Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3649. Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A), stran 10185.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (ZDFS-A)
1. člen
V Zakonu o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12) se v 7. členu stopnja »6,5 odstotka« nadomesti s stopnjo »8,5 odstotka«.
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »davčnemu organu« nadomesti z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.
3. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »zakona, ki ureja davčno službo« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja finančno upravo«.
4. člen
V 14. členu se besedi »Davčna uprava« nadomestita z besedama »Finančna uprava«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ne obračuna davka ali obračuna davek v nasprotju s tem zakonom (prvi odstavek 10. člena);
– davčnemu organu ne predloži davčnega obračuna v predpisanih rokih in na predpisan način (drugi, tretji in četrti odstavek 10. člena);
– ne plača davka oziroma ne plača davka v predpisanih rokih in na predpisan način (11. člen);
– ne hrani dokumentacije in podatkov v skladu s tem zakonom (12. člen);
– ne omogoči dostopa oziroma na zahtevo ne predloži podatkov davčnemu organu (12. člen).
(2) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
(3) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Za prekrške iz tega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem členom.
(6) Za prekrške iz tega člena se ne kaznujejo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in njihove odgovorne osebe, če popravijo napake iz preteklih davčnih obdobij ali naknadno predložijo davčni obračun v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
(2) Določbe 7. in 15. člena Zakona o davku na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12) se uporabljajo do 1. januarja 2015.
Št. 434-02/14-3/53
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 167-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti