Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2014 z dne 21. 7. 2014

Kazalo

2454. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica«, stran 6271.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 35. seji dne 23. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi projekta,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s komunalno opremo,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini,
– podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero lahko občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme zasebnemu investitorju pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno (za vsako vrsto nove komunalne opreme posebej) in obsega celotno območje zazidalnega načrta I4a »Novi center Ivančna Gorica«. Območje je opredeljeno tudi v grafični prilogi k programu opremljanja.
(2) Območje je hkrati opredeljeno kot obračunsko območje tudi za primarno vodovodno, primarno kanalizacijsko in primarno cestno omrežje po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14).
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI
5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)
Na območju pred izvedbo projekta ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih objektov, kot so predvideni s prostorskim aktom.
6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)
Na območju opremljanja je predvidena celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni cestno omrežje z javno razsvetljavo in peš potmi, javno parkirišče, igrišče, ekološke otoke ter kanalizacijsko, vodovodno in toplovodno omrežje.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
+-------------------------------------------------------------+
|                Skupni stroški  Obračunski |
|                  v EUR     stroški  |
|Postavka                      v EUR   |
+-------------------------------------------------------------+
|1. Cesta z razsvetljavo, peš    1.564.217    1.564.217|
|poti                             |
|2. Javno parkirišče          136.129     136.129|
|3. Kanalizacija            168.862     168.862|
|4. Vodovod              159.922     159.922|
|5. Toplovod              69.134     69.134|
|6. Igrišče               68.110     68.110|
|7. Ekološki otoki            8.712      8.712|
+-------------------------------------------------------------+
|Skupaj               2.175.086    2.175.086|
+-------------------------------------------------------------+
8. člen
(časovni načrt)
Časovni načrt izvedbe projekta bo določen v skladu z zmožnostmi proračuna Občine Ivančna Gorica.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Ivančna Gorica v dogovoru z upravljalci, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja.
(2) Investitor in občina lahko podpišeta pogodbo o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in se dogovorita, da bo investitor sam zgradil celotno še nezgrajeno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na novo komunalno opremo.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) = neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta komunalne opreme
j =      posamezno obračunsko območje
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine se obvezno povzame po veljavnem odloku, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Odlok o komunalnem prispevku Občine Ivančna Gorica).
(3) Faktorje dejavnosti se obvezno povzame po Odloku o komunalnem prispevku Občine Ivančna Gorica.
(4) Odlok o komunalnem prispevku Občine Ivančna Gorica se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
(5) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Ta se obvezno povzame po načrtu parcelacije, ki je sestavni del prostorskega akta.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 7. člena tega odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
+--------------------------------------------------------------+
|                   Cp(ij)    Ct(ij)  |
|Komunalna oprema           (EUR/m2)   (EUR/m2)  |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Cesta z razsvetljavo, peš poti     46,511    44,689|
|2. Javno parkirišče            4,048     3,889|
|3. Kanalizacija              5,021     4,824|
|4. Vodovod                 4,755     4,569|
|5. Toplovod                2,056     1,975|
|6. Igrišče                 2,025     1,946|
|7. Ekološki otoki             0,259     0,249|
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj                  64,675    62,141|
+--------------------------------------------------------------+
(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne opreme se obvezno povzamejo po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14), pri čemer se upoštevajo postavke za primarno vodovodno, primarno kanalizacijsko in primarno cestno omrežje.
13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
14. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju lahko občina in investitor dogovorita, da bo investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotovil opremljenost zemljišča s komunalno opremo.
(2) Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upoštevajo kot lastna vlaganja v komunalno opremo. Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal komunalni prispevek za novo komunalno opremo.
(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(4) S pogodbo se tudi opredeli, da bodo investitorji zagotovili brezplačno razpolagalno pravico na zemljiščih v zasebni lasti, preko katerih potekajo komunalni vodi, vkolikor bo to potrebno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 33/07).
(2) V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/14) se v prvem odstavku 26. člena briše besedilo:
»– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 33/07)«.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0045/99-48
Ivančna Gorica, dne 24. junija 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost