Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2476. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, stran 6430.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08 in 5/11) se v prvem odstavku 6. člena črta besedilo »za polni delovni čas«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu osnovne šole ter v prvem in zaključnem letniku srednje šole, ima za 1 uro zmanjšano tedensko učno obveznost, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih osnovne šole in letnikih srednje šole ter na vseh stopnjah posebnega programa, pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost.«.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se črtata.
Dosedanji tretji odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Normativ za oblikovanje oddelkov osnovne šole za izvajanje prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami oziroma prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami je 5 učencev.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 33. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Kombinirani oddelki se oblikujejo iz učencev zaporednih razredov, če to ni mogoče, pa praviloma iz razredov, med katerimi je največ en razred. Kombinirani oddelki iz treh in več razredov se oblikujejo iz učencev različnih razredov tako, da se pri oblikovanju oddelka upošteva normativ za tisti razred, iz katerega je največ učencev.«.
5. člen
Za 33. členom se doda novi 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(določitev števila oddelkov podaljšanega bivanja)
Število oddelkov podaljšanega bivanja, ki so merilo za sistemizacijo delovnih mest v skladu z 9. in 29. členom tega pravilnika, ter določitev učne obveznosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja se določi tako, da se število ur programa podaljšanega bivanja deli s 25.
Če je na način iz prejšnjega odstavka izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.«.
6. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu, tehniki in tehnologiji od 5. do 9. razreda ter pri izbirnem predmetu s področja računalništva v 7., 8. in 9. razredu je 6 učencev. Normativ za oblikovanje učne skupine pri športu od 6. do 9. razreda je 6 učencev.
Če je število učencev določenega razreda pri pouku športa manjše, se učne skupine oblikujejo iz dveh zaporednih razredov.«.
7. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(manjše učne skupine)
Število učnih skupin za izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri posameznem predmetu je v šolah z enim ali dvema oddelkoma posameznega razreda za eno skupino večje kot je število oddelkov posameznega razreda, v šolah s tremi in več oddelki posameznega razreda pa za dve skupini večje kot je število oddelkov posameznega razreda. V šolah z enim oddelkom istega razreda oziroma s kombiniranim oddelkom, v katerem je 5 ali manj učencev, se dodatna skupina ne oblikuje.«.
8. člen
Za 37. členom se doda novi 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov)
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 7 učencev.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 4 učence.
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Največje možno število učnih skupin za izvedbo pouka neobveznih izbirnih predmetov za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se določi tako, da se število učencev deli s 6. Če je na ta način izračunano število decimalno število, se število učnih skupin za posamezno obdobje vedno zaokroži navzgor do celega števila. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 5 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 4 učence, če je to edina učna skupina na šoli.
Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 7 ali več učencev.«.
9. člen
V 41. členu se tretja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– na tretji, četrti, peti in šesti stopnji 8 otrok.«.
Tretja alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– na tretji, četrti, peti in šesti stopnji 7 otrok.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Normativ za oblikovanje oddelka za izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja, v katerem so učenci z avtističnimi motnjami, so 4 učenci.«.
10. člen
V 48. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Vzgojna skupina za otroke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se oblikuje, če je v skupini najmanj 6 otrok.«.
11. člen
V prvem odstavku 51. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ure pouka v manjših učnih skupinah za izvedbo pouka slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih ter matematike in tujega jezika od 4. do 9. razreda,«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnega mesta učiteljev za izvedbo pouka v kombiniranem oddelku so ure pouka tistega razreda v kombinaciji, ki ima v skladu s predmetnikom največje število ur pouka obveznih predmetov in ure za ločeno poučevanje v kombiniranem oddelku v skladu s tem pravilnikom.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na začetku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– ure pouka neobveznih izbirnih predmetov,«.
Dosedanje prva do šesta alineja postanejo druga do sedma alineja.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Šole lahko sistemizirajo delovno mesto spremljevalca gibalno oviranih otrok za otroke, ki so to pravico pridobili z odločbo o usmeritvi, ki je bila izdana pred 1. septembrom 2013.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2014.
Št. 0070-25/2014
Ljubljana, dne 20. junija 2014
EVA 2014-3330-0018
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport
 
Soglašam!
 
v funkciji ministrice za zdravje
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica vlade

AAA Zlata odličnost