Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2014 z dne 18. 12. 2014

Kazalo

3673. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2015, stran 10229.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 3. seji dne 10. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Naklo za leto 2015
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo višina proračuna, programska struktura in postopki izvrševanja proračuna Občine Naklo (v nadaljnjem besedilu: proračun), obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine za leto 2015.
VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|KONTO |    |OPIS                |  Proračun|
|    |    |                  |    2015|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    |    |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)| 6.163.469|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 4.997.297|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) | 4.592.297|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|700  |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    | 2.700.000|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|703  |    |DAVKI NA PREMOŽENJE        | 1.816.930|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|704  |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   75.367|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|706  |    |DRUGI DAVKI            |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI         |  405.000|
|    |    |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|710  |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  245.200|
|    |    |PREMOŽENJA             |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|711  |    |TAKSE IN PRISTOJBINE        |   4.200|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|712  |    |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |   10.600|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|713  |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   4.000|
|    |    |STORITEV              |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|714  |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  141.000|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  103.020|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|720  |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   60.050|
|    |    |SREDSTEV              |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|721  |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|722  |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   42.970|
|    |    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|730  |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|731  |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   | 1.027.918|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|740  |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  145.088|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|741  |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  882.830|
|    |    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |    |EVROPSKE UNIJE           |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|78   |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |   35.234|
|    |    |(786+787)             |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|786  |    |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ     |     0|
|    |    |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|787  |    |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |   35.234|
|    |    |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 5.894.943|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI           | 1.528.388|
|    |    |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|400  |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  264.554|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|401  |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   42.750|
|    |    |VARNOST              |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|402  |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    | 1.065.018|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|403  |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   49.000|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|409  |    |REZERVE              |  105.000|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) | 1.662.106|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|410  |    |SUBVENCIJE             |   88.921|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|411  |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     | 1.094.988|
|    |    |GOSPODINJSTVOM           |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|412  |    |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|  168.209|
|    |    |IN USTANOVAM            |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|413  |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  312.053|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|414  |    |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 2.648.517|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|420  |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 2.648.517|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   55.932|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|431  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   28.500|
|    |    |FIZ. OSEBAM            |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|432  |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   27.432|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  268.526|
|    |    |(I.-II.)              |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    |    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |    |NALOŽB               |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   4.000|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |    |(750+751+752)           |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|750  |    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |   4.000|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|751  |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|752  |    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|44   | V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |     0|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|440  |    |DANA POSOJILA           |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|441  |    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |     0|
|    |    |FINANČNIH NALOŽB          |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   4.000|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|      |
|    |    |V.)                |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    |    |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|500  |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |     0|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|55   | VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |  242.008|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|550  |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |  242.008|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   30.518|
|    |    |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =      |      |
|    |    |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)   |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  –242.008|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |  –268.526|
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU|     0|
|    |    |PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+-------+-----------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in občino drugače določeno.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke, med proračunskimi postavkami in med področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Projekti za katere se zaradi prenosa izplačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v NRP v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v NRP na podlagi odločitve občinskega sveta.
7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
9. člen
Župan je pooblaščen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 500 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Naklo, vendar največ do skupne višine 5.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu.
Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.
10. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
11. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
REZERVE
13. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
14. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za stalno proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških nesreč. V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, največ do 1,5 % vseh prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev do višine 2.000 EUR odloča župan. O porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki.
V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s posebnim sklepom ali odlokom.
ZADOLŽEVANJE
15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 500.000 EUR. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Naklo v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o realizaciji proračuna po zaključenem polletju.
Župan do 31. marca tekočega leta pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži Ministrstvu za finance.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 410-040/2014
Naklo, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti