Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2478. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv, stran 6431.

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv
1. člen
V Pravilniku o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv (Uradni list RS, št. 76/11) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembo Direktive 93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2014/77/EU z dne 10. junija 2014 o spremembi prilog I in II k Direktivi 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (UL L št. 170 z dne 11. 6. 2014, str. 62) in Direktivo Sveta 1999/32/ES z dne 26. aprila 1999 o zmanjšanju deleža žvepla v nekaterih vrstah tekočega goriva, ki spreminja Direktivo 93/12/EGS (UL L št. 121 z dne 11. 5. 1999, str. 13), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2012/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila (UL L št. 327 z dne 27. 11. 2012, str. 1) določa:
– monitoring fizikalno-kemijskih lastnosti goriv (v nadaljnjem besedilu: monitoring lastnosti goriv);
– način poročanja o opravljenih meritvah;
– pogoje za izdajo in odvzem pooblastila za izvajanje monitoringa.«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. po potrebi z:
1. vzorčenjem goriva za plovila med dobavo v skladu s Smernicami za vzorčenje goriva za namen določitve skladnosti s spremenjeno Prilogo VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij iz leta 1973 in njenem Protokolu iz leta 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/81; v nadaljnjem besedilu MARPOL), sprejetimi na podlagi Resolucije 182(59) odbora za varstvo morskega okolja Mednarodne pomorske organizacije z dne 17. julija 2009, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za promet, in analizo vsebnosti žvepla v tem gorivu, ali
2. vzorčenjem in analizo vsebnosti žvepla v gorivu za plovila v rezervoarjih, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, ter zapečatenih vzorcih na krovu ladij.«.
3. člen
V prilogi 2 se v 2. točki prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– neosvinčen motorni bencin, SIST EN 228:2012;
– dizelsko gorivo, SIST EN 590:2013;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Za ugotavljanje mejnih vrednosti za žveplo v gorivih za plovila se uporablja postopek za pregled goriva iz Dodatka VI Priloge VI k MARPOL.«.
4. člen
V prilogi 3 se v 3. točki na koncu prve tabele doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----------------------+------+-----+---+----+---+---+---+---+
|   Vsebnost mangana   | mg/l |     |   |    |   |   | - | 2 |
+----------------------+------+-----+---+----+---+---+---+---+
«.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-177/2014
Ljubljana, dne 8. julija 2014
EVA 2014-2330-0108
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost