Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

153. Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, stran 384.

Na podlagi in za izvrševanje petega odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) izdaja minister za javno upravo v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način, formate in mesto objave javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: pogodbe) s strani registriranih zavezancev iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
2. člen
(mesto in format objave)
(1) Javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb se objavijo na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: portal javnih naročil).
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka se samodejno objavijo enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja na portalu javnih naročil tudi v strojno berljivem formatu, v datoteki odprtega formata.
3. člen
(način objave podatkov)
(1) Zavezanec objavi elektronsko kopijo pogodbe, iz katere predhodno izloči podatke, ki predstavljajo izjemo od dostopa v skladu z zakonom.
(2) Zavezanec poleg elektronske kopije pogodbe iz prejšnjega odstavka objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila tako, da se sklicuje na številko objave obvestila o oddaji javnega naročila in po potrebi popravi ali dopolni podatke, ki se avtomatično pridobijo iz objavljenega obvestila o oddaji javnega naročila in se nanašajo na podatke o:
– naročniku (matična številka, naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža),
– predmetu javnega naročila (vrsta predmeta, glavna referenčna oznaka po Enotnem besednjaku javnih naročil, sprejetem z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV), UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), s spremembami, opis predmeta za posamezen sklop naročila),
– pogodbi (pogodbena vrednost z DDV, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe v mesecih ali enkratna dobava, navedba, ali gre za okvirni sporazum ali ne),
– ponudniku, ki mu je bilo naročilo oddano (naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža, država ponudnika).
(3) Za storitve s Seznama storitev B, kot ga določajo predpisi, ki urejajo javno naročanje, za katere obvestilo o oddaji javnega naročila ni bilo objavljeno, temveč je naročnik zgolj posredoval podatke portalu javnih naročil oziroma Uradnemu listu Evropske unije, naročnik poleg elektronske kopije pogodbe iz prvega odstavka tega člena objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila na način, opredeljen v prejšnjem odstavku, pri čemer se namesto na številko objave obvestila o oddaji javnega naročila sklicuje na interno oznako posredovanega obvestila.
(4) Zavezanec poleg elektronske kopije pogodbe iz prvega odstavka tega člena objavi javno dostopne informacije javnega značaja iz koncesijske pogodbe in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tako, da navede podatke o:
– koncedentu ali javnem partnerju (matična številka, naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža),
– predmetu koncesije ali javno-zasebnega partnerstva (vrsta predmeta, opis predmeta),
– pogodbi (pogodbena vrednost z DDV, datum sklenitve pogodbe, trajanje pogodbe v mesecih),
– koncesionarju, ki mu je podeljena koncesija, ali zasebnem partnerju, s katerim je sklenjeno javno-zasebno partnerstvo, (naziv, naslov sedeža, poštna številka sedeža, kraj sedeža, država koncesionarja ali zasebnega partnerja),
– objavi razpisa za podelitev koncesije ali sklenitev javno-zasebnega partnerstva (mesto in datum objave, morebitna referenčna oznaka objave).
(5) Kadar pogodbena vrednost iz objektivnih razlogov ni določena, zavezanec ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena objavi okvirno vrednost pogodbe.
(6) Pri skupnem javnem naročanju javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila objavi izvajalec skupnega javnega naročanja, ki poleg elektronske kopije pogodbe iz prvega odstavka in podatkov iz drugega odstavka tega člena objavi tudi podatke o naročnikih, za katere je bilo skupno javno naročilo oddano.
(7) Če zavezanec ne sklene pogodbe v 48 dneh od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva ali kadar se k pogodbi sklene dodatek, za katerega naročniku ni bilo treba izvesti postopka v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, koncesije ali javno-zasebna partnerstva, zavezanec objavi elektronsko kopijo pogodbe ali dodatka k pogodbi v osmih dneh od sklenitve.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(začetek objav)
(1) Zavezanec, ki je oddal javno naročilo, podelil koncesijo ali izbral izvajalca javno-zasebnega partnerstva po začetku uporabe petega odstavka 10.a člena zakona in pred uveljavitvijo tega pravilnika in je od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva minilo več kot 48 dni, objavi pogodbo v osmih dneh od vzpostavitve tehničnih možnosti za objavo pogodb na portalu javnih naročil.
(2) Minister, pristojen za javno upravo, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi datum vzpostavitve tehničnih možnosti za objavo pogodb na portalu javnih naročil.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 98/14).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2015
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2015-1711-0014
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
 
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost