Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1464. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe, stran 3997.

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 43. in 44. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe
1. člen
V Uredbi o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe (Uradni list RS, št. 36/13) se v prvem odstavku 13. člena v točki b) za besedo »opremo« dodata vejica in besedilo »vsaj dvema ploviloma (delovnim in intervencijskim), ustreznim upravnim in delovnim prostorom ter skladiščem, ki omogočajo izvajanje rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe po tej uredbi«.
V točki c) se besedilo »strokovno usposobljen kader« nadomesti z besedilom »ustrezno število usposobljenega kadra z delovnimi izkušnjami s področja vzdrževanja plavajočih naprav ali plovil«.
V točki č) se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kandidat na dan izdaje dokazila nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih dni. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe;«.
Na koncu točke č) se pika nadomesti s podpičjem in doda nova točka d), ki se glasi:
»d) reference: kandidat mora izkazati skupaj s potrdili svojih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe po tej uredbi uspešno izvedel istovrstna referenčna dela, in sicer:
1. opravil vzdrževalna dela (npr.: čiščenje obrasti in rje, struganje, peskanje in barvanje) na objektih za varnost plovbe ali objektih, primerljivih z objekti za varnost plovbe, na skupni površini najmanj 300 m2;
2. opravil vzdrževalna dela na vsaj 30 svetlobnih signalnih napravah, ki so na plovilih, objektih za varnost plovbe ali drugih plavajočih napravah;
3. opravil vzdrževalna dela na podvodnih objektih, pritrdilnih verigah ali sidrnih betonskih blokih;
4. opravil na morju vsaj 15 dvigovanj objektov za varnost plovbe ali primerljivih objektov z uporabo plovila in
5. opravil potapljaška dela (npr.: pregled pritrdilnih verig, pilotov, sidrnih betonskih blokov, plovil).«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene AJPES iz tretje alineje točke č) prejšnjega odstavka, izkaže za dan izdaje dokazila enakovredno bonitetno oceno druge agencije, ki se določi v razpisni dokumentaciji. Dokazilo ne sme biti izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz a), b) in c) točke prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz točk a), b) in c) prvega odstavka tega člena«.
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat, ki v vlogi nastopa s podizvajalci, se lahko glede izkazovanja pogojev iz točk b), c) in d) prvega odstavka tega člena sklicuje na zmogljivosti oziroma referenčna potrdila podizvajalcev, ki jih navede v vlogi, če ti podizvajalci poleg vseh pogojev iz točke a) prvega odstavka tega člena izpolnjujejo tudi pogoje iz druge in tretje alineje točke č) prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 19. člena se na koncu za besedo »osebi« doda besedilo »ali koncedentu«.
3. člen
V drugem odstavku 21. člena se v drugi alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem, v tretji alineji se na koncu pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih je izpolnjeval podizvajalec, ki je zamenjan.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz točke a) prvega odstavka 13. člena te uredbe, za katere predpis, ki ureja javno naročanje, določa, da jih morajo izpolnjevati tudi podizvajalci.«.
4. člen
V četrtem odstavku 23. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri nadzoru, ki je lahko napovedan ali nenapovedan, so lahko prisotni tudi drugi pristojni organi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Uprava objavi javni razpis za podelitev koncesije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-18/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2013-2430-0139
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina