Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014

Kazalo

2780. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica, stran 7518.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02, 80/12) ter 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 20. redni seji dne 21. 8. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Oplotnica (v nadaljnjem besedilu: občina) s tem odlokom ustanovi režijski obrat.
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata.
3. člen
Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Oplotnica in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat pokriva naslednja delovna področja:
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč,
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– zimska služba,
– urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
– plakatiranje in obveščanje,
– urejanje pokopališč.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge naloge, določene s predpisi o izvajanju gospodarskih javnih službah.
III. ORGANIZACIJA IN OBMOČJE DELOVANJA REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Oplotnica.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.
Režijski obrat se kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe se financira:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov, določenim z zakonom ali odlokom občine.
7. člen
Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe, vodi občinska uprava Občine Oplotnica ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča pregled opravljenih ur, obračun stroškov, odhodkov in prihodkov v skladu s 4. členom tega odloka po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
8. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Oplotnica, Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Oplotnica ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Veljavne sklenjene pogodbe za delovna področja, ki jih pokriva režijski obrat in so navedena v 4. členu odloka, ostanejo v veljavi do pogodbenega roka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27.20/2014
Oplotnica, dne 21. avgusta 2014
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost