Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014

Kazalo

3697. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, stran 10294.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 62/13) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »Jesenice« doda besedilo »in občine Kranjska Gora«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov Potoki, Koničev stan, Zabukovje, Pod smreko (Medji dol), Izvir pod Golico, Plavški Rovt in Predor Karavanke ter črpalne vrtine V-2 Plavški Rovt. Na karti iz prejšnjega odstavka so območja zajetih izvirov prikazana z znakom, ki je pravokotnik modre barve, zajeti izviri Predor Karavanke pa še z dodano številko stacionaže, in območje črpalne vrtine z znakom, ki je krog modre barve.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Območja zajetih izvirov Predor Karavanke se določijo s stacionažami 315, 2875, 2982 in 3028.
(6) Najožje vodovarstveno območje za zajete izvire Predor Karavanke se določi tudi v predoru Karavanke, in sicer:
– za zajetje na stacionaži 315 med stacionažama 229 in 489, opredeljenima s koordinatami y: 422732 in x: 146233 ter y: 422756 in x: 146491 (koordinate so določene v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu);
– za zajetja na stacionaži 2875, 2982 in 3028 med stacionažama 2775 in 3285, opredeljenima s koordinatami y: 423853 in x: 148494 ter y: 424103 in x: 148938 (koordinate so določene v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu).«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 3. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek je za zajete izvire Predor Karavanke seznam parcel v prilogi 2 te uredbe, ki je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz februarja 2014, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(1) Ne glede na določbe 5. in 6. člena te uredbe je na območju zajetja in na notranjih območjih za zajete izvire Predor Karavanke dovoljena gradnja cestnega predora ter z njim povezane ureditve in naprave, če je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje predora v prostor, in se izda vodno soglasje, če je iz analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje, izvajanja gradbenih del in obratovanja cestnega predora sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, ter če so upoštevani naslednji posebni pogoji:
– predor mora biti izveden tako, da je preprečeno vsakršno izpiranje ali izcejanje onesnaževal iz predora v podzemno vodo;
– zagotoviti je treba učinkovito dreniranje zaledne kamninske (hribinske) podzemne vode;
– za izvedbo tesnilnih sistemov (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporablja beton z nealkalnimi pospeševalci vezanja. Pri gradnji se za beton lahko uporabljajo le tisti dodatki, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za tla, vodno okolje in zdravje ljudi;
– zagotoviti je treba ukrepe za čim manjše zmanjšanje prepustnosti kamnine v vodonosniku. Če se zaradi gradnje ta prepustnost manjša, je treba izvesti dodatne (globinske) drenažne ukrepe;
– zajete izvire Predor Karavanke je treba preurediti tako, da se količine vode ohranijo ali povečajo, pri čemer se ne sme spremeniti njena kakovost. Če se zaradi gradnje cestnega predora ter z njim povezanih ureditev in naprav zajeti izviri Predor Karavanke poškodujejo ali uničijo, je treba vzpostaviti novo zajetje za javno oskrbo s pitno vodo s tehnično ustreznimi objekti, ki morajo ustrezati standardom za zajem in distribucijo pitne vode, pri čemer mora biti zagotovljeno vzdrževanje objektov in naprav v zajetjih;
– zagotoviti je treba monitoring podzemne vode, s katerim se spremlja vpliv gradnje in obratovanja predora na kakovost in količino podzemne vode;
– odpadne vode se ne smejo mešati z zajetimi izviri ali zalednimi vodami;
– med gradnjo in obratovanjem je treba vse odpadne vode iz predorov zajeti in odvesti z vodovarstvenega območja. Za preprečitev izgube odpadnih voda v vodonosnik morajo biti odvodni jarki utrjeni in zatesnjeni;
– med gradnjo je na območju gradbišča parkiranje, vzdrževanje naprav in opreme ter pretakanje goriva na neutrjenih površinah ali utrjenih površinah, ki nimajo zagotovljenega zbiranja in odvajanja odpadnih voda, prepovedano;
– uporaba gradbenih odpadkov za zapolnjevanje kavern je prepovedana;
– med gradnjo in obratovanjem cestnega predora je treba o morebitni nesreči, vdoru vode ali mulja in kakršnem koli izlitju nemudoma obvestiti upravljavca zajetih izvirov Predor Karavanke;
– z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi morajo biti seznanjeni upravljavec zajetih izvirov Predor Karavanke, izvajalci obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo v občinah Jesenice in Kranjska Gora ter Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora, ki morajo dati mnenje v postopku pridobivanja vodnega soglasja.«.
5. člen
V 9. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju za zajete izvire Predor Karavanke dovoljena rekonstrukcija pastirskih koč na planinah Dovška Rožca, Jeseniška Rožca in Lengarjev rovt in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.«.
6. člen
Za petim odstavkom 20. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državnih cestah čez notranja območja, dovoljen v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.«.
7. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v četrti alineji za števnikom »6.« dodata vejica in besedilo »6.a«.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-2330-0080
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost