Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3648. Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B), stran 10184.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV (ZDPZP-B)
1. člen
V Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov (Uradni list RS, št. 96/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 7. členu stopnja »6,5 %« nadomesti s stopnjo »8,5 %«.
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »davčnemu organu« nadomestita z besedilom »Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.
3. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena se besedi »davčno službo« nadomestita z besedama »finančno upravo«.
4. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 10. členom tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega zakona.
(2) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Za prekrške iz tega člena se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s prvim do tretjim odstavkom tega člena.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 434-02/14-4/12
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 169-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti