Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1437. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev, stran 3920.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
1. člen
V Pravilniku o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00 in 108/11) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Program strokovno-teoretičnega dela izpita obsega naslednje vsebine:
1. požarna varnost,
2. osnovne gasilske veščine,
3. operativni postopki dela,
4. gasilsko orodje in naprave.«.
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Poklicnemu gasilcu, ki je po zaključenem usposabljanju za pridobitev poklica gasilec v Gasilski šoli uspešno opravil zaključni izpit, se lahko tiste vsebine, ki so enake vsebinam programa strokovnega izpita, deloma ali v celoti priznajo tudi kot opravljena obveznost na strokovnem izpitu.
O medsebojni primerljivosti in priznanju vsebin zaključnega in strokovnega izpita odloči, na zahtevo kandidata za opravljanje strokovnega izpita, komisija.«.
3. člen
V 17. členu se v drugem stavku za besedo »inženirja« črtata vejica in besedilo »poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote«.
4. člen
V 22. členu se za četrto alinejo dodata novi peta in šesta alineja, ki se glasita:
»– zahtevo za priznanje opravljenih vsebin zaključnega izpita za opravljeno obveznost strokovnega izpita,
– sklep komisije o priznanju vsebin zaključnega izpita za opravljene vsebine strokovnega izpita,«.
Dosedanja peta alineja postane sedma alineja.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-73/2014-7
Ljubljana, dne 12. maja 2014
EVA 2014-1911-0012
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost