Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014

Kazalo

3439. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, stran 9238.

Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena in na podlagi 64.e člena ter prvega odstavka 99. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
1. člen
V Uredbi o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07 in 12/13), se v 1. členu v napovednem stavku za besedo »uredbo« dodata vejica in besedilo, ki se glasi: »s katero se v pravni red Republike Slovenije prenašajo Priloge I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII in XXIV Direktive 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (UL L št. 134 z dne 30. aprila 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. marca 2014, str. 243), in 3.a člen Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L št. 76 z dne 23. marca 1992, str. 14), spremenjene z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. decembra 2007, str. 31),«.
V enajsti alineji se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropske unije«, v oklepaju pa se besedilo »št. 128/06« nadomesti z besedilom »št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14«.
V trinajsti alineji se za besedo »naročilu« doda besedilo »in obvestilu o naročilu male vrednosti«.
V petnajsti alineji se črta besedilo »ter informacije, ki morajo biti navedene v periodičnem informativnem obvestilu na portalu javnih naročil, če ne gre za obvestilo o javnem naročilu,«.
V šestnajsti alineji se črta beseda »javnega«, za besedo »naročila« pa se doda besedilo »in obvestilu o oddaji naročila male vrednosti«.
Za triindvajseto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodajo štiriindvajseta do sedemindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– informacije, ki morajo biti navedene v poenostavljenem obvestilu o naročilu po dinamičnem nabavnem sistemu, ki so Priloga 24,
– informacije, ki morajo biti navedene v prostovoljnem obvestilu za predhodno transparentnost, ki so Priloga 25,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma, ki so Priloga 26,
– informacije, ki morajo biti navedene v obvestilu o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, ki so Priloga 27.«.
2. člen
V 2. členu se število »23« nadomesti s številom »27«.
3. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
4. člen
Priloga 13 se nadomesti z novo Prilogo 13, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
5. člen
Priloga 14 se nadomesti z novo Prilogo 14, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
6. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
7. člen
Priloga 16 se nadomesti z novo Prilogo 16, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
8. člen
Priloga 18 se nadomesti z novo Prilogo 18, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
9. člen
Priloga 19 se nadomesti z novo Prilogo 19, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
10. člen
Za Prilogo 23 se dodajo Priloge 24 do 27, ki so priloge te uredbe in njen sestavni del.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-36/2014
Ljubljana, dne 20. novembra 2014
EVA 2009-1611-0175
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost