Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2014 z dne 15. 7. 2014

Kazalo

2345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec, stran 6082.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 z dopolnitvami), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10), v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) je Občinski svet Občine Bovec na 33. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se uvod Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec (PMGTOB-1, Uradni list RS, št. 48/09, 38/12, 2/13, 43/14), ki obstoječim pravnim podlagam dodaja Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
2. člen
6. člen se spremeni tako, da upošteva vse uzakonjene spremembe, ki s 1. 1. 2014 veljajo na področju dodeljevanja državne pomoči po pravilu de minimis, in se po novem glasi:
»Finančne intervencije se lahko izvaja, če te predstavljajo spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Finančne intervencije se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna vsota, ki jo je predlagatelj oziroma enotno podjetje prejelo v obdobju preteklih treh let po tem pravilu, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije, ne sme presegati 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR), sicer se šteje, da ni upravičeno do pomoči. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev vloge za intervencijo. Izjava o neizplačani pomoči oziroma višini izplačane pomoči po pravilu »de minimis« za obdobje preteklih treh let je obvezna priloga vsaki vlogi.
Pri dodeljevanju pomoči de minimis se upošteva vse spremembe, ki so bile podane z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU L 352, 24. 12. 2013 (upravičenost sektorjev, uporaba pojma enotno podjetje, upoštevanje kumulacije pomoči, obveza pridobitve pisne izjave o dodeljenih pomočeh s strani prejemnika, obveza pisnega obveščanja prejemnika s strani dajalca pomoči, obvezna hramba dokumentacije, obvezno spoštovanje dodatnih pogojev in druge spremembe, ki vplivajo na dodelitev).
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-5
Bovec, dne 10. julija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

AAA Zlata odličnost