Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

210. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014, stran 702.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 30. redni seji dne 30. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |    2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  8.125.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.166.359|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  4.641.709|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.962.209|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   610.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   68.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.524.650|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.364.650|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    4.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   40.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   115.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   29.944|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   14.944|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.929.088|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   450.625|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna   |  1.478.463|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  8.751.909|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.538.976|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   458.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   67.424|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev      |  2.012.452|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  2.660.326|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   30.145|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   651.610|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   587.278|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.391.293|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.014.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  3.014.582|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   538.025|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   139.889|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. upor.    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   398.136|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)     |   626.518|
|   |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |   475.018|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   475.018|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   475.018|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA              |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga        |    5.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |    0,00|
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   469.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)       |   626.518|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA  |   157.000|
|   |DAN 31. 12.                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– priključne takse, ki se uporabljajo namensko za zamenjavo vodomerov,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi praviloma v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za finančne načrte krajevnih skupnosti.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega proračuna za leto 2014 v mesecu juliju in z zaključnim računom po izteku proračunskega obdobja.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati pravice obsega 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2015 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posamezno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o njihovi uporabi občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 načrtuje zadolžiti do višine 475.018 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0001/2014-7
Kanal ob Soči, dne 30. januarja 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti