Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3912. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1), stran 12442.

Na podlagi 115. člena Poslovnika Občinskega sveta Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 25. seji dne 14. 11. 2013 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto, ki obsega:
– Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 134/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 99/13).
Št. 007-15/2013
Novo mesto, dne 14. novembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
O D L O K
o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto in določa pogoje ter postopek za podelitev teh priznanj in nagrad.
2. člen
Priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto so:
– naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto,
– nagrada Mestne občine Novo mesto,
– Trdinova nagrada,
– grb Mestne občine Novo mesto,
– priznanje župana Mestne občine Novo mesto.
Isto vrsto priznanja in nagrade se lahko podeli samo enkrat. Denarne nagrade se dodeljuje samo fizičnim osebam.
3. člen
Sredstva za priznanja in nagrade Mestne občine Novo mesto se zagotovijo v občinskem proračunu.
4. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto opravlja občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
Razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj Mestne občine Novo mesto se objavi v tiskanem mediju in na spletnem portalu Mestne občine Novo mesto najpozneje do 31. 12. tekočega leta.
5. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva in delovna telesa občinskega sveta, razen komisije za priznanja in nagrade.
6. člen
Priznanja in nagrade iz drugega člena odloka podeljuje župan Mestne občine Novo mesto.
II. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
7. člen
Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto obravnava komisija, ki jo imenuje občinski svet. Komisija izdela končni predlog za vsa priznanja in nagrade, razen za priznanje župana Mestne občine Novo mesto.
Komisija posreduje končni predlog za odločanje občinskemu svetu.
8. člen
Komisija za priznanja in nagrade:
– podrobneje opredeli kriterije za dodeljevanje priznanj in nagrad iz 2. člena v posebnem pravilniku, s katerim seznani občinski svet,
– objavlja razpise za vložitev predlogov za podelitev nagrad in priznanj v sredstvih javnega obveščanja,
– pripravi predlog za odločanje za občinski svet.
9. člen
Način dela komisija opredeli s poslovnikom.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH NAGRADAH IN PRIZNANJIH
Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto
10. člen
Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto pridobi, kdor doseže pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju ter s tem predstavlja občino doma in v svetu.
Naziv častnega občana lahko dobi tudi tujec.
Častnemu občanu se ob imenovanju podeli posebna listina.
V posameznem letu se podeli največ en naziv častnega občana.
Za prejemnike naziva častni občan se zagotovi trajno obeležje v prostorih Mestne občine Novo mesto.
Nagrada Mestne občine Novo mesto
11. člen
Nagrada Mestne občine Novo mesto se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.
Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.
Nagrada Mestne občine Novo mesto obsega diplomo in denarno nagrado.
Višina denarne nagrade znaša dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.
V posameznem letu se lahko podeli največ tri nagrade.
Trdinova nagrada
12. člen
Trdinova nagrada se podeljuje občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju.
Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.
Trdinova nagrada obsega diplomo in denarno nagrado.
Višina denarne nagrade znaša dve povprečni bruto plači v RS za preteklo leto.
V posameznem letu se lahko podeli samo eno nagrado, izjemoma največ dve.
Grb Mestne občine Novo mesto
13. člen
Grb Mestne občine Novo mesto se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Grb Mestne občine Novo mesto se lahko dodeli tudi tujemu državljanu.
V posameznem letu se lahko podeli največ tri priznanja grb Mestne občine Novo mesto.
14. člen
14. člen se črta.
Priznanje župana
15. člen
Župan lahko za posamezne dosežke in uspehe posameznikov, podjetij, zavodov, krajevnih skupnosti in društev podeli pisno priznanje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Mandat komisije za priznanja in nagrade se pokriva z mandatom članov občinskega sveta.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/82).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 134/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 99/13) vsebuje naslednjo končno določbo:
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost