Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2014 z dne 1. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2014 z dne 1. 6. 2014

Kazalo

1611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2013, stran 4243.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Križevci za leto 2013.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2013 znašajo:
+--------------------------------------------------+------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |    V EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |    leta|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  3.264.592|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.576.171|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.163.027|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.018.041|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   107.584|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   37.402|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   413.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodkih    |   269.438|
|   |od premož.                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.952|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in denarne kazni         |    5.545|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |    6.290|
|   |in storitev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   129.919|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   21.532|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |     447|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   21.085|
|   |in nemat. premož.             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   666.889|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   191.125|
|   |javnofin. instit.             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.    |   475.764|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.679.086|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   600.201|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   99.452|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev         |   15.449|
|   |za soc. varnost              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   478.453|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    5.847|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.208.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   236.971|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   709.423|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org.       |   91.012|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   171.264|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.700.315|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih       |  1.700.315|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   169.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investi.transf. prav. in fiz. osebam, |   88.982|
|   |ki niso prorač. uporab.          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transf.proračunskim     |   80.918|
|   |Uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI                |  –414.494|
|   |PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ.  |      |
|   |(440+441+442)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|51  |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   39.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   39.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   39.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    |  –453.574|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –39.080|
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO FINANCIRANJE             |   414.494|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH            |  1.056.910|
|NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-25/2014-165
Križevci pri Ljutomeru, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost