Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2015 z dne 11. 5. 2015

Kazalo

1379. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014, stran 3733.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. redni seji dne 23. aprila 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 so znašali:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina / podskupina kontov       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  8.747.825,40|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  5.784.055,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  4.142.337.89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  3.085.118,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   824.188,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   233.021,47|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |     10,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.641.717,85|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.526.230,80|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.228,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    9.192,43|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   104.065,78|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   24.033,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    1.140,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   22.893,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  2.939.736,66|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   513.052,72|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  2.426.683,94|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  9.835.806,91|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  2.341.917,55|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   548.800,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   86.142,04|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.689.363,99|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   17.611,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) |  2.277.138,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   235.076,49|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   360.184,61|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   224.523,70|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.457.353,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  5.189.087,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.189.087,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   27.663,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   10.963,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   16.700,41|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –1.087.981,51|
|   |PRIMANJKLJAJ)              |        |
|   |(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj |        |
|   |odhodki)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    1.052,83|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    1.052,83|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    1.052,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |finančnih naložb            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacij              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|    1.052,83|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  1.836.718,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.836.718,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.836.718,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   173.710,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   173.710,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   173.710,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   576.078,80|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v letu 2014 in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-9/2015-17
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti