavoro nell’Amministrazione congiunta, e vengono presentati loro i contratti di lavoro per la sottoscrizione.
(4) Con gli atti di cui al comma precedente la posizione dei dipendenti pubblici, assunti dall’Amministrazione congiunta, non deve essere inferiore rispetto a quella raggiunta in seno all’amministrazione comunale del determinato Comune fondatore.
(5) L’Amministrazione congiunta, alla data di avvio dell’attività deve farsi carico di tutte le questioni pendenti dei comuni fondatori relative ai settori di ispezione e vigilanza comunale.
Art. 20 
(1) I Sindaci dei Comuni fondatori pubblicano il presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia entro quindici giorni dall’adozione del Decreto di istituzione dell’Amministrazione congiunta da parte del Consiglio comunale, che ha deliberato per ultimo.
(2) Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 0610-0010/2015
Pirano, 30 ottobre 2015
Il Sindaco 
Il Sindaco
del Comune di Pirano
del Comune di Ancarano
Peter Bossman
Gregor Strmčnik m.p.
p.p.
La Vicesindaco 
del Comune di Pirano
Meira Hot m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti