Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2014 z dne 21. 10. 2014

Kazalo

3123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 8365.

Na podlagi šestega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni lis RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11 in 109/12) se v 2. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– »e-račun« je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno blago, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki,«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– »prejemnik e-računa« je fizična oseba ali poslovni subjekt, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja poslovni register Slovenije, ali proračunski uporabnik, ki mu je namenjen e-račun,«.
2. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) S podatki za plačilo se določa podatke o načinu plačila, identifikaciji prejemnika plačila, namenu nakazila, referenci proračunskega uporabnika izdajatelja e-računa ter o dolžniku.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »UJPnet« doda vejica in besedilo: »ki bo omogočala izdajanje e-računov tudi proračunskim uporabnikom, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki, določeni s tem pravilnikom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) UJP sprejme e-račune za proračunske uporabnike, če so e-računi posredovani s strani poslovnega subjekta:
– prek ponudnika plačilnih storitev, pri katerem ima poslovni subjekt odprt transakcijski račun, če ima ponudnik plačilnih storitev z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov;
– prek izvajalca storitev izmenjave e-računov, ki ima z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov;
– prek spletne aplikacije UJP, ki mogoča izdajanje e-računov in je namenjena poslovnim subjektom, ki nimajo ustrezne strojne in programske opreme, potrebne za izdajanje e-računov v enotni standardizirani obliki, določeni s tem pravilnikom.«
4. člen
V 8. členu se besedilo »se vključi v izmenjavo e-računov« nadomesti z besedilom »izmenjuje e-račune«.
Peta alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– sprejema prijave oziroma odjave e-računov od fizičnih oseb in poslovnih subjektov ter proračunskih uporabnikov,«.
V deveti alineji se besedilo »pravna oseba« nadomesti z besedilom »poslovni subjekt«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se v besedilo »želi prejemati« nadomesti z besedo »prejema«.
V tretji alineji prvega odstavka se besedilo »šifra proračunskega uporabnika« nadomesti z besedilom »šifri proračunskega uporabnika«.
V drugem odstavku se besedilo »želi prenehati« nadomesti z besedo »preneha«.
V tretjem odstavku se beseda »e-odjavo« nadomesti z besedo »odjavo«.
6. člen
11.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.b člen
UJP zaračunava nadomestila in stroške za procesno obdelavo in izmenjavo e-računov, prejetih s strani ponudnikov plačilnih storitev ali izvajalcev storitve izmenjave e-računov, v skladu s pogodbami, sklenjenimi med UJP, ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve izmenjave e-računov, in sicer po načelu vzajemnosti:
– če ponudnik plačilnih storitev ali izvajalec storitve izmenjave e-računov zaračunava nadomestila in stroške UJP za e-račune, ki jih izdajajo proračunski uporabniki, se storitve UJP zaračunavajo po enaki tarifi za vsak e-račun, prejet s strani ponudnika plačilnih storitev ali izvajalca storitve izmenjave e-računov;
– če ponudnik plačilnih storitev ali izvajalec storitve izmenjave e-računov ne zaračunava nadomestil in stroškov UJP za e-račune, ki jih izdajajo proračunski uporabniki, se storitve UJP pri izmenjavi e-računov za ponudnika plačilnih storitev ali izvajalca storitve izmenjave e-računov opravljajo brezplačno.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-430/2014/11
Ljubljana, dne 3. oktobra 2014
EVA 2013-1611-0089
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti