Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1445. Spremembe in dopolnitve Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 3937.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 18. člena Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, 69/05 in 72/13), 62. člena Statuta OZG (Uradni list RS, št. 107/05, 50/06) je svet Osnovnega zdravstva Gorenjske na seji dne 15. 10. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Osnovnega zdravstva Gorenjske
1. člen
Besedilo prvega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se doda besedilo: »Občina Gorje, Zgornje Gorje 6, Zgornje Gorje.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ustanoviteljice ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave. Ustanoviteljice za ta namen sprejmejo Akt o ustanovitvi skupnega organa in uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti s pogodbo.«
3. člen
Besedilo točke c) prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se besedilo »Ambulanta splošne medicine Naklo« nadomesti z besedilom »Zdravstvena postaja Naklo«.
4. člen
Besedilo točke d) prvega odstavka 8. člena se v celoti črta. Dosedanje točke e), f), g) in h) postanejo d), e), f) in g).
5. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se beseda »25« nadomesti z besedo »26« in beseda »17« nadomesti z besedo »18«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 22. člena se spremeni tako, da se črta besedilo »razen OE Uprava«.
7. člen
V drugem odstavku 29. člena se doda nova točka z vsebino:
»Opravlja funkcijo direktorja OE Uprave«.
8. člen
Besedilo četrte alineje prvega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se besedilo »vodja in pomočnik vodje finančno računovodske službe« nadomesti z besedilom »vodja finančno računovodske službe«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Do ustanovitve skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, izvršujejo ustanoviteljske pravice in obveznosti občinski sveti ustanoviteljic.
10. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo, ko ga sprejme svet OZG in ko nanj podajo soglasje občine ustanoviteljice. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 652-01
Kranj, dne 15. oktobra 2013
Predsednica sveta OZG
Vera Kralj Drmota l.r.

AAA Zlata odličnost