Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4260. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran, stran 13370.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran - UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Piran
ki jih je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 10. 12. 2013.
Št. 01501-4/1999-2013
Piran, dne 27. decembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 - UPB) je Občinski svet Občine Piran na 22. redni seji dne 10. 12. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Piran
1. člen
V Statutu Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07) se v devetem odstavku 7. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« ter beseda na »pečatih» nadomesti z besedo na »žigih«.
V desetem odstavku beseda »pečata» nadomesti z besedo »žiga«.
2. člen
V 8. členu se v 2. točki črta tretja alineja.
Dosedanja četrta alineja postane tretja alineja.
3. člen
V 8. členu se v 7. točki doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»- v skladu s pravilnikom zagotavlja izplačilo denarne pomoči«.
4. člen
V 8. členu se v 12. točki v drugi alineji beseda » denarna kazen »nadomesti z besedo »globa«.
5. člen
V 14. členu se v četrtem odstavku črta besedna zveza »če izkažejo pravni interes«.
6. člen
V 17. členu se v drugem odstavku spremeni besedilo desete alineje, ki se po novem glasi:
»- sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih skupnosti, določa skupno vrednost pravnih poslov v zvezi z ravnanjem s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki jih lahko upravljalci občinskega premoženja sklenejo izven veljavnih načrtov ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem, sprejema posamični program menjave nepremičnega premoženja, odloča o ustanovitvi stavbne pravice.«
7. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«
Črtajo se vse alineje prvega odstavka 23. člena.
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.«
Doda se novo besedilo kot tretji odstavek 23. člena, ki se glasi:
»Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa. Ugotovitveni sklep sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.«
Tretji odstavek 23. člena postane četrti odstavek in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave. Če župan v roku iz tega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v 8 dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.«
Četrti odstavek 23. člena postane peti odstavek, peti odstavek postane šesti odstavek.
8. člen
V 27. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri predlaganju kandidatov iz tretjega odstavka tega člena zasleduje občinski svet uravnoteženo zastopanost obeh spolov.«
9. člen
Črta se četrti odstavek 30. člena.
10. člen
V 31. členu se v 2. točki spremeni besedilo sedme alineje, ki se glasi:
»- sklepa pravne posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ter upravlja s premičnim premoženjem občine zlasti skrbi za pravno in dejansko urejenost premičnega premoženja občine, sklepa pravne posle oddaje premičnega premoženja občine, sklepa pravne posle oddaje premičnega premoženja v najem ali brezplačno uporabo, odloča o ustanovitvi stvarnih pravic na premičninah ter sklepa druge pravne posle skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.«
V šestnajsti alineji se beseda » tajnika« nadomesti z besedo »direktorja občinske uprave«.
V sedemnajsti alineji se beseda »tajnika občinske uprave« nadomesti z besedo »direktorja občinske uprave« in beseda »predstojnike« nadomesti z besedo »vodje«.
11. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije.
Če županu preneha mandat več kot 6 mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
12. člen
V drugem odstavku 40. člena se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z »direktor občinske uprave«.
13. člen
Črta se tretji odstavek 42. člena.
14. člen
Četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor podrobneje uredi svoje delo s poslovnikom, v skladu z določili ZLS in podzakonskimi predpisi.«
15. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.«
16. člen
V 50. členu se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
17. člen
Črta se 52. člen.
18. člen
Sedmi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila za sejnine za člane svetov ožjih delov občine«.
19. člen
Črta se 60.a člen.
20. člen
V drugem odstavku 61. člena se beseda »razpolaganje« nadomesti z besedo »ravnanje«.
21. člen
V prvem odstavku 62. člena se v besedilu črta besedna zveza »s samoprispevkom«.
22. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavniki italijanske narodne skupnosti, izvoljeni v Občinski svet Občine Piran, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov italijanske narodne skupnosti, pridobiti soglasje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti.«
23. člen
67. člen Statuta se v celoti spremeni, in se na novo glasi:
»Občinska samoupravna narodna skupnost lahko daje občinskim organom pobude, mnenja in predloge v zvezi z vprašanji pomembnimi za položaj narodne skupnosti, zlasti glede ohranitve in razvoj območja, s posebnim poudarkom na varovanju kulturne in arhitekturne dediščine.«
24. člen
V 69. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V odnosih z občinskimi in državnimi organi ter drugimi javnimi organizacijami, ki imajo sedež na dvojezičnem območju občine, imajo pripadniki italijanske narodne skupnosti, ki živijo izven narodno mešanega območja, enake pravice kot tisti, ki živijo na narodno mešanem območju.«
25. člen
V tretjem odstavku 83. člena se pred piko doda besedilo »in če tako določa zakon ali statut občine«.
26. člen
Črta se šesta alineja 98. člena.
27. člen
V drugem odstavku 102. člena se po piki prvega stavka doda besedilo, ki se glasi:
»Občinski svet skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem občine, določi tudi skupno vrednost pravnih poslov, ki jih lahko upravljalci občinskega premoženja sklenejo izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.«
28. člen
V 108. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta«.
29. člen
V prvem odstavku 109. člena se črta beseda »praviloma«.
V 109. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna Državnemu zboru. Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.«
Tretji odstavek 109. člena postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.«
30. člen
V drugem odstavku 114. člena se črta beseda »praviloma.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-4/1999-2013
Piran, dne 10. decembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 - testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano - testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O L E M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L L O S T A T U T O
del Comune di Pirano,
approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 10 dicembre 2013.
N. 01501-4/1999-2013
Pirano, 27 dicembre 2013
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visti gli artt. 29 e 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 100/05 - testo unico) nonché l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07 - testo unico) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 22ª seduta ordinaria il giorno 10 dicembre 2013 approva le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L L O S T A T U T O
del Comune di Pirano
Art. 1
Nello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07) al nono comma dell'art. 7 la parola »sigillo« è sostituita dalla parola »timbro«, e le parole sui »sigilli« sono sostituite dalle parole sui »timbri«.
Al decimo comma, la parola »sigillo« è sostituita dalla parola »timbro«.
Art. 2
All'art. 8, nel pt. 2 è soppresso il terzo alinea.
L'attuale quarto alinea diventa terzo.
Art. 3
All'art. 8, nel punto 7 è aggiunto un nuovo quarto alinea che recita, come segue:
»- in conformità al regolamento garantisce l'erogazione dei sussidi finanziari«.
Art. 4
All'art. 8, nel punto 12, secondo alinea, le parole »le pene pecuniarie« sono sostituite dalle parole »le ammende«.
Art. 5
All'art. 14, nel quarto comma è soppressa la frase »se dimostrano il loro interesse legale.«
Art. 6
All'art. 17, nel secondo comma è modificato il testo del decimo alinea e recita come segue:
»- approva il piano annuale di acquisizione e di disposizione dei beni mobili e immobili in conformità alla legge in materia di disciplina di gestione del patrimonio reale delle autonomie locali, determina il valore complessivo dei negozi giuridici concernenti la gestione dei beni mobili e immobili, che possono essere conclusi dai gestori del patrimonio comunale all'infuori dei vigenti piani di gestione di beni mobili ed immobili, approva il programma delle singole permute del patrimonio immobiliare, decide in merito all'istituzione del diritto di superficie.«
Art. 7
Il primo comma dell'articolo 23, è modificato come segue:
»La cessazione anticipata del mandato di un membro del consiglio comunale è regolata dalla legge«.
Sono soppressi tutti gli alinea del primo comma dell'art. 23.
Il secondo comma dell'art. 23 è modificato come segue:
»I motivi per la cessazione anzitempo del mandato di un membro del consiglio comunale vengono accertati in base alla sentenza giudiziaria passata in giudicato o in base ad una comunicazione scritta recante la decisione del membro del consiglio comunale.«
Si aggiunge un nuovo testo che, in qualità di terzo comma dell'articolo 23, recita come segue:
»Il membro del consiglio comunale cessa dal mandato nel giorno in cui il consiglio comunale, sulla scorta della relazione della Commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine constata l'esistenza delle condizioni di decadenza, salvo in caso di dimissioni. La delibera di decadenza è approvata dal Consiglio comunale alla prima seduta successiva all'accertamento delle condizioni di cui al secondo comma di quest’ articolo«.
Il terzo comma dell’art. 23 diventa quarto ed è sostituito dal seguente testo:
»Se un membro del consiglio comunale dà le dimissioni, il suo mandato scade alla data in cui ha formalizzato le dimissioni predette nelle mani del Sindaco. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio comunale e la Commissione elettorale comunale delle dimissioni di un membro del consiglio comunale entro otto giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta di dimissione. Se il sindaco non riferisce al Consiglio comunale e alla commissione elettorale comunale, entro il termine di cui nel presente comma, il membro del consiglio comunale il cui mandato è scaduto, entro 8 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo«.
Il quarto comma dell'art. 23 diventa quinto, e il quinto comma diventa sesto.
Art. 8
All'art. 27 è aggiunto un nuovo sesto comma, che recita:
»Nel proporre le candidature di cui al terzo comma del presente articolo il consiglio comunale persegue l'equilibrio di genere.«
Art. 9
È soppresso il quarto comma dell'art. 30.
Art. 10
All'art. 31, nel punto 2 è modificato il testo del settimo alinea come segue:
»- stipula negozi giuridici relativi all'acquisto e alla disposizione di beni mobili e immobili del Comune e gestisce i beni mobili del comune, con particolare attenzione dedicata alla regolamentazione fattuale e giuridica dei beni mobili comunali, stipula negozi giuridici di cessione di beni mobili del Comune, conclude affari giuridici di trasmissione di beni mobili in affitto o in comodato, decide la costituzione di diritti reali sui beni mobili ed entra in altre operazioni in conformità alle norme giuridiche che disciplinano la gestione del patrimonio reale del comune.«
Al sedicesimo alinea, il termine »segretario« è sostituito dalle parole »direttore dell'amministrazione comunale.«
Al diciassettesimo alinea, le parole »segretario del comune« sono sostituite dalle parole »direttore dell'amministrazione comunale« e il termine »dirigenti« è sostituito dal termine »responsabili«.
Art. 11
L'art. 38 è modificato come segue:
»La cessazione anticipata del mandato del sindaco è regolamentata dalla legge.
I motivi di cessazione dalla carica di sindaco devono essere determinati sulla base di una sentenza definitiva o di una comunicazione scritta recante la decisione del sindaco.
Il sindaco cessa dal mandato dal giorno in cui il consiglio comunale sulla scorta della dichiarazione scritta ovvero della proposta della Commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine prende atto della sussistenza delle condizioni di decadenza, salvo in caso di dimissioni.
Se il sindaco rassegna le dimissioni, il suo mandato scade alla data in cui ha formalizzato le dimissioni con una comunicazione scritta inviata al Consiglio comunale e alla commissione elettorale comunale.
L'adozione del provvedimento di presa d'atto di cui nel terzo comma del presente articolo, da parte del consiglio comunale ha luogo nell'ambito della prima convocazione utile, successivamente all'insorgere delle condizioni di cui al secondo comma di questo articolo.
La delibera di presa d'atto viene inoltrata dal consiglio comunale al presidente della commissione elettorale.
Se il sindaco cessa dal mandato con più di sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, la commissione elettorale indice le elezioni suppletive.
Il vicesindaco cessa dal mandato alla scadenza del mandato di membro del consiglio comunale.
Il vicesindaco cessa il rispettivo incarico se viene esonerato dal sindaco e/o in caso di elezione di un nuovo sindaco se a quello uscente è cessato anzitempo il mandato. La revoca della carica di vicensindaco per motivi di esonero o elezione di un nuovo sindaco non pregiudica il suo mandato di membro del consiglio comunale.«
Art. 12
All'art. 40, secondo comma, le parole »segretario del comune« sono sostituite con »direttore dell'amministrazione comunale«.
Art. 13
È soppresso il terzo comma dell'articolo 42.
Art. 14
Il quarto comma dell'art. 46 è modificato come segue:
»L'organizzazione del proprio lavoro viene fissata in maniera particolareggiata dal comitato mediante apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di Legge sulle autonomie locali e gli atti inferiori.«
Art. 15
Testo 48 è modificato come segue:
»Vertice dell'amministrazione comunale è il sindaco e l'operato della stessa è diretto in prima persona dal direttore dell'amministrazione comunale, nominato e revocato dal sindaco.
L'organizzazione interna e le aree operative dell'amministrazione comunale sono definite con decreto del consiglio comunale, su proposta del sindaco.
Compete al sindaco la determinazione dell'organigramma posizionale dell'amministrazione comunale.«
Art. 16
All'art. 50 le parole »segretario del comune« sono sostituite con »direttore dell'amministrazione comunale«.
Art. 17
È soppresso l'articolo 52.
Art. 18
Il settimo comma dell'art. 58 è modificato come segue:
»Il consiglio comunale mediante un proprio atto determina i criteri per la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri del consiglio comunale, ai membri degli organismi del consiglio comunale e ai rappresentanti di altre autorità comunali, nonché i criteri per gettoni di presenza corrisposti ai membri dei Consigli delle parti ristrette del comune.«
Art. 19
È soppresso l'articolo 60a.
Art. 20
All'art. 61, secondo comma, il termine »disposizione« è sostituito dalla parola »gestione«.
Art. 21
All'art. 62, primo comma, sono cancellate le parole »con l'autocontributo«.
Art. 22
Il primo comma dell'articolo 66, è modificato come segue:
»I rappresentanti della comunità nazionale italiana, eletti al Consiglio comunale del Comune di Pirano, prima di dare la loro approvazione a questioni concernenti i diritti particolari della comunità nazionale italiana, devono ottenere il consenso della Comunità autogestita della nazionalità italiana.«
Art. 23
L'art. 67 dello Statuto è completamente modificato come segue:
»La comunità autogestita della nazionalità italiana del Comune di Pirano può formulare agli organi comunali iniziative, pareri e proposte inerenti alle questioni importanti per la posizione della comunità nazionale, in particolare per quanto concerne la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, con particolare rilievo sulla tutela del patrimonio culturale ed architettonico.«
Art. 24
All'art. 69 è aggiunto un nuovo quarto comma, come segue:
»Nei rapporti con gli organi comunali e statali e con altri enti pubblici che hanno sede nel territorio bilingue del comune, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana che vivono all’infuori del territorio nazionalmente misto godono degli stessi diritti di coloro che risiedono nel territorio nazionalmente misto.«
Art. 25
Al terzo comma dell'art. 83, prima del punto di fine periodo, si aggiunge il testo: »e, se richiesto dalla legge o dallo statuto del comune«.
Art. 26
È soppresso il sesto alinea dell'art. 98.
Art. 27
Al secondo comma dell'art. 102 alla fine del primo periodo, dopo il punto, si aggiunge il seguente testo:
»Il consiglio comunale in conformità alla legge che disciplina la gestione del patrimonio reale del comune determina il valore complessivo dei negozi giuridici che possono essere conclusi dai gestori del patrimonio comunale a prescindere da quanto nei vigenti piani di gestione dei beni materiali.«
Art. 28
All'art. 108 si aggiunge un nuovo, terzo comma, come segue:
»Il sindaco riferisce nel mese di luglio al consiglio comunale sull'attuazione del bilancio nel primo semestre dell'anno in corso.«
Art. 29
Al primo comma dell'articolo 109 sono soppresse le parole »di regola«.
All' art.109 è aggiunto un nuovo terzo comma come segue:
»Il sindaco presenta una proposta di bilancio comunale di previsione per l'anno successivo ovvero le rispettive variazioni di bilancio entro 30 giorni dalla presentazione del bilancio di previsione dello Stato ossia della sua approvazione alla Camera di Stato. Il consiglio comunale deve approvare il bilancio di previsione in tempo utile per consentire l'attuazione del bilancio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno per il quale lo stesso è stato adottato.«
Il terzo comma dell'articolo 109 diventa quarto ed è modificato come segue:
»La decisione sull'esercizio provvisorio del Comune è adottata dal sindaco che ne informa il consiglio comunale e il comitato di controllo. La decisione sull'esercizio provvisorio è pubblicata sul foglio ufficiale sul quale si pubblicano gli atti del comune.«
Art. 30
Al secondo comma dell'art. 114 sono soppresse le parole »di regola«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
Le modifiche ed integrazioni allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 01501-4/1999-2013
Pirano, 10 dicembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost