Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2015 z dne 23. 1. 2015

Kazalo

117. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji, stran 333.

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z drugim odstavkom 57. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) V primeru neskladja določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, in drugimi predpisi.
6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen
(odvzem rudarske pravice)
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Bizeljsko 3 v občini Brežice, k. o. Bizeljsko)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 876 000 (osemsto šestinsedemdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Bizeljsko 3 pomeni deloma nov in deloma predčasno opuščen pridobivalni prostor Bizeljsko, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Bizeljsko 3 obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 311, 318/1, 319 in 1999/2, vse k. o. Bizeljsko.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 260 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 4,5512 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d. o. o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko, matična številka 5734240000, davčna številka SI30822254.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-427/2-O-13/AŠP z dne 19. novembra 2013, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Brezovica K2 v občini Semič, k. o. Blatnik)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 270 000 (dvesto sedemdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Brezovica K2 pomeni širitev pridobivalnega prostora Brezovica v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Brezovica K2 obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2461 – del, 2460 – del, 2455 – del, 2452 – del, 2447 – del, 2440 – del, 2441, 2442, 2443, 2444, 2434 – del, 2445 – del, 2435 – del, 2432 – del, 2423, 2422, 2421 – del, 2425, 2386 – del, 2382 – del, 2379/2 – del, 2379/1 – del, 2376 – del, 2373 – del, 2417 – del, 2399, 2398, 2397, 2400, 2401, 2402 – del, 2405 – del, 2410, 2395 – del, 2396 – del, 2388 – del, 2387 – del, 2381/2 – del, 2420 – del, 2433 – del, 2389 – del, 2394 – del, 3598/3 – del, 2411 – del, 2416 – del, 2427 – del, 2380/4 – del in 2403 – del, vse k. o. Blatnik, in sicer v obsegu, kot ga omejuje mnogokotnik točk A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+--------+----------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+--------+----------------+---------------+
|  A  | 5 509 759,34 | 5 057 073,38 |
+--------+----------------+---------------+
|  B  | 5 509 785,06 | 5 057 075,04 |
+--------+----------------+---------------+
|  C  | 5 509 949,10 | 5 057 078,53 |
+--------+----------------+---------------+
|  D  | 5 510 004,80 | 5 056 985,65 |
+--------+----------------+---------------+
|  E  | 5 509 972,79 | 5 056 852,66 |
+--------+----------------+---------------+
|  F  | 5 509 884,35 | 5 056 851,95 |
+--------+----------------+---------------+
|  G  | 5 509 879,30 | 5 056 859,57 |
+--------+----------------+---------------+
|  H  | 5 509 853,07 | 5 056 901,12 |
+--------+----------------+---------------+
|  I  | 5 509 835,34 | 5 056 919,10 |
+--------+----------------+---------------+
|  J  | 5 509 762,78 | 5 056 948,70 |
+--------+----------------+---------------+
|  K  | 5 509 747,49 | 5 057 000,03 |
+--------+----------------+---------------+
|  L  | 5 509 746,15 | 5 057 005,34 |
+--------+----------------+---------------+
|  M  | 5 509 747,03 | 5 057 013,00 |
+--------+----------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 550 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 4,3127 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 27 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi KOGRAD gradbeništvo d. o. o., Majer 21, 8340 Črnomelj, matična številka 5519935000, davčna številka SI15323722.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 6-III-196/2-O-14/AŠP z dne 23. maja 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 99 610 (devetindevetdeset tisoč šeststo deset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje II – širitev 1b pomeni širitev pridobivalnega prostora Pleterje II na sosednjo parcelo, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje II – širitev 1b obsega v celoti zemljišče s parcelno številko 399/9, k. o. Pleterje.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 236 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 1,8335 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ šest let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CESTNO PODJETJE PTUJ D. D., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, matična številka 5143284000, davčna številka SI25247506.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-197/18-O-09/AG z dne 21. julija 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 120 970 (sto dvajset tisoč devetsto sedemdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P2b – širitev pomeni širitev pridobivalnega prostora Pleterje P2b na sosednji parceli, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje P2b – širitev obsega dela zemljišč s parcelnima številkama 399/20 in 399/21, obe k. o. Pleterje, ki ležita južno od meje, določene s premico skozi točki 41 in 42 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  41  | 558865,756  | 142521,012  |
+---------+---------------+---------------+
|  42  | 558768,493  | 142537,750  |
+---------+---------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 236 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 1,677394 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ šest let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CESTNO PODJETJE PTUJ D. D., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, matična številka 5143284000, davčna številka SI25247506.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-197/17-O-09/AG z dne 21. julija 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
13. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e v občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 138320 (sto osemintrideset tisoč tristo dvajset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P2e pomeni nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje P2e obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 399/31, 399/32, 399/33 in 399/34, vse k. o. Pleterje.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 236 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 2,3669 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ šest let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi CESTNO PODJETJE PTUJ D. D., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, matična številka 5143284000, davčna številka SI25247506.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-197/22-O-09/AG z dne 22. septembra 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
14. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v skupni količini do 1189500 (milijon sto devetinosemdeset tisoč petsto) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P3 – širitev pomeni širitev pridobivalnega prostora Pleterje P3 na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Pleterje P3 – širitev obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 395/4, 399/8, 399/11, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15, 399/16, 399/24, 399/25, 399/26, 399/27, 399/28, 399/29, 399/30, 399/57, 399/64, vse k. o. Pleterje;
b) dele zemljišč s parcelnimi številkami 399/17, 399/18, 399/19, 399/49, 399/58, vse k. o. Pleterje, ki ležijo južno od premice, ki poteka skozi točki 41 in 9 z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  9  | 559 092,90  | 142 480,70  |
+---------+---------------+---------------+
|  41  | 558 865,756 | 142 521,012 |
+---------+---------------+---------------+
c) del zemljišča s parcelno številko 395/1, ki leži severozahodno od premice, ki poteka skozi točki 18 in T, pri čemer je točka T na tromeji parcel št. 399/10, 395/1 in 399/11, vse k. o. Pleterje, točka 18 pa ima naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+---------+---------------+---------------+
| Točka |   Y_GK   |   X_GK   |
+---------+---------------+---------------+
|  18  | 559 459,10  | 142 680,69  |
+---------+---------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 236 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 15,3694 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d. o. o., Puhova ulica 11, 2000 Maribor, matična številka 5298482000, davčna številka SI68786654.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4-III-197/21-O-09/AG z dne 22. septembra 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
15. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem prostoru Ter 2 v občini Ljubno ob Savinji, k. o. Ter)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do 248 000 (dvesto oseminštirideset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Ter 2 pomeni širitev pridobivalnega prostora Ter v globino in na sosednje parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Ter 2 obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1614/1,1614/3,1614/4 in 1606, vse k. o. Ter, ki ležijo znotraj mnogokotnika, ki ga omejujejo točke N-P-R-S-T-C-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N z naslednjimi koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
+----------+--------------+---------------+
| Točka  |   Y_GK   |   X_GK   |
+----------+--------------+---------------+
|  N   | 490671,69  |  133055,77  |
+----------+--------------+---------------+
|  P   | 490678,18  |  133078,02  |
+----------+--------------+---------------+
|  R   | 490730,43  |  133117,42  |
+----------+--------------+---------------+
|  S   | 490766,87  |  133160,54  |
+----------+--------------+---------------+
|  T   | 490787,54  |  133160,31  |
+----------+--------------+---------------+
|  C   | 490807,71  |  133163,31  |
+----------+--------------+---------------+
|  D   | 490813,11  |  133171,05  |
+----------+--------------+---------------+
|  E   | 490800,61  |  133199,93  |
+----------+--------------+---------------+
|  F   | 490705,30  |  133322,94  |
+----------+--------------+---------------+
|  G   | 490658,16  |  133240,31  |
+----------+--------------+---------------+
|  H   | 490676,55  |  133214,85  |
+----------+--------------+---------------+
|  J   | 490673,92  |  133183,24  |
+----------+--------------+---------------+
|  K   | 490682,22  |  133170,66  |
+----------+--------------+---------------+
|  L   | 490692,62  |  133148,85  |
+----------+--------------+---------------+
|  M   | 490674,62  |  133088,05  |
+----------+--------------+---------------+
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 602 metra.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 1,7800 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ 16 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa samostojni podjetnici PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA TEREZIJA BURJA S. P., Ter 69, 3333 Ljubno ob Savinji, matična številka 5569315000, davčna številka SI37771396.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi prostorskimi akti; potrdilo mora biti sestavni del revidiranega rudarskega projekta, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1-II-53/2-O-14/LS z dne 5. februar 2014, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih pravic)
(1) Gospodarska družba AGRAD podjetje za trgovino, gradbeništvo in gostinstvo d. o. o., Bizeljska cesta 65, 8259 Bizeljsko, matična številka 5734240000, davčna številka SI30822254, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-124/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki zajema tudi območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-124/01 z dne 10. decembra 2001.
(2) Gospodarska družba KOGRAD gradbeništvo d. o. o., Majer 21, 8340 Črnomelj, matična številka 5519935000, davčna številka SI15323722, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 0141-30/2007-6 z dne 14. aprila 2008, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 10. člena te uredbe, ki vključuje območje iz koncesijske pogodbe št. 0141-30/2007-6 z dne 14. aprila 2008.
(3) Samostojna podjetnica PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA TEREZIJA BURJA S. P., Ter 69, 3333 Ljubno ob Savinji, matična številka 5569315000, davčna številka SI37771396, mora izvajati izkoriščanje in izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s koncesijsko pogodbo št. 354-14-50/2002 z dne 4. decembra 2002, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 15. člena te uredbe, ki vključuje območje iz koncesijske pogodbe št. 354-14-50/2002 z dne 4. decembra 2002.
17. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnih koncesijskih aktov)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– 21. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06, 95/07 in 17/13),
– 8., 9. in 10. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 73/08 in 30/12),
– 13. člen Uredbe o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10, 53/10 in 68/12).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-1/2015
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2014-2430-0091
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost