Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014

Kazalo

2618. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2013, stran 6781.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 24. seji dne 1. 7. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Odranci za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2013. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Odranci za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih in realiziranih vrednostih posameznih projektov.
Bilance so sestavni del tega Zaključnega računa proračuna Občine Odranci za leto 2013.
2. člen
Proračun Občine Odranci za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------+--------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN     |      EUR|
|   |ODHODKOV           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       |   2.736.733|
|   |(70+71+72+73+74)       |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |   1.345.881|
+------+-----------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       |    925.345|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in   |    867.331|
|   |dobiček           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje   |    51.185|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in |     6.829|
|   |storitev           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki       |       0|
+------+-----------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |    420.536|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in  |    19.257|
|   |dohodki           |       |
|   |od premoženja        |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine   |      336|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni      |     1.850|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |       0|
|   |blaga in storitev      |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |    399.093|
+------+-----------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     |    78.226|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje   |      286|
|   |osnovnih sredstev      |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje   |       0|
|   |zalog            |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |    77.940|
|   |zemljišč           |       |
|   |in nematerialnega premoženja |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE       |       0|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz   |       0|
|   |domačih virov        |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz   |       0|
|   |tujine            |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     |   1.300.126|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz  |    36.229|
|   |drugih javnofinančnih    |       |
|   |institucij          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz   |   1.263.897|
|   |državnega proračuna iz    |       |
|   |sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |    12.500|
|   |UNIJE            |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od   |    12.500|
|   |drugih evropskih institucij |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |   3.039.667|
+------+-----------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI        |    481.599|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki  |    136.917|
|   |zaposlenim          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev  |    21.505|
|   |za socialno varnost     |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in   |    295.670|
|   |storitve           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti |    23.507|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve         |     4.000|
+------+-----------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI       |    509.892|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije        |    18.850|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom  |    316.806|
|   |in gospodinjstvom      |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |    49.010|
|   |organizacijam        |       |
|   |in ustanovam         |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači   |    125.226|
|   |transferi          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    |   2.001.079|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja     |   2.001.079|
|   |osnovnih sredstev      |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    47.097|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi |    10.226|
|   |pravnim in fizičnim osebam, |       |
|   |ki niso proračunski     |       |
|   |uporabniki          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi |    36.871|
|   |proračunskim uporabnikom   |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-  |   –302.934|
|   |II.) (PRIMANJKLJAJ)     |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |       0|
|   |IN NALOŽB          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |       0|
|   |POSOJIL           |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |       |
|   |DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |       0|
|   |…              |       |
|   |(IV-V.)           |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |       0|
+------+-----------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)    |    55.614|
+------+-----------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA       |    55.614|
+------+-----------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |   –358.548|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.- |       |
|   |V.-VIII.)          |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJ (VII. –   |    –55.614|
|   |VIII.)            |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-  |    302.934|
|   |VIII. –IX.=-III)       |       |
+------+-----------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  |    133.542|
|   |DNE 31. 12. 2013       |       |
+------+-----------------------------+--------------+
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 27.020 EUR (konto 91) se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2014.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 145-24/2014
Odranci, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.