Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2014 z dne 1. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2014 z dne 1. 6. 2014

Kazalo

1609. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen, stran 4242.

Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na 26. seji dne 21. 5. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Komen
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) se črta četrti odstavek 45. člena.
2. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 85. člena.
3. člen
Besedilo 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bil statut, poslovnik sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko predlagatelj predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi statutarno pravna komisija.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
4. člen
Za 98. členom se doda naslov 9. podpoglavja »Postopek za sprejem prostorskih aktov«.
5. člen
Besedilo 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za sprejem prostorskih aktov občine je določen z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.«
6. člen
Besedilo 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odstop člana občinskega sveta in župana ureja zakon.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles občinskega sveta, člani nadzornega odbora, ter drugi imenovani, ki podajo pisno izjavo o odstopu Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Občinski svet odloči s sklepom.«
7. člen
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občine Komen se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-2/2014
Komen, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost