Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2519. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Piran, stran 6509.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 8. julija 2014.
Št. 351-5/2013
Piran, dne 16. julija 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 11., 36 in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 317/07 in 314/09), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2 je Občinski svet Občine Piran na 25. seji dne 8. 7. 2014 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z energetskim upravljanjem v 11 javnih objektih Občine Piran (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Občina Piran. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Občina Piran skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), Direktivo o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 317/07 in 314/09) ter Lokalnega energetskega koncepta Občine Piran s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta Pogodbeno zagotavljanje prihrankov in pogodbene oskrbe z energijo z energetskim upravljanjem v 11 javnih objektih Občine Piran. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je gradbena, tehnološka in energetska sanacija ter uvedba energetskega upravljanja v največ 11 objektih v lasti Občine Piran. Javni partner lahko v fazi javnega razpisa zmanjša število objektov, če se bo za posamezne od teh objektov v fazi priprave na javni razpis potrdilo, da je njihova vključitev v sistem daljinskega ogrevanja z vidika javnega partnerja negospodarna. Število objektov se lahko zmanjša tudi v primeru pridobljenih smernic soglasodajalcev ali pogojev upravljavcev posameznih infrastruktur (npr. soglasje ZVKD za posege, stroški priklopa na TP ipd.), ki bi izvedbo posameznega dela projekta toliko podražilo ali njegovo usklajevanje s pogoji toliko zaviralo, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo preostalega dela projekta.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta in izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov bo javni partner zasebnemu partnerju omogočil izvedbo gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka pri rabi in stroških energentov v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po sklenitvi pogodbe bo zasebni partner v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih javnega partnerja lahko izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo, storitve vzdrževanja za doseganje prihranka in oskrbe z energijo ter storitve energetskega upravljanja objektov. V morebitnem primeru potrebe po pridobivanju soglasij, posebnih upravnih ali gradbenih dovoljenj za izvedbo projekta bo javni partner izdal ustrezna pooblastila ali to uredil s podelitvijo pravice gradnje ipd.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost nabave energentov in plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo ter energetskega upravljanja objektov, vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letni ravni.
V primeru delnega financiranja gradbenih ukrepov s strani javnega partnerja ima le-ta pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova izvedenih gradbenih ukrepov.
Javni partner bo zagotovil zasebnemu partnerju pravico dostopa do javnega objekta za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja.
Plačila javnega partnerja morajo biti vezana na kvaliteto zagotavljanja oskrbe z energijo in toplote in na dejansko dosežene prihranke.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznosti izvedbe vseh investicijskih ukrepov za doseganje prihranka po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Zasebni partner v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih ukrepov in iz naslova izvajanja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov, pogodbene oskrbe z energijo in energetskega upravljanja objektov.
Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje izvedenih ukrepov.
Zasebni partner bo moral tudi zagotavljati dejanske prihranke, ki bodo podlaga za plačevanje javnega partnerja.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno 79. členom ZJZP, izvede v obliki koncesije gradnje kot DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj- prenesi).
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v odprtem postopku. Če zaradi narave predmeta javno-zasebnega partnerstva, ki je posebno zahtevno, v smislu določil 27. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 12/13, 19/14,) vnaprej ne bo mogoče opredeliti tehničnih specifikacij v skladu s točko b), c) ali č) tretjega odstavka 37. člena istega zakona, lahko naročilo izvede po postopku konkurenčnega dialoga.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS oziroma na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Merila za izbor zasebnega partnerja naj bodo oblikovana tako, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo zagotovili večje zagotovljene prihranke, ponudili višjo udeležbo javnega partnerja pri doseženih prihrankih, nižjo vrednosti investicije.
11. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter druga dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
12. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 30 dni od njegove pravnomočnosti.
Obdobje trajanja pogodbenega razmerja se sklepa za obdobje 15 let.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev oziroma s pretekom pogodbenega roka. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva, in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganja doseganja zagotovljenih prihrankov, ki izhajajo iz tehnološke izvedbe investicijskih ukrepov.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
(način financiranja)
Javni partner ali s strani javnega partnerja pooblaščeni uporabniki objektov bodo v okviru projekta prevzeli obveznost za plačevanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov in oskrbe z energije in energetskega upravljanja objektov, vendar le v obsegu sredstev, ki bodo zaradi uvedbe projekta prihranjena na letni ravni. Za pogodbeno oskrbo z energijo pa v obsegu dosedanje rabe energije na letni ravni.
Zasebni partner bo moral v celoti zagotoviti financiranje izvedbe vseh ponujenih gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov za doseganje prihranka.
V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, če bi se to izkazalo kot gospodarno.
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
17. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni partner uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju,
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upravljanje,
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture,
– enostransko odpoved pogodbe.
Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega partnerja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
IX. NADZOR
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva opravljata župan in občinski svet.
19. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-5/2013
Piran, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 – testo unico 2)
P R O M U L G O L'A T T O
sull’istituzione di un partenariato pubblico-privato per la messa a punto di un progetto di risparmio energetico ed affidamento esternalizzato di fornitura di energia con l'obiettivo di risanamento energetico degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta dell’8 luglio 2014.
N. 351-5/2013
Pirano, 16 luglio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visti gli artt. 11, 36 e 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 127/06), gli artt. 21 e 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale, n. 5/2014, testo unico 2), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 25ª seduta ordinaria il giorno 8 luglio 2014 approva il seguente
A T T O
sull’istituzione di un partenariato pubblico-privato per la messa a punto di un progetto di risparmio energetico ed affidamento esternalizzato di fornitura di energia con l'obiettivo di risanamento energetico degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Pirano
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Obiettivo)
Il presente atto costituisce decisione sull'individuazione dell'interesse pubblico per instaurare un partenariato pubblico-privato con l'obiettivo di realizzare il Progetto di risparmio energetico ed affidamento esternalizzato di fornitura e gestione energetica per undici edifici pubblici di proprietà del Comune di Pirano (nel prosieguo: progetto). Con il presente atto si determinano altresì le finalità, i diritti e i doveri dei partner facenti parte del partenariato pubblico privato, il procedimento di selezione del partner privato e le modalità di finanziamento del progetto.
Il partner pubblico di cui nel presente atto è il Comune di Pirano. Il partner privato potrà essere una persona fisica o giuridica che sarà selezionata in base all'appalto pubblico in qualità di esecutore del partenariato pubblico-privato.
II. CONTENUTI E FINALITÀ DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 2
(Valutazione di sussistenza dell’interesse pubblico)
Il Comune di Pirano in conformità alle disposizioni degli articoli 2, 8 e 10 della Legge sull'energia (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/14), della direttiva sull’efficienza energetica (Direttiva 2012/27/EU), visto il primo alinea del secondo comma dell'articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09 e 51/10), l'articolo 11 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 127/06, 317/07 e 314/09) e visto il Concetto energetico locale del Comune di Pirano, rileva che la realizzazione del Progetto di risparmio energetico ed affidamento esternalizzato di fornitura e gestione energetica per undici edifici pubblici di proprietà del Comune di Pirano costituisce pubblico interesse.
Tale interesse pubblico potrà essere soddisfatto nel modo più efficace ed economico con l’istituzione di un partenariato pubblico-privato.
Art. 3
(Finalità)
Il Partenariato pubblico-privato ha per finalità la riqualificazione edilizia, tecnologica ed energetica, con l’implementazione della gestione energetica, per un massimo di undici strutture di proprietà del Comune di Pirano. Nella fase di bando pubblico, il soggetto di diritto pubblico si potrà avvalere della facoltà di ridurre il numero degli edifici, se nella fase propedeutica al bando verrà accertato che l’inclusione degli edifici stessi, o parti di essi, nel sistema di teleriscaldamento potrebbe sortire effetti antieconomici per il partner pubblico stesso. Il numero di edifici interessati potrà essere ulteriormente ridotto, nel caso di autorizzazioni e requisiti fissati dalle preposte autorità (ad esempio dalla Sovrintendenza alla tutela dei monumenti), e/o da operatori concessionari di infrastrutture (ad esempio riguardo la connessione alle linee elettriche), in grado di incidere significativamente sui costi di realizzazione di una determinata parte del progetto, o la cui armonizzazione potrebbe costituire un freno all'iter procedurale, tanto da porre a rischio la realizzazione complessiva del progetto medesimo.
Art. 4
(Attuazione del progetto)
Ai fini della realizzazione del progetto, e del contratto sul risparmio di energia tramite l’affidamento esternalizzato di servizi di fornitura e gestione energetica degli edifici, il partner pubblico agevolerà il partner privato nella messa in atto di provvedimenti d’investimento e di edilizia, volti al contenimento dei consumi e dei costi energetici, nella misura e per il periodo come concordato nel corso della procedura di selezione del partner privato. Con ragione del contratto stipulato, in vigenza contrattuale, il partner privato avrà la facoltà di svolgere il servizio di fornitura, gestione e manutenzione di edifici pubblici di proprietà del partner pubblico, mediante l’affidamento esternalizzato e con l’obiettivo di risparmio energetico.
Nel caso in cui si rendessero necessarie successive autorizzazioni amministrative, o specifiche concessioni edilizie indispensabili alla realizzazione del progetto, il partner pubblico ne curerà il rilascio, provvedendo anche al nullaosta in tema di permesso di costruzione, ecc.
Art. 5
(Obblighi del partner di diritto pubblico)
Il partner pubblico nonché gli utenti degli edifici dallo stesso autorizzati, si assumeranno, nell’ambito del progetto, l’obbligo di acquisire le risorse energetiche (es. combustibile) ed i servizi volti al risparmio energetico oggetto dell’esternalizzazione, nella misura del volume di risparmio annuo generatosi, a seguito all'introduzione del detto progetto.
In caso di cofinanziamento da parte del partner pubblico di misure riguardanti l’edilizia, lo stesso avrà il diritto di rivalersi con la partecipazione agli utili (ai risparmi) conseguiti a titolo di misure di edilizia realizzate.
Il partner pubblico assicurerà al partner privato il diritto di accesso agli edifici pubblici in ragione della realizzazione del rapporto contrattuale.
I pagamenti erogati da parte del partner pubblico dovranno fare riferimento alla qualità della fornitura di energia e calore e ai risparmi effettivamente conseguiti.
Art. 6
(Obblighi del partner privato)
Il partner privato si assume l'obbligo di effettuare tutte le misure di investimento necessarie a conseguire il risparmio energetico, in ottemperanza al cronoprogramma concordato nel corso del procedimento di selezione del partner privato.
Per la durata del periodo contrattuale il Partner privato si assume tutti i rischi finanziari e/o tecnologici che potrebbero scaturire dalla messa in atto di misure di investimento, o a seguito dell’implementazione del risparmio energetico tramite l’affidamento esternalizzato di servizi di fornitura e gestione energetica dei fabbricati.
Il partner privato dovrà altresì assicurare il completo finanziamento degli investimenti di natura tecnologica e/o edilizia, nonché ottenere le relative autorizzazioni amministrative richieste per l’acquisizione e la posa in opera delle iniziative tecnico-strutturali avviate.
Il partner privato dovrà inoltre assicurare la realizzazione di risparmi effettivi ai termini di computo dei corrispettivi liquidabili da parte del partner pubblico.
III. LA FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Art. 7
(La forma del partenariato pubblico-privato)
In ragione dei presupposti e dei contenuti del progetto, nonché tenuto conto dei rischi finanziari e visti i rispettivi conferimenti dei due partner, il progetto sarà realizzato sotto forma di un partenariato pubblico-privato, ai sensi dell’art. 79 della Legge PPP, che si esplicita ulteriormente in forma di affidamento di concessione edilizia secondo lo schema DFBOT (il quale prevede le fasi di Progettazione, Finanziamento, Costruzione, Gestione e Trasferimento) nell’ambito del menzionato partenariato pubblico-privato.
IV. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEL PARTNER NELL’AMBITO DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, CONDIZIONI E MISURE DI SELEZIONE
Art. 8
(Il procedimento di selezione)
Il partner privato è selezionato sulla base di gara pubblica in procedura aperta. Se a causa della finalità del partenariato pubblico-privato, la cui natura richiede particolare attenzione in termini di disposizioni di cui al punto 27 del primo comma dell'art. 2 della Legge sugli appalti pubblici (PPA-2, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/13 19/14) non si potessero definire in anticipo le specifiche tecniche di cui ai punti b), c) o č) del terzo comma dell'Art. 37 della medesima legge, potrebbe aver luogo aggiudicazione a seguito di dialogo competitivo.
Il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della RS, ovvero sul portale degli Appalti pubblici nella Repubblica di Slovenia. Nel processo di selezione, il partner pubblico deve garantire la trasparenza e la parità di trattamento dei candidati.
Art. 9
(Condizioni cui deve soddisfare il partner privato)
Nel processo di selezione di un partner privato, il partner pubblico deve verificare che il partner privato sia in grado di assumere il ruolo e le funzioni attinenti al partenariato pubblico-privato. Il partner pubblico in questa valutazione verifica le capacità economiche, finanziarie, tecniche e di risorse umane del candidato.
I candidati, nel corso del procedimento di selezione, devono dimostrare di possedere sufficienti referenze nel settore in questione e di aver l'accesso garantito ai fondi necessari per la realizzazione dell’intero progetto di cui nel partenariato pubblico-privato.
Art. 10
(Criteri per la valutazione delle offerte dei candidati)
I criteri per la selezione del partner privato devono essere determinati nel rispetto dell’evidenza pubblica e trasparenza, mediante lo strumento giuridico dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il partner pubblico deve predisporre i criteri di selezione del partner privato, in modo che il punteggio superiore sia conferito al candidato che offrirà maggiori risparmi garantiti, maggiore quota di partecipazione del partner pubblico agli utili (risparmi) conseguiti, con il valore più basso dell’investimento.
Art. 11
(Autorizzazione ad operare il procedimento)
Con il presente atto si attribuiscono al Sindaco l'autorizzazione alla pubblicazione della gara pubblica, lo svolgimento del processo di selezione del partner privato e la sottoscrizione del contratto di partenariato pubblico-privato, inclusi i successivi adempimenti nell’ambito del procedimento di conclusione e attuazione del partenariato pubblico-privato.
Art. 12
(Commissione di esperti)
Per la predisposizione e l'esecuzione della gara, la valutazione delle domande pervenute e la stesura di una relazione sulla selezione del partner privato è nominata dal Sindaco una commissione di esperti.
La commissione di esperti è composta dal presidente e da almeno due membri. Tutti i membri della detta commissione devono essere in possesso quanto meno dell’istruzione universitaria con almeno cinque anni di esperienze nel rispettivo settore professionale, in grado cioè di esprimere un’adeguata valutazione di congruità delle domande ovvero proposte pervenute.
Il presidente ed i membri della commissione devono soddisfare i requisiti di cui nel comma due, dell’art. 52 della Legge PPP, come da loro successivamente confermato nella dichiarazione sottoscritta. Il membro che altresì non soddisfi le condizioni più sopra descritte sarà immediatamente rimosso, cui seguirà la nomina di un membro sostitutivo.
Per l'assistenza tecnica e le consulenze nel corso della predisposizione ed esecuzione della gara d’appalto la commissione potrà avvalersi del supporto del servizio tecnico professionale del partner pubblico, ovvero di soggetti esterni dotati delle specifiche conoscenze necessarie al buon esito della procedura di selezione del partner privato.
La relazione sulla selezione del partner privato è la base per la stesura dell’atto di selezione del soggetto privato nel partenariato pubblico-privato, che è rilasciato dal Sindaco.
V. INIZIO E CESSAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
Art. 13
(Inizio del partenariato)
I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di partenariato pubblico-privato si costituiscono nel momento della stipula del contratto sul partenariato pubblico-privato. L’efficacia dell’atto di selezione viene meno qualora il partner privato selezionato non sottoscriva il contratto sulla partnership pubblico-privata entro 30 giorni dall’esecutività del predetto provvedimento.
Il rapporto contrattuale ha la durata di 15 anni.
Art. 14
(Cessazione del partenariato)
Il partenariato pubblico-privato si estingue con l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di entrambi i partner, ovvero trascorso il periodo di durata del contratto. Le condizioni e le modalità di risoluzione anticipata del contratto di partenariato pubblico-privato sono determinate dal contratto stesso.
VI. RAPPORTI FRA IL PARTNER PUBBLICO E QUELLO PRIVATO
Art. 15
(Diritti e doveri dei soci)
I diritti e gli obblighi dei partner pubblico e privato sono disciplinati dal contratto di partenariato pubblico-privato. Il contratto dovrà prevedere la garanzia di un’attuazione equilibrata della partnership pubblico–privata, a che ciascun partner si assuma complessità di rischio facilmente monitorabili. Il partner privato deve innanzitutto assumersi i rischi che derivano dal finanziamento dell'intero progetto della partnership pubblico-privata, i rischi di conseguimento di risparmi garantiti, questi ultimi strettamente correlazionati alla realizzazione tecnologica a regola d’arte delle misure di investimento.
È fatto obbligo del partner pubblico altresì garantire tramite il contratto di partnership pubblico-privata un’efficace tutela del pubblico interesse, mediante l’istituzione di appositi meccanismi.
VII. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Art. 16
(Modalità di finanziamento)
Il partner pubblico o gli utenti degli edifici da esso autorizzati si assumeranno, nell’ambito del progetto, l’obbligo di corresponsione dei servizi istituiti e finalizzati al risparmio energetico e per l’ affidamento esternalizzato di fornitura e gestione energetica delle strutture, nella misura delle risorse risparmiate su base annua a seguito dell’implementazione del progetto stesso. Per quanto concerne la fornitura di energia, concordata per contratto, invece nel volume di consumo di energia corrente.
Il partner privato dovrà assicurare il pieno finanziamento della realizzazione di tutte le misure edilizie, tecnologiche e di investimento proposte nel conseguimento delle economie di consumo.
Nella fase di offerta, il partner pubblico potrà adottare un metodo diverso di finanziamento del progetto, allorché esso dovesse palesarsi più economico.
VIII. AZIONI UNILATERALI NELL'INTERESSE PUBBLICO
Art. 17
(Azioni unilaterali nell'interesse pubblico)
Ove sia assolutamente necessario, al fine di tutelare l'interesse pubblico e onde poter realizzare la finalità del contratto di partenariato pubblico-privato, il partner pubblico ha il diritto di intervenire con misure unilaterali nel partenariato pubblico-privato istituito, proteggendo in tal modo il pubblico interesse.
Per azione unilaterale che sia di pubblico interesse, intrapresa da parte del partner pubblico, si intende:
– introduzione del controllo straordinario dei contratti di partenariato pubblico-privato;
– emissione di istruzioni obbligatorie (mandato imperativo) al partner privato;
– accettazione provvisoria della gestione delle infrastrutture istituite;
– attuazione di misure di investimento o di manutenzione a protezione del valore delle infrastrutture istituite;
– risoluzione unilaterale del contratto.
Simile azione intrapresa da parte del partner pubblico deve essere coerente con il principio di proporzionalità e non deve gravare eccessivamente il partner privato.
Il metodo e le condizioni di entrata in vigore di azioni unilaterali intraprese nell'interesse pubblico sono ulteriormente specificate nel contratto sul partenariato pubblico-privato.
IX. CONTROLLO
Art. 18
(Controllo)
La vigilanza sulla realizzazione delle clausole di partenariato pubblico-privato è a carico del Sindaco e del Consiglio comunale.
Art. 19
(La validità)
Il presente atto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 351-5/2013
Pirano, 8 luglio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost