Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3911. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje, stran 12437.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08 – ZGD-1, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12 – ZGD-1F), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 18. člen Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09 in 14/11), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) so Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 20. 11. 2013, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 10. 12. 2013, Občinski svet Občine Mirna na 23. redni seji dne 10. 12. 2013 in Občinski svet Občine Šentrupert na 26. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o..
(2) Ustanoviteljice uvodoma ugotavljajo:
– da so Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert ustanovile Javno podjetje Komunala Trebnje z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09),
– da sta bili na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1, 99/10 Odl. US: U-I-137/10-47, 9/11 – ZUODNO-G) in Zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B, Uradni list RS, št. 36/11) s 1. 7. 2011 na območju prejšnje občine Trebnje ustanovljeni novi občini, Občina Trebnje in Občina Mirna,
– da sta občini Trebnje in Mirna sklenili Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 81/11),
– da je bil dne 2. 7. 2013, pri Okrožnem sodišču v Novem mestu s sklepom opr. SRG 2013/26514 povečan osnovni kapital družbe.
2. člen
(1) S tem odlokom in družbeno pogodbo se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljavske spremembe javnega podjetja Komunala Trebnje, d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, vpisanega pri Okrožnem sodišču v Novem mestu s sklepom opr. SRG1 1/08333/00 (v nadaljevanju: javno podjetje), zaradi ustanovitve nove občine Mirna na območju bivše Občine Trebnje.
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja – Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09).
(3) Z ustanovitvijo družbe postanejo ustanoviteljice družbeniki. Družbena pogodba je podlaga za vpis v sodni register.
3. člen
Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o. nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(1) Firma javnega podjetja je Komunala Trebnje d.o.o..
(2) Sedež podjetja je: Goliev trg 9, Trebnje.
5. člen
(1) Podjetje ima žig pravokotne oblike z naslednjo vsebino: KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
(2) Za podjetje se uporablja skrajšana firma: KOMUNALA TREBNJE d.o.o..
(3) Javno podjetje odgovarja za obveznosti s svojim premoženjem.
(4) Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti javnega podjetja, če s tem odlokom v posameznem primeru ni določeno drugače.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
(1) Podjetje opravlja osnovne dejavnosti gospodarskih javnih služb, in sicer:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
– zbiranje, obdelava in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenja javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest.
(2) Javno podjetje opravlja tudi druge gospodarske javne službe, če tako določi zakon, odlok ustanoviteljice ali drug predpis, in je zagotovljeno financiranje za opravljanje teh služb.
7. člen
(1) Javno podjetje v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti podjetja:
33.120  Popravila strojev in naprav
33.190  Popravila drugih naprav
36.000  Zbiranje, prečiščenje in distribucija vode
37.000  Ravnanje z odplakami
38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220  Ravnaje z nevarnimi odpadki
38.310  Demontaža odpadnih naprav
38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
     odpadkov
39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110  Gradnja cest
42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
     in pline
42.910  Gradnja vodnih objektov
42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110  Rušenje objektov
43.120  Zemeljska pripravljalna dela
43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih naprav
     in napeljav
43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310  Fasaderska in štukaderska dela
43.330  Oblaganje tal in sten
43.390  Druga zaključna gradbena dela
43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990  Druga specializirana gradbena dela
45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.490  Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke rabe
46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
     tržnic
49.410  Cestni tovorni promet
52.100  Skladiščenje
52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
     prometu
52.240  Pretovarjanje
55.209  Druge nastanitve za krajši čas
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
     davčno svetovanje
71.121  Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
74.200  Fotografska dejavnost
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
     sredstev v najem in zakup
80.200  Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210  Splošno čiščenje stavb
81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
96.030  Pogrebna dejavnost
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(2) Izmed navedenih dejavnosti javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic opredeljene kot obvezne gospodarske javne službe v okviru delovanja javnega podjetja.
(3) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti, skladno s pooblastili ustanoviteljic.
8. člen
(1) Javno podjetje navedene dejavnosti opravlja predvsem na območju ustanoviteljic, zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin. Ta del dejavnosti ne sme poslabšati izvajanja nalog v ustanoviteljicah.
(2) Javno podjetje pri opravljanju svoje dejavnosti posebno pozornost namenja varovanju in izboljševanju človekovega okolja.
IV. OSNOVNI KAPITAL JAVNEGA PODJETJA
9. člen
(1) Osnovni kapital, ugotovljen na osnovi bilance za javno podjetje se registrira kot osnovni vložek v lasti ustanoviteljic.
(2) Za občini Mirna in Trebnje je delež v osnovnem kapitalu javnega podjetja ugotovljen na podlagi Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 81/11) po splošnem delitvenem ključu, ki predstavlja razmerje števila prebivalcev Občine Trebnje oziroma Občine Mirna, v primerjavi s številom prebivalcev prejšnje občine na dan 30. 6. 2011.
(3) Osnovni kapital javnega podjetja na podlagi revidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2012, vpisan s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu pod št. Srg 2013/26514, dne 2. 7. 2013 znaša 2.552.720,00 EUR.
(4) Ustanoviteljice imajo v osnovnem kapitalu javnega podjetja naslednje deleže:
– Občina Trebnje       58,26 %  1.487,214,67 €
– Občina Mokronog - Trebelno 15,78 %  402.819,22 €
– Občina Mirna        13,37 %  341.298,66 €
– Občina Šentrupert      12,59 %  321.387,45 €.
10. člen
Občina ustanoviteljica lahko iz javnega podjetja izstopi v skladu z veljavno zakonodajo, pod pogojem, da poravna vse zapadle obveznosti, ki jih ima do javnega podjetja iz naslova izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
V. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
11. člen
(1) S tem odlokom se v javnem podjetju, zaradi izvrševanja ustanoviteljskih pravic in zaradi usklajevanja odločitev ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb na njihovem območju, ustanovi skupni organ občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Ime skupnega organa ustanoviteljic je Svet ustanoviteljic Komunale Trebnje d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja, Goliev trg 9, 8210 Trebnje.
(5) Svet ustanoviteljic ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 35 mm z navedbo organa »Svet ustanoviteljic« in navedbo imena javnega podjetja »Komunala Trebnje d.o.o.«.
(6) Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
12. člen
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) ustanoviteljic javnega podjetja. Mandat članu Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana.
(2) Župani izmed sebe določijo predsednika Sveta ustanoviteljic, ki predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi seje, podpisuje odločitve ter skrbi za izvrševanje odločitev.
(3) Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert, začenši z županom, ki ga določi žreb. Žreb se opravi vsakič ob nastopu novega mandata.
(4) Svet ustanoviteljic deluje na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic. Prvo sejo v mandatu skliče direktor javnega podjetja.
13. člen
(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj javno podjetje,
– usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic glede investicijske politike na področju gospodarskih javnih služb,
– daje pripombe oziroma mnenje k programu dela oziroma poslovnemu načrtu javnega podjetja pred obravnavo le tega na skupščini,
– zahteva sklic skupščine.
(2) Zahtevo za sklic skupščine lahko poda vsak župan.
(3) Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– v drugih zadevah skladno z zakoni, statuti in odloki ustanoviteljic.
14. člen
(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev en glas.
(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve iz prvega odstavka 13. člena tega odloka:
– soglasno pod prvo alinejo,
– s 3/4 večino vseh glasov pod drugo in tretjo alinejo.
(3) Svet ustanoviteljic je sklepčen, če so prisotni člani, ki predstavljajo 3/4 večino v osnovnem kapitalu javnega podjetja.
(4) Svet ustanoviteljic praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih podpisuje predsednik.
15. člen
(1) Svet ustanoviteljic se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Sveta ustanoviteljic. Pobudo za sklic seje lahko da tudi:
– župan ustanoviteljice, ki ni predsednik,
– občinski svet ustanoviteljice,
– direktor javnega podjetja.
(2) Pobuda za sklic mora vsebovati razloge za sklic seje in gradivo. Pobudo se pošlje predsedniku, ki o pobudi telefonsko ali po elektronski pošti obvesti ostale župane najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu pobude. Ob tem jim sporoči odločitev ali bo sklical sejo ali ne. V primeru, da seje ne skliče mora navesti razloge.
16. člen
(1) Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje pet delovnih dni pred sejo. Na seji se poleg županov lahko vabi tudi druge pobudnike za sklic seje in po potrebi tudi druge strokovnjake za posamezna področja.
(2) Seje se lahko opravi tudi korespondenčno.
17. člen
Strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za nemoteno delovanje Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava ustanoviteljice, ki jo s sklepom določi Svet ustanoviteljic. Določi se tudi časovno obdobje opravljanja nalog in višina morebitnih priznanih stroškov ter njihova delitev med ustanoviteljice, ki je enaka ustanoviteljskim deležem.
18. člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe javnega podjetja in organe ustanoviteljic.
VI. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
19. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– skupščina družbe
– direktor.
Skupščina družbe
20. člen
(1) Ustanoviteljice uveljavljajo svoje interese na skupščini. Vsaka ustanoviteljica in morebitna nova družbenica ima na vsakih dopolnjenih 50,00 (petdeset) EUR osnovnega kapitala v javnem podjetju en glas tako, da imajo sedanje družbenice naslednje število glasov:
– Občina Trebnje       29.744 glasov oziroma 58,26 %
– Občina Mokronog - Trebelno 8.056 glasov oziroma 15,78 %
– Občina Mirna        6.825 glasov oziroma 13,37 %
– Občina Šentrupert      6.427 glasov oziroma 12,59 %.
(2) Skupščina sklepa veljavno, če so na seji navzoči predstavniki ustanoviteljev, ki predstavljajo 3/4 večino v osnovnem kapitalu javnega podjetja.
(3) Skupščina sprejema odločitve iz 23. člena tega odloka, in sicer:
– soglasno odločitev od prve do tretje alineje,
– s 3/4 (tričetrtinsko) večino vseh glasov, alineje od 4 do 7,
– z 2/3 (dvotretjinsko) večino vseh glasov, alineje od 8 do 19.
21. člen
(1) Skupščino sestavljajo štirje predstavniki ustanoviteljic.
(2) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo občinski sveti ustanoviteljic, pri čemer vsaka imenuje po enega predstavnika. Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
(3) Na konstitutivni seji skupščine, ki jo skliče dotedanji direktor javnega podjetja, člani izmed sebe izvolijo predsednika. Predsednik skupščine se menja vsako leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: predstavnik občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert, začenši s predstavnikom, ki ga ob nastopu mandata skupščine določi žreb.
(4) Predsednik skupščine predstavlja skupščino, vodi seje, podpisuje odločitve ter skrbi za izvrševanje odločitev.
22. člen
Sejo skupščine skliče praviloma direktor javnega podjetja:
– če družbeniki odločajo o zadevah iz pristojnosti iz pristojnosti skupščine v skladu z 24. členom tega odloka,
– če je to nujno za interese družbe,
– če se z letno bilanco ali bilanco med poslovnim letom ugotovi, da je izgubljena polovica kapitala družbe,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali občinskim odlokom družbenikov.
23. člen
Pristojnosti skupščine so naslednje:
– sprejema družbeno pogodbo in njene spremembe,
– odloča o vstopu novega družbenika,
– odloča o statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja,
– obravnava periodična in letna poročila o realizaciji sprejetih planov poslovnih izidih in dogodkih javnega podjetja ter sprejema letno poročilo javnega podjetja,
– obravnava pripombe oziroma mnenje sveta ustanoviteljic ter sprejema poslovni načrt oziroma program dela javnega podjetja,
– daje soglasje k načrtu zaposlovanja delavcev javnega podjetja, ki je sestavni del poslovnega načrta javnega podjetja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest v javnem podjetju,
– daje soglasje direktorju k sklepanju določenih pravnih poslov v skladu z 25. členom tega odloka,
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja ter odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenicam v zvezi s povračilom škode nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja,
– imenuje družbo za revidiranje računovodskih izkazov,
– odloča o uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja,
– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– določa višino sejnin in povračil stroškov članom skupščine,
– odloča o razrešnici organom vodenja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali družbena pogodba.
24. člen
(1) Skupščina družbe nadzoruje tudi vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Skupščina družbe kot organ opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, rentabilnost podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča svete ustanoviteljic.
Direktor
25. člen
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje skupščina javnega podjetja.
(2) Direktor mora pridobiti soglasje skupščine k vsakemu pravnemu poslu odtujitve, pridobitve ali obremenitve nepremičnin v vrednosti nad 100.000,00 EUR ali pod tem zneskom, kadar vrednost posla v zvezi z nepremičnino odstopa od vrednosti, predvidene z načrtom dela oziroma poslovnim načrtom ter k sklenitvi pogodb o poslovnem sodelovanju z veljavnostjo preko dveh let.
(3) Z družbeno pogodbo se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja javnega podjetja.
26. člen
Direktor ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in program razvoja,
– izdela poslovni načrt oziroma program dela javnega podjetja in ga predloži svetu ustanoviteljic ter ga nato s pripombami oziroma mnenjem sveta ustanoviteljic posreduje v obravnavo in sprejem skupščini,
– sestavi letno poročilo in ga predlaga v sprejem skupščini,
– določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest javnega podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi,
– izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljic in skupščine javnega podjetja,
– pripravlja poročila o rezultatih poslovanja po periodičnem obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja, spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, za določitev katerih ni pristojen drug organ ustanoviteljic in opravlja druge naloge, določene z zakonom, to pogodbo in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi Sveta ustanoviteljic in skupščine.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
27. člen
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
– s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno podjetje z izvajanjem javnih služb (cena storitev),
– iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe (proračuni ustanoviteljic),
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali predpisi ustanoviteljic,
– s prihodki od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
VIII. JAVNA POOBLASTILA
28. člen
(1) Javno komunalno podjetje opravlja za ustanoviteljice na podlagi področnega odloka za posamezno občino v skladu z 12. členom Zakona o gospodarskih javnih službah kot javna pooblastila tudi naslednje naloge:
– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami, katere ima v najemu,
– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje ter na druge komunalne infrastrukturne objekte in naprave, ki jih ima v najemu,
– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo, ki jo ima v najemu,
– vodi kataster komunalne infrastrukture, ki jo ima v najemu.
(2) Javno komunalno podjetje opravlja dejavnosti iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanoviteljic in drugi predpisi.
IX. AKTI JAVNEGA PODJETJA
29. člen
(1) Vsa vprašanja pomembna za organizacijo, položaj in poslovanje podjetja, se uredijo s splošnimi akti in pravilniki javnega podjetja.
(2) Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.
X. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
30. člen
Vsaka ustanoviteljica ima pravico biti seznanjena s poslovanjem podjetja. Direktor je dolžan Svetu ustanoviteljic in skupščini dati pojasnilo o poslovanju podjetja ter jim omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(1) Ustanoviteljice so dolžne svoje akte v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegovih dejavnosti ter posledično vplivajo tudi na druge ustanoviteljice, medsebojno uskladiti.
(2) Z uveljavitvijo tega odloka se nadzorni svet ukine, dosedanjim članom nadzornega sveta javnega podjetja pa preneha mandat.
(3) Dosedanji člani skupščine nadaljujejo mandat do poteka mandata za katerega so bili imenovani, nova družbenica pa imenuje svojega člana najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
32. člen
(1) Skupščina javnega podjetja sprejme družbeno pogodbo, najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. V družbeni pogodbi se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja in druga vprašanja.
(2) Direktor javnega podjetja poskrbi za vpis v sodni register, takoj po sklenitvi družbene pogodbe.
33. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
34. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09 in 43/09).
Št. 007-023/2013
Trebnje, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-0010/2013
Mokronog, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 007-003/2012-7
Mirna, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.
Št. 014-0007/2013
Šentrupert, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost