Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3282. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, stran 8716.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11, 98/11, 80/12, 85/13 in 113/13) se v prvi alineji 1. člena besedilo »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 929/2013 z dne 26. septembra 2013 o spremembi Priloge VIII k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 255 z dne 27. 9. 2013, str. 5)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 280 z dne 24. 9. 2014, str. 1)«.
2. člen
Za 30.c členom se dodata novo VI.č poglavje in nov 30.č člen, ki se glasita:
»VI.č IZVAJANJE PETEGA ODSTAVKA 29. ČLENA UREDBE 73/2009/ES
30.č člen
(izvajanje petega odstavka 29. člena Uredbe 73/2009/ES)
(1) V skladu s petim odstavkom 29. člena Uredbe 73/2009/ES se predplačila za shemo enotnega plačila ter dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: predplačila 2014) izplačajo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vložili zbirno vlogo za leto 2014 in katerih kmetijska gospodarstva imajo v uporabi najmanj 50% ugotovljenih površin kmetijskih zemljišč na območjih, kjer so bile od 13. do 17. septembra 2014 poplave in je bila od 9. do 14. septembra 2014 količina padavin 180% dolgoletnega povprečja.
(2) Za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjega odstavka se predplačilo 2014 določi v višini najmanj 20% odobrenih plačil za leto 2014.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek predplačilo 2014 ne sme presegati 50% odobrenih plačil za leto 2014.
(4) Kmetijsko gospodarstvo ni upravičeno do izplačila predplačila 2014, če skupni znesek predplačila 2014 znaša manj od 200 eurov.
(5) Za predplačilo 2014 je skupaj namenjenih do 4.000.000,00 eurov finančnih sredstev.«.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2014
Ljubljana, dne 29. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0209
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina