Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3910. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina, stran 12435.

Na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 63/07), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 38/07), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/11) in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13 – uradno prečiščeno besedilo), so Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne, 10. 12. 2013, Občinski svet Občine Mirna na 23. redni seji dne, 10. 12. 2013, Občinski svet Občine Šentrupert na 26. redni seji dne, 12. 12. 2013 in Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 18. 12. 2013, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Trebnje ustanovijo Skupno občinsko upravo Mirnska dolina za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva,
kot enovit organ.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava Mirnska dolina. V notranjem krogu pa nazivi občin ustanoviteljic skupne uprave.
4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinske inšpekcije, naloge občinskega redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje.
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja prekrške.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju preostalih županov občin ustanoviteljic skupne uprave v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi.
9. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
(3) Župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Mokronog - Trebelno, ki je sedežna občina skupne uprave.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila župana sedežne občine.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova delovnega razmerja in druge odhodke, ki jih organ potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojem proračunu, in sicer v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v naslednjem razmerju:
– Občina Mokronog - Trebelno:       15,78%
– Občina Mirna:              13,37%
– Občina Šentrupert:           12,59%
– Občina Trebnje:            58,26%.
(2) Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino, kar mora biti opredeljeno z letnim programom dela in finančnim načrtom s prilogo.
(3) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se iz prejšnjega odstavka izračunajo vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na delovnem mestu naloge opravljajo.
12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih skupne občinske uprave, v občini, v kateri ima sedež. Prisotnost v ostalih občinah ter način dela se določijo v medsebojnem sporazumu.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na sedežni občini.
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za skupno upravo.
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je vsaka preostala občina ustanoviteljica sedežni občini dolžna kriti na način kot se ga določi v sporazumu iz 14. člena tega odloka.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, način dela, opravljanje administrativno-strokovnih in drugih nalog za skupno upravo ter ostale obveznosti in odgovornosti, določene s tem odlokom.
15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet te občine ugotovitveni sklep, ki ga pošlje ostalim občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega leta (do 30. 6. tekočega leta), svoje obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati do konca proračunskega leta, v katerem je podala namero o izstopu (do 31. 12. tekočega leta).
(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica skupne uprave, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena tega odloka.
(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost. Prav tako mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka.
(5) Z odločitvijo o izstopu občina prevzame tudi sorazmerni del zaposlenih v organu skupne uprave, po ključu določenem v medsebojnem sporazumu.
(6) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Vse začete zadeve in postopki, ki se vodijo v obstoječi skupni občinski upravi, se nadaljujejo v Skupni občinski upravi Mirnska dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje.
(2) Vse začete zadeve in postopki, ki jih vodi občinska inšpekcija Občine Trebnje, se nadaljujejo v Skupni občinski upravi Mirnska dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje.
(3) Dosedanji zaposleni obstoječe skupne občinske uprave nadaljujejo svoje delo v Skupni občinski upravi Mirnska dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje in se jih razporedi na ista delovna mesta, kot jih zasedajo v obstoječi skupni upravi.
(4) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave. V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt.
(5) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v obstoječi skupni občinski upravi, ne more poslabšati položaj, kot so ga imeli v obstoječi občinski upravi.
17. člen
(1) Skupna občinska uprava Mirnska dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Mokronog - Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje začne z delom z dnem uveljavitve tega odloka. Do uveljavitve tega odloka se nemoteno opravlja delo v obstoječi skupni občinski upravi.
(2) Skupna uprava prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno-tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge organa skupne občinske uprave.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina (Uradni list RS, št. 26/12, 27/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/12), ki se uporablja do začetka uporabe tega odloka.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah, se objavi v uradnih glasilih vseh občin ustanoviteljic in začne veljati ter uporabljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu.
Št. 223-0002/2009
Mokronog, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 007/0018/2013-2
Mirna, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.
Št. 223-0001/2013-2
Šentrupert, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
Št. 007-28/2013
Trebnje, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost