Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015

Kazalo

3188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B), stran 8832.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2015.
Št. 003-02-8/2015-11
Ljubljana, dne 29. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1B) 
1. člen
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) se v sedmem odstavku 142. člena za besedno zvezo »postopka pred agencijo« doda besedilo »in za potrošnika tudi pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, če operater priznava takšno pristojnost izvajalcev za reševanje potrošniških sporov,«, za prvim stavkom pa se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru, da operater ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, mora potrošnika na to v pravnem pouku posebej opozoriti.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Če se postopek pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne konča z zavezujočo odločbo skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, lahko potrošnik ne glede na roke iz osmega, devetega in desetega odstavka tega člena v 15 dneh od dneva, ko je bil ta postopek končan, vloži predlog za rešitev spora pred agencijo.«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se besedilo »iz osmega, devetega in desetega odstavka« nadomesti z besedilom »iz osmega, devetega, desetega ali enajstega odstavka«.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se za besedo »zakona« doda besedilo »ali če potrošnik sproži postopek po zakonu, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov«.
Dosedanja trinajsti in štirinajsti odstavek postaneta štirinajsti in petnajsti odstavek.
2. člen 
V šestem odstavku 151. člena se za besedo »agenciji« dodata vejica in besedilo »izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov,«.
3. člen 
V prvem odstavku 233. člena se v 59. točki besedi »z enajstim« nadomestita z besedama »s trinajstim«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(1) Operaterji uskladijo splošne pogoje poslovanja z določbami Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Do uskladitve splošnih pogojev poslovanja skladno s prejšnjim odstavkom se izvensodno reševanje potrošniških sporov zagotavlja po postopku reševanja sporov končnih uporabnikov v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US).
(3) Izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena s strani operaterjev ni razlog za odstop od pogodbe po drugem odstavku 129. člena tega zakona.
5. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/15-11/12
Ljubljana, dne 21. oktobra 2015
EPA 659-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti