Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24. 7. 2015

Kazalo

2337. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci, stran 6412.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, kulturno turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo (v nadaljevanju: društva) in kulturnih projektov Občine Puconci, ki jih zagotavlja Občina Puconci iz sredstev proračuna.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava in Razvojni zavod Občine Puconci,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti vlagatelji in izvajalci programov in projektov za sofinanciranje ljubiteljsko-kulturne dejavnosti in kulturnih projektov,
– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se za posamezno koledarsko leto objavi v občinskem glasilu Občan ali na spletni strani Občine Puconci oziroma drug krajevno običajen način.
Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 in ne daljši kot 45 dni. Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Puconci.
3. člen
Za vsa potrebna strokovna opravila na podlagi tega pravilnika, za strokovna dela za dodeljevanje sredstev kulturnim društvom, strokovna dela za dodeljevanje sredstev izvajalcem kulturnih projektov, strokovna opravila za Zvezo kulturnih in turističnih društev Občine Puconci pooblašča Občina Puconci Razvojni zavod Občine Puconci.
II. POGOJI
4. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov imajo društva s kulturno dejavnostjo, opredeljenimi v javnem razpisu.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Puconci,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v register v skladu z veljavno zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih,
– da poroča o realizaciji programov in planu aktivnosti za vsako leto,
– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika,
– da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta,
– za področje varstva kulturne dediščine: poleg pogojev iz druge in pete alineje 5. člena tega pravilnika da so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Murska Sobota.
5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili naslednje kulturne dejavnosti in kulturne projekte:
a) kulturne dejavnosti:
– redna dejavnost društev,
– posebne dejavnosti društev,
– financiranje opreme.
b) kulturni projekti:
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov,
– založništvo,
– varstvo kulturne dediščine.
III. POSTOPKI
6. člen
Postopek za pridobitev in dodelitev finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog izvajalcev,
– vlaganje vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog,
– obravnava vlog,
– obveščanje izvajalcev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Objava javnega razpisa se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo nosilca razpisa (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno proračunsko postavko po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način vložitve vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Izvajalci, ki se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev, vložijo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – kultura; Ne odpiraj« na naslov Razvojni zavod Občine Puconci.
9. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 1. členu tega pravilnika izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.
10. člen
Komisija mora pregledati prispele vloge najkasneje v roku 30 dni od dneva poteka razpisnega roka. Prepozno vložene vloge komisija s sklepom izloči iz nadaljnje obravnave in jih zapečatene vrne prijavitelju.
V primeru nepopolne vloge komisija pozove vlagatelja na dopolnitev vloge, ki jo je ta dolžan dopolniti v roku osmih dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. V primeru, če v tem roku ne pride do dopolnitve vloge, se vloga s sklepom komisije zavrže.
Pravočasno prispele in popolne vloge komisija oceni in na osnovi določil tega pravilnika pripravi predlog sklepov za sofinanciranje, ki jih podpiše predsednik komisije. Sklepi se pošljejo vlagateljem najkasneje v roku osmih dni od dneva odločitve komisije.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možna pritožba na župana v roku, ki je naveden v pravnem pouku.
Na odločitev župana pritožba ni možna.
11. člen
Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju se prijaviteljem pošlje v podpis pogodba o sofinanciranju, ki so jo le ti dolžni podpisano vrniti najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema, sicer se smatra, da so odstopili od zahteve za sofinanciranje.
12. člen
Izvajalci programov in projektov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Kolikor Občina Puconci ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu.
13. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi Razvojni zavod Občine Puconci in so v času razpisa na voljo v prostorih Razvojnega zavoda Občine Puconci in na spletni strani Občine Puconci.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanem obrazcu in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih projektov določajo vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega financiranja iz sredstev lokalne skupnosti.
14. člen
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje ljubiteljske kulturne dejavnosti ter kulturni projekti:
Kulturne dejavnosti:
1. Redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki zajemajo:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost gledaliških skupin,
– dejavnost folklornih, plesnih skupin,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
2. Posebna dejavnost društev, kamor spadajo:
– jubileji društev in skupin,
– ustanovitev novih društev,
– posebni dosežki skupin.
3. Sofinanciranje opreme:
– oprema za izvajanje kulturne dejavnosti,
– oprema kulturnih dvoran.
Kulturni projekti:
– organizacija in izvedba prireditev ali projektov lokalnega ali občinskega pomena,
– založništvo (knjige, publikacije, cd-ji in drugi trajni nosilci zvočnih zapisov),
– varstvo kulturne dediščine.
15. člen
Kulturna dejavnost
Redna dejavnost društva
200,00 €
Društva, ki imajo poleg osnovne dejavnosti še različne sekcije po področjih delovanja, so upravičena še do naslednjih dodatkov:
– za plesno dejavnost
100,00 €
– za pevsko dejavnost
100,00 €
– za gledališko dejavnost
100,00 €
Do sredstev iz naslova redne dejavnosti so upravičena društva, ki v prijavi na javni razpis predložijo poročilo o delu preteklega leta in program dela za tekoče leto in se dodelijo v fiksnem znesku.
Strokovno izpopolnjevanje kadrov
Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, se prizna sofinanciranje s strani občine strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih. Kandidat, ki mu občina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora podpisati pogodbo, da bo v občini najmanj dve leti opravljal strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu.
Prizna se:
– prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje – 60 točk/na udeleženca/na dan, če se plača kotizacija. Če ni kotizacije, se prizna 30 točk na udeleženca na dan.
Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko največ le do 50 % od višine predloženih računov, ne glede na vrednost točke.
16. člen
Posebna dejavnost društev
Jubileji društev se ovrednotijo v fiksnem znesku in glede na vrsto jubileja znašajo:
– 10 let delovanja
100,00 €
– 20 let delovanja
150,00 €
– 25 let delovanja
200,00 €
– in za vsakih nadaljnjih 5 let po
50,00 €
17. člen
Ustanovitev novih društev
Novo ustanovljenemu društvu se dodeli 400 € v fiksnem znesku za prvo leto delovanja. Zahtevek iz tega naslova mora društvo vložiti na prvi objavljeni javni razpis po ustanovitvi, sredstva pa se lahko nakažejo tudi za eno leto nazaj.
18. člen
Posebni dosežki skupin
Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za dosežene izjemne rezultate prizna 200 točk na leto, ki jih potrdi imenovana komisija za izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti enkrat letno po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih. V primeru, da v tekočem letu ni na razpolago sredstev, se nakazilo prenese v naslednje koledarsko leto.
Kot posebni dosežki se po tem pravilniku smatrajo uvrstitve od prvega do tretjega mesta na tekmovanju državnega ranga.
Sofinanciranje opreme
19. člen
Sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti
Za sofinanciranje opreme za izvajanje kulturne dejavnosti se šteje nabava opreme za skupine (oblačila in obutev) v višini do največ 30 % dejanske vrednosti. Kompletna menjava opreme se lahko sofinancira po preteku 7 let od leta nabave. Sofinanciranje opreme lahko društva uveljavljajo samo za dejavnosti, oziroma sekcije, kjer je enotni oblačilni videz pogoj za nastop na revijah ali tekmovanjih, to je za pevske in plesne skupine.
Pri sofinanciranju opreme za skupino veljajo naslednje omejitve:
– sekcija pevskih zborov se sofinancira po številu članov navedenih v seznamu, predloženem ob prijavi, vendar ne več kot za 20 oseb.
– sekcija folklorne, plesne dejavnosti se sofinancira po številu članov navedenih v seznamu, predloženem ob prijavi, vendar ne več kot 20 oseb.
– v primeru postopne menjave po delih velja določilo, da lahko posamezno društvo kompletno menjavo obleke in obutve izvede le enkrat v obdobju sedmih let.
20. člen
Sofinanciranje opreme kulturnih dvoran
V sofinanciranje opreme kulturnih dvoran spada:
– ozvočitev,
– odrske zavese,
– razsvetljava in
– stoli.
Nabava se sofinancira v višini do največ 30 % dejanske vrednosti in novi nakup šele po preteku 10 let.
Kulturni projekti
21. člen
Sredstva za kulturne projekte se dodelijo na osnovi zbranega števila točk.
Za organizacijo kulturnih prireditev v Občini Puconci se prizna:
– za organizacijo tradicionalne prireditve občinskega pomena 600 točk,
– za organizacijo enkratne prireditve občinskega pomena 500 točk,
– za organizacijo kulturnega dogodka lokalnega pomena 300 točk.
Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že vsaj 3-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
Kot prireditev občinskega pomena se smatra prireditev z večjim številom nastopajočih, kjer morajo biti poleg domače občine zastopane še vsaj dve zunanji občini.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ dve prireditvi in sicer eno prireditev občinskega pomena (tradicionalno ali enkratno) in eno lokalnega pomena.
22. člen
Sodelovanje na prireditvah in tekmovanjih
– v občini
– do 15 udeležencev
30 točk
– nad 15 udeležencev
50 točk
– izven občine
– do 15 udeležencev
50 točk
– nad 15 udeležencev
100 točk
– v tujini
– do 15 udeležencev
150 točk
– nad 15 udeležencev
200 točk
Posamezno društvo lahko prijavi na razpis za sofinanciranje največ dve prireditvi v občini, dve izven občine in eno prireditev v tujini.
Poleg sodelovanja na prireditvah lahko društva uveljavljajo tudi sofinanciranje udeležbe na tekmovanjih po naslednjem kriteriju
– udeležba na regijskem tekmovanju
150 točk
– udeležba na državnem tekmovanju
200 točk
Posamezno društvo lahko uveljavlja pravico do sofinanciranja za največ dve udeležbi na katerem koli od zgoraj navedenih rangov tekmovanj.
23. člen
Založništvo
Izdaja, knjig, zbornikov CD-jev, DVD-jev in drugih trajnih nosilcev zvočnega ali filmskega zapisa, vendar mora projekt ustrezati naslednjim kriterijem:
– da predlagatelj zagotavlja kakovost izdanega dela,
– da predlagatelj zagotavlja dostopnost in udeležbo javnosti,
– da je projekt pomemben za lokalno skupnost,
– da vsebina projekta obravnava tematiko s področja Občine Puconci,
– da projekt ni komercialno naravnan.
Projekt, ki ustreza vsem zgoraj navedenim kriterijem se oceni do največ 200 točk.
24. člen
Varstvo kulturne dediščine
Sofinanciranje objektov kulturne dediščine in krajevnih znamenitosti zajema vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti. Pri sofinanciranju se upoštevajo naslednji kriteriji:
– urejanje objektov kulturne dediščine do največ 20 % od dejanskih stroškov,
– urejanje zbirk zgodovinskih eksponatov do največ 50 % od dejanskih stroškov,
V to skupino spadajo tudi druge zbirke zgodovinskega gradiva ali predmetov zgodovinske vrednosti v lasti fizičnih oseb, za katere lastnik zagotovi javno dostopnost.
25. člen
Programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti programov in projektov. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih upravičenih do sofinanciranja po tem pravilniku.
26. člen
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti na posebnih obrazcih. Zahtevke z poročili o realiziranih projektih odda do 15. decembra tekočega leta za redno dejavnost, za sofinanciranje opreme ter kulturnih projektov pa po izvedenem programu skupaj z dokazili o plačilu stroškov in drugimi dokazili o izvedenem programu.
27. člen
V sistemu sofinanciranja je potrebno upoštevati posebne omejitve, kot so:
– podvajanje sofinanciranja istega programa kulture iz proračunskega vira po dveh poteh (kultura, turizem) – program sofinanciran samo iz kulturne postavke,
– podvajanje sofinanciranja kulturnih dejavnosti v drugih društvih, ki po svoji naravi ne spadajo v področje kulture (gasilsko društvo, upokojensko društvo in drugo), program se sofinancira samo iz kulturne postavke.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
28. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi, ter o izvedbi redno sproti poročati.
Občina Puconci lahko od izvajalcev programov in projektov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Nadzor nad porabo sredstev vrši Razvojni zavod Občine Puconci.
29. člen
Izvajalec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila sredstev do dneva vračila sredstev v primeru, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je izvajalec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
Izvajalec, ki mu je bil na osnovi določila tega člena izrečen ukrep o vračilu dodeljenih sredstev ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu ali pozivu občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o financiranju in sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 31/10).
31. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

AAA Zlata odličnost