Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3187. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole, stran 8434.

Na podlagi osmega odstavka 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in roke za imenovanje v naziv predavatelj višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelj).
2. člen
(1) Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: šola) kandidatu, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter izkazuje vidne dosežke v izobraževanju in na svojem strokovnem področju, v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (v nadaljnjem besedilu: merila), ki jih določi minister, pristojen za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. Z imenovanjem v naziv predavatelj mora soglašati Komisija za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: komisija za akreditacijo).
(2) Če predavateljski zbor šole še ni konstituiran, naziv predavatelj podeli komisija za akreditacijo.
3. člen
Naziv predavatelj se podeli za pet let in se lahko vnovič podeli. Naknadno imenovanje za drugi oziroma nadaljnje predmete se predavatelju podeli do roka, ko mu poteče imenovanje v naziv predavatelja za prvi predmet v skladu s tem pravilnikom.
II. PRVO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJ
4. člen
(1) Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelj se opravi na podlagi javnega razpisa za pridobitev naziva predavatelj (v nadaljnjem besedilu: razpis). Objavijo ga šole najmanj enkrat v petih letih.
(2) Javna šola lahko objavi razpis za predavatelje v študijskem programu, ki ga na novo uvaja, potem ko minister odloči, da bo izvajalka tega programa.
(3) Šole v razpisu navedejo predmete oziroma predmetna področja, za katere se podeljuje naziv, pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, dokazila, ki jih mora predložiti, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o podelitvi naziva.
5. člen
(1) Kandidat za prvo imenovanje v naziv predavatelj mora vlogi priložiti vsa z razpisom zahtevana dokazila, predvsem pa:
– življenjepis (europass),
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj,
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili iz 2. člena tega pravilnika, in sicer najmanj:
a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela,
– podpisano izjavo, v kateri navede predmete, za katere želi biti imenovan.
6. člen
Če ravnatelj oziroma direktor šole (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, pozove kandidata, da jo najkasneje v osmih dneh dopolni. Če kandidat vloge v tem roku ne dopolni, se ta s sklepom zavrže in skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne kandidatu.
7. člen
(1) Ravnatelj pošlje komisiji za akreditacijo popolno vlogo in predlog sklepa o imenovanju. Ravnatelj iz vloge izloči vso dokumentacijo, ki ne ustreza predpisanim dokazilom.
(2) Obliko vloge za imenovanje v naziv predavatelj določi komisija za akreditacijo.
8. člen
(1) Kadar o podelitvi naziva predavatelj odloča komisija za akreditacijo, ji ravnatelj predloži popolne vloge in predloge sklepov o imenovanju za vse prijavljene kandidate.
(2) Kadar komisija za akreditacijo daje soglasje k podelitvi naziva predavatelj, ki jim je naziv podelil predavateljski zbor šole, ji ravnatelj predloži tudi sklepe predavateljskega zbora o imenovanju.
(3) Sklep o imenovanju v naziv predavatelj začne veljati z dnem izdaje soglasja komisije za akreditacijo.
9. člen
Izjava iz pete alineje 5. člena tega pravilnika in predlogi sklepov o imenovanju iz 7., 8. in 13. člena tega pravilnika se izpolnijo na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za višje strokovno izobraževanje.
10. člen
(1) Predavateljski zbor šole mora odločiti o podelitvi naziva predavatelj najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge. O podelitvi naziva predavatelj odloči z večino glasov vseh članov. Komisija za akreditacijo izda soglasje k imenovanju v naziv najkasneje v 60 dneh od prejetja predloga sklepa šole.
(2) V primeru iz drugega odstavka 2. člena odloči komisija za akreditacijo o podelitvi naziva predavatelj najkasneje v 60 dneh po predložitvi predlogov sklepov o imenovanju prijavljenih kandidatov. O podelitvi naziva predavatelj odloči z večino glasov vseh članov.
11. člen
V skladu z določili za prvo imenovanje v naziv predavatelj se imenujejo tudi kandidati, ki jim je bil ta naziv že podeljen, pa v obdobju veljavnosti naziva niso opravljali dela predavatelja višje šole.
III. VNOVIČNO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJ
12. člen
(1) Postopek za vnovično imenovanje v naziv predavatelj poteka na šoli.
(2) Kandidat za vnovično imenovanje v naziv predavatelj mora najmanj šest mesecev pred datumom, ko mu poteče imenovanje v naziv predavatelj, oddati vlogo ravnatelju šole, na kateri je zaposlen oziroma je bil imenovan. Vlogi mora priložiti:
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju in pri izobraževalnem delu v zadnjih petih letih v skladu z merili iz 2. člena tega pravilnika,
– podpisano izjavo, v kateri navede, za katere predmete želi biti vnovič imenovan,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi, če se je izobrazbeni pogoj v obdobju od zadnjega imenovanja spremenil.
(3) Če ravnatelj ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, ravna v skladu s 6. členom tega pravilnika.
13. člen
(1) Predavateljski zbor šole mora v postopku vnovičnega imenovanja v naziv predavatelj pridobiti mnenje študentov in preveriti ali je kandidat opravil strokovni izpit oziroma nastopno predavanje. Če kandidat izpolnjuje pogoje, ga najpozneje 60 dni pred datumom, ko mu poteče naziv predavatelj, vnovič imenuje, in takoj pošlje popolno vlogo ter predlog sklepa o imenovanju v naziv predavatelj v soglasje komisiji za akreditacijo.
(2) Komisija za akreditacijo odloči o soglasju najpozneje v 60 dneh od prejema predloga sklepa šole.
(3) Sklep o vnovičnem imenovanju v naziv predavatelj začne veljati z dnem izdaje soglasja komisije za akreditacijo.
14. člen
Odločitev predavateljskega zbora šole oziroma komisije za akreditacijo o podelitvi naziva predavatelj višje šole je dokončna.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Nerešene vloge, oddane pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 29/06).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2014
Ljubljana, dne 24. septembra 2014
EVA 2014-3330-0035
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost