Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014

Kazalo

2808. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 7550.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13) se v 1. členu prva do tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU),
– Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 614/2014 z dne 6. junija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede uporabe nekaterih podpornih ukrepov v vinskem sektorju (UL L št. 168 z dne 7. 6. 2014, str. 73), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 555/2008/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(financiranje ukrepov za ureditev trga)
Ukrepi za ureditev trga iz 4. do 14. člena te uredbe se izvajajo na podlagi petletnega podpornega programa, ki ga Komisiji predloži ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu z 41. členom Uredbe 1308/2013/EU, in se v celoti financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva za ukrepe po tej uredbi se v posameznem proračunskem letu izplačajo do 15. oktobra.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »103.q členom Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »46. členom Uredbe 1308/2013/EU«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »103.k člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »41. člena Uredbe 1308/2013/EU« in besedilo »103.q členom Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »šestim odstavkom 46. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »103.p členom Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »45. členom Uredbe 1308/2013/EU«.
6. člen
Tretji odstavek 13. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 20. členu se prva, druga in šesta alineja črtajo.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo prva, druga in tretja alineja.
8. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »Uredbe 1998/2006/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1407/2013/EU«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se v prvi alineji za besedo »katalogu« doda besedilo »ter stroški izdelave kataloga vin«.
V četrti alineji se za besedo »osebi« doda besedilo »ter za povprečno največ 12 ur na dan«.
V peti alineji se za besedilom »sejmih,« doda besedilo »vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu in navedbe v skupnem katalogu,«.
V drugem odstavku se v drugi alineji za besedilom »promocijskih dejavnosti,« doda besedilo »vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine za čas predstavitve vin, navedbe v skupnem katalogu,«.
10. člen
V prvem odstavku 23. člena se v napovednem stavku besedilo »podjetje, ki je« črta.
Točka c) se spremeni tako, da se glasi:
»c) gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni vpisana v register kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino, če je imela 1. januarja leta, ki je pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, in na dan oddaje zahtevka iz 26. člena te uredbe med družbeniki, ki imajo v njej poslovne deleže, najmanj štiri gospodarske družbe oziroma zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma posameznike, vpisane v register kot pridelovalci, ki pridelujejo in stekleničijo vino.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo iz točke b) prvega odstavka tega člena, ki je kmetija v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se za enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU štejejo vse dejavnosti, ki se izvajajo na tem kmetijskem gospodarstvu.«.
11. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »Uredbe 1998/2006/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1407/2013/EU«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomoč iz tega poglavja se dodeli posameznemu upravičencu v obliki nepovratnih sredstev do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
12. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »Uredbi 1998/2006/ES« nadomesti z besedilom »Uredbi 1407/2013/EU«.
13. člen
V četrtem odstavku 26. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo glede enotnega podjetja iz priloge 8, ki je sestavni del te uredbe,«.
14. člen
Na koncu prvega odstavka 29. člena se doda besedilo »Agencija hrani evidence o dodeljeni pomoči deset let od datuma dodelitve pomoči.«.
15. člen
V drugem odstavku 30. člena se besedilo »3. člena Uredbe 1998/2006/ES« nadomesti z besedilom »6. člena Uredbe 1407/2013/EU«.
16. člen
V 31. členu se besedilo »Uredbo 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1308/2013/EU«.
17. člen
V 32. členu se v četrti alineji besedilo »četrtega odstavka 122. člena Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »točke (c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU«.
18. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »Uredbe 1234/2007/ES« nadomesti z besedilom »Uredbe 1308/2013/EU«.
19. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Postopki v zvezi z zahtevki, vloženimi na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13), se končajo v skladu s to uredbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki v zvezi z zahtevki za podporo za promocijo vina na trgih tretjih držav, vloženimi na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13), končajo v skladu z Uredbo o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12 in 24/13).
(3) Agencija v desetih dneh od uveljavitve te uredbe vlagatelje zahtevkov za podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih iz prvega odstavka tega člena pozove k dopolnitvi zahtevka z izjavama iz novih prilog 7 in 8 uredbe.
(4) Če vlagatelj iz prejšnjega odstavka zahtevka ne dopolni v roku, ki ga določi agencija, se zahtevek za podporo vinarskemu sektorju za sejemske in promocijske dejavnosti na ciljnih trgih zavrne.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-47/2014
Ljubljana, dne 12. septembra 2014
EVA 2014-2330-0177
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost