Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

127. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 366.

Na podlagi sedmega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10, 3/11, 6/12, 7/13 in 6/14) se v 2. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, se dodatni razpis za vpis lahko objavi do 15. oktobra tekočega študijskega leta. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, razpis za vpis v podiplomske študijske programe pa univerze in samostojni visokošolski zavodi.«.
2. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati, za katere se izbirni postopek v prvem roku do datuma za oddajo druge prijave še ni končal, lahko oddajo drugo prijavo. Če bodo sprejeti na enega izmed študijskih programov v prvem roku, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi.«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se pred besedo »prošnje« doda beseda »pisne«.
4. člen
V peti alineji 15. člena se besedilo »3. in 4. letnika« nadomesti z besedilom »zadnjih dveh letnikov«.
5. člen
V četrti alineji 16. člena se besedilo »3. in 4. letnika« nadomesti z besedilom »zadnjih dveh letnikov«.
6. člen
V prvem odstavku 45. člena se za besedo »pete« vejica nadomesti z besedo »in«, ter črtata besedi »in osme«.
7. člen
Za 47. členom se dodajo novo X.a poglavje in členi 47.a do 47.č, ki se glasijo:
»X.a. DODATNI RAZPIS ZA VPIS ZA ŠTUDENTE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA, KI MU AKREDITACIJA NI BILA PODALJŠANA
47.a člen
Dodatni razpis za vpis vsebuje:
– ime visokošolskega zavoda in njegov naslov;
– naziv študijskega programa;
– kraj izvajanja študijskega programa;
– trajanje študija;
– pogoje za vpis ter merila in postopek za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa;
– število prostih vpisnih mest za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni oziroma e-študij;
– število prostih vpisnih mest in postopek za vpis po merilih za prehode za študente, vpisane v študijski program, ki mu svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ni podaljšal akreditacije, ločeno za redni in izredni oziroma e-študij;
– postopke in roke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa;
– navedbo spletne strani, na kateri je objavljen študijski program oziroma zbornik študijskega programa;
– druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
Vsebino razpisa določi pristojni organ univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda s sklepom, ki ga mora poslati ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, najpozneje do 30. septembra. Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod lahko objavi razpis za vpis le za tiste javnoveljavne študijske programe, za izvajanje katerih izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, statutom in študijskim programom. Javni in koncesionirani visokošolski zavod mora k vsebini razpisa pred njegovo objavo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod iz prejšnjega odstavka mora razpis za vpis vsaj tri dni pred prijavnim rokom vnesti v eVŠ.
47.b člen
Kandidati se za vpis prijavijo v roku, določenem z razpisom, in sicer z elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 12. člena tega pravilnika. V prijavi kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Kandidat lahko pošlje več prijav. Prijave kandidatov sprejemajo visokošolski zavodi.
47.c člen
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti se opravljajo na visokošolskem zavodu.
Kraj, čas in način opravljanja preizkusa so določeni v razpisu.
47.č člen
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so določena s študijskim programom za primer omejitve vpisa. Izbirni postopek se opravi najpozneje do 25. oktobra, kandidata pa z rezultatom pisno seznani visokošolski zavod, kamor se je kandidat prijavil.
Vpis v študijski program se na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. oktobra.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-101/2014/
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2014-3330-0081
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost