Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2014 z dne 14. 8. 2014

Kazalo

2654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu, stran 7035.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, četrtega odstavka 68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 101/10) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo obdelan in označen, in sicer:
– toplotno obdelan (npr. v toplotni komori) po postopku z mednarodno oznako HT, ki zagotavlja, da se je les segrel po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, na najmanj 56 °C za najmanj 30 minut,
– toplotno dielektrično obdelan (npr. v mikrovalovni komori) po postopku z mednarodno oznako DH, ki zagotavlja, da se je les, katerega najmanjša dimenzija ne presega 20 cm, segrel po svojem celotnem preseku, vključno s površino lesa, na najmanj 60 °C za najmanj eno minuto, pri čemer se mora predpisana temperatura doseči v 30 minutah od začetka tretiranja, ali
– zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni s standardom ISPM 15.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za namene zagotavljanja pogojev toplotne obdelave iz prvih dveh alinej prvega odstavka tega člena je potrebno med obdelavo spremljati temperaturo lesa na točki, ki je najverjetneje najhladnejša in na kateri traja najdlje, da se doseže ciljna temperatura.
(6) Načini obdelave iz tega člena se lahko uporabijo za že izdelan lesen pakirni material ali za posamezne kose lesa, ki se uporabijo za izdelavo lesenega pakirnega materiala.«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedilo »obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika« nadomesti z besedilom »obrazcu 3: Izjava obrata, ki je dostopen pri upravi in na njeni spletni strani«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku besedilo »preverja zlasti« nadomesti z besedilom »preverja izpolnjevanje zahtev, predpisanih s standardom ISPM 15, še zlasti naslednje«.
V drugi alineji se besedilo »v sredici lesa« nadomesti z besedilom »na najhladnejši točki lesa, ustrezno umerjenost opreme v skladu z navodili proizvajalca«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če obratu les, obdelan v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika, za izdelavo lesenega pakirnega materiala zagotavlja druga pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec) z naslovom ali sedežem v drugi državi, mora biti ta podizvajalec registriran v svoji državi pri pristojnem organu v skladu s standardom ISPM 15.«.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlogi je treba priložiti:
– kopijo pogodbe, če obratu ustrezno opremo za posebno obdelavo lesenega pakirnega materiala ali ustrezno obdelan les za izdelavo lesenega pakirnega materiala zagotavlja podizvajalec,
– podpisano izjavo iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena in
– izpolnjen vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata na obrazcu 4: Vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata, ki je dostopen pri upravi in na njeni spletni strani.«.
5. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »Stroške uradne potrditve, ki se opredelijo s pogodbo iz 18. člena tega pravilnika, nosi obrat.« nadomesti z besedilom »Stroške uradne potrditve nosi obrat. Višina stroškov je določena s predpisom, ki ureja pristojbine na področju zdravstvenega varstva rastlin.«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »inšpektorja« doda besedilo »oziroma iz uradnih evidenc«, za besedo »prenehal« pa se doda besedilo »opravljati dejavnost, za katero se je registriral, oziroma je prenehal«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obrat lahko dopolni ali spremeni registracijo glede na postopke obdelave lesenega pakirnega materiala iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ali zaradi novih podizvajalcev. V tem primeru mora pri upravi vložiti vlogo za dopolnitev ali spremembo registracije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe 9. člena tega pravilnika.«.
7. člen
V 13. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti z vejico in za njo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca najmanj vsake tri leta.«.
8. člen
V 14. členu se črta 8. točka.
Dosedanja 9. do 12. točka postanejo 8. do 11. točka.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Poslovnik kakovosti mora vsebovati elemente, določene s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012, ki določa splošne kriterije za organe, ki delujejo na področju certificiranja proizvodov (ISO/IEC Vodilo 17067:2013), ali s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, ki ureja organiziranost in delovanje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev, oziroma najmanj:«.
10. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uprava dodeli v skladu z določbami zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, javno pooblastilo za opravljanje uradne potrditve pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če deluje na področju lesarstva oziroma gozdarstva in izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.«.
11. člen
Naslov poglavja »V. FITOSANITARNI PREGLED IN INŠPEKCIJSKI NADZOR« se nadomesti z naslovom »V. KONTROLNI PREGLED IN INŠPEKCIJSKI NADZOR«.
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(kontrolni pregled)
(1) Kontrolni pregled nad posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala izvaja organ za potrjevanje v skladu s tem pravilnikom. Kontrolni pregled se pri vsakem registriranem obratu izvaja redno in sicer se opravi na podlagi analize tveganja oziroma najmanj en pregled vsake tri leta. Namen rednih kontrolnih pregledov je zlasti preverjanje, ali tehnološki postopki obdelave in označevanja lesenega pakirnega materiala še izpolnjujejo predpisane zahteve oziroma ali obrati izpolnjujejo predpisane obveznosti, ki izhajajo iz registracije.
(2) Organ za potrjevanje po končanem rednem kontrolnem pregledu sestavi zapisnik, katerega po en izvod posreduje pristojnemu inšpektorju in upravi v vednost.
(3) Organ za potrjevanje upravo obvesti, če kontrolnega pregleda zaradi nesodelovanja obrata ni mogel opraviti ali če po opravljenem kontrolnem pregledu ugotovi, da zavezanec iz registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti.
(4) Stroške kontrolnih pregledov nosi obrat. Višina stroškov je določena s predpisom, ki ureja pristojbine na področju zdravstvenega varstva rastlin.«.
13. člen
V prilogi 2 se v Legendi črta vejica in besedilo »ki je dobil dovoljenje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije«.
Besedilo »* v primeru zaplinjevanja se uporabi mednarodno priznana oznaka za uporabljen fumigant« se nadomesti z besedilom »* v primeru toplotne dielektrične obdelave se namesto HT oznake uporabi mednarodna priznana oznaka DH; v primeru zaplinjevanja se namesto HT oznake uporabi mednarodno priznana oznaka za uporabljen fumigant«.
14. člen
Prilogi 3 in 4 se črtata.
15. člen
V prilogi 5 se v razdelku III. NAČIN – METODA DODELAVE LESENEGA PAKIRNEGA MATERIALA za besedilom » TOPLOTNA OBDELAVA – HT« doda besedilo » TOPLOTNA DIELEKTRIČNA OBDELAVA – DH«.
V razdelku IV. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKA USPOSOBLJENOST OBRATA se v 6. točki besedilo »V SREDICI« nadomesti z besedilom »NA NAJHLADNEJŠI TOČKI«.
V 9. točki se besedilo »sredice najdebelejšega« nadomesti z besedo »najhladnejšega«.
V razdelku VI. DOKUMENTACIJA se v 3. točki besedilo »sredice najdebelejšega« nadomesti z besedo »najhladnejšega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
Postopki uradne potrditve obratov, začeti na podlagi Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04, 21/07 in 101/10), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-220/2014
Ljubljana, dne 5. avgusta 2014
EVA 2014-2330-0023
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost