Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014

Kazalo

2669. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava, stran 7071.

Na podlagi 3., 7., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – OdI. US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10, 40/12), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 8. in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 50. dopisni seji dne 11. 8. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 56/14) se za prvo alinejo 17. člena doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– koncesionar prodaja toploto na posameznem odjemnem mestu. V primeru večstanovanjskih zgradb ima koncesionar možnost zaračunavati toploto neposredno lastnikom ali upravniku objekta, ki ga izberejo etažni lastniki, vse v skladu s pisnim dogovorom med koncesionarjem, etažnimi lastniki in upravljavcem;«
2. člen
Spremeni se celotni 59. člen tako, da se glasi:
»59. člen
(podelitev prve koncesije – statusno partnerstvo)
(1) Na javnem razpisu za prvo koncesijo, ki mora upoštevati tudi določbe ZJZP, ki ureja statusno javno-zasebno partnerstvo, mora izbrani koncesionar (prvi koncesionar) za namen izvajanja dejavnosti iz šestega odstavka tega člena ustanoviti projektno družbo v pravni obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in ustanovnim kapitalom najmanj 7.500,00 EUR. Projektno družbo mora izbrani koncesionar ustanoviti najkasneje 30 dni po dokončnosti odločbe o izboru.
(2) Na podlagi dokončne odločitve o izbiri prvega koncesionarja bo sprejeta odločitev o vstopu koncedenta v projektno družbo s 26 % poslovnim deležem na način, da bo prvi koncesionar skladno z določilom drugega odstavka 517. člena ZGD-l s povečanjem osnovnega kapitala z vložki v znesku najmanj 2.635,14 EUR, ki jih kot koncesijsko dajatev v imenu in za račun koncedenta vplača koncesionar, ki bo v projektni družbi ohranil 74 % delež upravljavskih in premoženjskih pravic, pri čemer občinski svet s sprejemom tega odloka ugotavlja občinski interes za vstop v projektno družbo. V družbeni pogodbi se družbenika tudi dogovorita glede možnosti in načinu vstopa tretjih oseb v to družbo.
(3) Prijavitelj na javni razpis za prvo koncesijo poda v prijavi pisno izjavo, da se obveže v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o izbiri ustanoviti projektno družbo v pravni obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo in ustanovnim kapitalom najmanj 7.500,00 EUR ter skladno z določilom drugega odstavka 517. člena ZGD-1 povečati osnovni kapital z vložkom koncedenta v znesku 2.635,14 EUR, tako da v projektni družbi ohrani 74 % delež upravljavskih in premoženjskih pravic.
(4) Koncedent bo sklenil koncesijsko pogodbo z izbranim ponudnikom najkasneje v roku 7 dni po vstopu v projektno družbo in vpisu tega pravnega dejstva v sodni register.
(5) Šteje se, da je ponudnik z oddajo ponudbe za prvo koncesijo seznanjen s tem, da veljajo vse obveznosti, ki jih je prevzel z oddajo ponudbe (in izbiro), tudi v okviru ustanavljanja projektne družbe v njegovi večinski lasti.
(6) Projektna družba bo izvajala zlasti razvojne projekte širšega javnega interesa kot so sodelovanje pri razvoju potenciala geotermije in upravljanja s podzemnimi ter površinskimi vodami, sodelovanje pri razvoju in zagotovitvi potrebne energetske infrastrukture za potrebe agrarnih in poslovnih con, izvajanje storitev in ukrepov učinkovite rabe energije, energetsko upravljanje v občinskih objektih, energetsko in okoljsko svetovanje za občane. Izvajala bo tudi druge dejavnosti skladno z družbeniško pogodbo in poslovnim načrtom.
(7) Sredstva nakupa poslovnega deleža po nominalni vrednosti iz drugega odstavka zagotovi koncesionar in jih vplača v imenu in za račun koncedenta.
(8) Financiranje storitev projektne družbe se zagotavlja:
– koncedent iz naslova namenskih sredstev, prejetih iz koncesijskih dajatev;
– koncesionar v višini in dinamiki plačil sredstev, kot je to opredelil v ponudbeni dokumentaciji za podelitev koncesije za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava;
– iz lastnih sredstev projektne družbe.
(9) Projektna družba pripravi vsako leto predlog letnega programa preostalih storitev, ki ga glede na razpoložljiva sredstva potrdi župan, pri čemer mora biti spoštovano načelo uravnoteženosti (15. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu), znesek denarnega nadomestila za preostale storitve pa nujno ne zagotavlja polno kritje stroškov, nastalih pri upravljanju teh storitev.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03504-0013/2014
Lendava, dne 11. avgusta 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.