Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3909. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, stran 12430.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 31/00, 36/00 in 127/06), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 14/07, 27/08 in 76/08), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13), 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 11/09 in 14/11), 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) so Občinski svet Občine Trebnje na 23. redni seji dne 20. 11. 2013, Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 10. 12. 2013, Občinski svet Občine Mirna na 23. redni seji dne 10. 12. 2013 in Občinski svet Občine Šentrupert na 26. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom občine Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) ustanovijo javni zavod Zdravstveni dom Trebnje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(2) Ustanoviteljice uvodoma ugotavljajo:
– da so Občina Trebnje, Občina Mokronog - Trebelno in Občina Šentrupert ustanovile javni zavod Zdravstveni dom Trebnje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09) skladno z Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med občino Trebnje, Mokronog – Trebelno in Šentrupert (Uradni list RS, št. 61/07),
– da sta bili na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UBP2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R), Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ZUODNO-UPB1, 99/10 Odl. US: U-I-137/10-47, 9/11 – ZUODNO-G) in Zakona o dopolnitvi Zakona o financiranju občin (ZFO-1B, Uradni list RS, št. 36/11) s 1. 7. 2011 na območju prejšnje Občine Trebnje ustanovljeni novi občini, Občina Trebnje in Občina Mirna,
– da sta občini Trebnje in Mirna sklenili Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 81/11).
(3) S tem odlokom se določajo organizacija in dejavnost zavoda, organi zavoda, način zagotavljanja sredstev za delo zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, odgovornost ustanoviteljic za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda, in način nadzora nad izvajanjem tega odloka.
2. člen
S tem odlokom se ustanavlja tudi Svet ustanoviteljic kot skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem osnovne zdravstvene dejavnosti, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občin Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert. S soglasjem ustanoviteljic se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območje drugih občin skladno z določbami zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(1) Zavod posluje pod imenom: Zdravstveni dom Trebnje.
Skrajšano ime zavoda: ZD Trebnje.
(2) Sedež zavoda je: Trebnje.
Poslovni naslov je Goliev trg 3, Trebnje.
Če se spremeni poslovni naslov, ni potrebno spreminjati odloka.
(3) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 20 mm, v katerem je na zunanjem obodu izpisano Zdravstveni dom Trebnje, v sredini pa Goliev trg 3. Na sredini pečata lahko zavod uporablja svoj logotip.
(4) Direktor zavoda s sklepom določi število posameznih pečatov, hrambo, uporabo in določi delavce, ki so odgovorni zanje.
5. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja v pravnem prometu s svojim premoženjem neomejeno.
6. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v tem odloku.
III. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
(1) Zavod opravlja dejavnosti, ki so določene kot javna služba in dejavnosti, ki niso določene kot javna služba.
(2) Zavod z izvajanjem svoje dejavnosti kot javne službe zadovoljuje potrebe po osnovnem zdravstvenem varstvu občanov Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno, Občine Mirna in Občine Šentrupert.
(3) Zavod skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo tudi drugim osebam, ki niso občani občin ustanoviteljic. Zavod ne more nudenja osnovnih zdravstvenih storitev, ki sodijo med storitve javne službe, odreči tudi drugim osebam.
(4) Dejavnost zavod opravlja na sedežu zavoda v Trebnjem in:
– Zdravstveni postaji Mirna, Cesta na Fužine 10, 8233 Mirna,
– Zdravstveni postaji Mokronog, Paradiž 14, 8230 Mokronog,
– Splošni ambulanti Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje,
– Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14.
(5) Enote zavoda, Zdravstvena postaja Mirna, Zdravstvena postaja Mokronog, Splošna ambulanta Doma starejših občanov Trebnje in ZPKZ DOB, poslujejo v imenu in za račun zavoda in v pravnem prometu nimajo pooblastil.
8. člen
Obseg dejavnosti zavoda se določi s programom dela in finančnim načrtom.
9. člen
(1) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek skladen z opravljanjem javne službe in ne ovira le-tega. V skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, je presežek prihodkov nad odhodki iz gospodarske dejavnosti lahko namenjen tudi izplačilu delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.
(2) Zavod lahko dejavnost razširi ali spremeni skladno z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.
10. člen
(1) Glavna dejavnost zavoda, izvajana kot javna služba, je po standardni klasifikaciji dejavnosti, dejavnost 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost. Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v obsegu in skladno z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, skupaj s koncesionarji in mrežo zdravstvene službe na primarni ravni na območjih občin ustanoviteljic. Zavod izvaja svojo dejavnost skladno z vsakokratnim Splošnim dogovorom za posamezno pogodbeno leto, sklenjenim z Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
(2) Zavod, kot javno službo, izvaja poleg dejavnosti iz prvega odstavka še dejavnosti, razporejene po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifre:
– 86.220 Specialistična zunajbolnišnična dejavnost,
– 86.230 Zobozdravstvena dejavnost in
– 86.909 druge zdravstvene dejavnosti.
(3) Zavod za dopolnjevanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravlja še naslednje dejavnosti, razporejene po standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifre:
– 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– 56.103 Slaščičarne in kavarne,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.300 Strežba pijač,
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– 81.210 Splošno čiščenje stavb,
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 Prirejanje razstav, sejmov, srečanj,
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve,
– 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
– 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(4) Zavod lahko, za podporo dejavnostim iz tega člena, opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo osnovnih zdravstvenih storitev ali s katerimi prispeva k popolnejšem izkoriščanju storitvenih zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje priglašenih dejavnosti.
IV. USTANOVITELJI ZAVODA IN PRISTOJNOSTI
11. člen
(1) Občine ustanoviteljice imajo na javnem zavodu naslednje ustanoviteljske deleže:
Občina Trebnje       58,26%,
Občine Mokronog -
Trebelno          15,78%,
Občina Mirna        13,37%,
Občine Šentrupert      12,59%.
(2) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v zavodu imajo občinski sveti občin ustanoviteljic pravico do:
– odločanja o spremembah tega odloka,
– odločanja o prenehanju zavoda in statusnem preoblikovanju,
– odločanja o vstopu novih ustanoviteljev v zavod,
– odločanja o dolgoročnem zadolževanju zavoda,
– odločanje o dajanju poroštev in garancij zavodu,
– dajanja soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda.
– določanja pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda ter za zagotavljanje dejavnosti pod enakimi pogoji na celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odlokom,
– odločanja o drugih vprašanjih v skladu z zakonom,
– imenovanje članov sveta zavoda iz vrst ustanovitelja.
(3) Občinski sveti imajo pri sprejemanju skupnih odločitev naslednji odstotek glasov:
Občina Trebnje      58,26% glasov,
Občina Mokronog -
Trebelno         15,78% glasov,
Občina Mirna       13,37% glasov,
Občina Šentrupert    12,59% glasov.
(4) Skupne odločitve občinskih svetov se sprejemajo:
– soglasno pri prvih treh alinejah drugega odstavka tega člena,
– s 3/4 večino glasov za odločitve od četrte do šeste alineje drugega odstavka tega člena,
– z 2/3 večino glasov od sedme do osme alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Posamezen občinski svet sprejema odločitve skladno s predpisi, ki ga zavezujejo. O imenovanju predstavnikov ustanoviteljic v Svet zavoda odloča vsak občinski svet neodvisno od odločanja drugih ustanoviteljic.
(6) Pri odločanju glede poroštev in garancij občinski sveti odločajo na podlagi usklajenega predloga Sveta ustanoviteljic, s tem, da vsaka ustanoviteljica prevzame obseg poroštva ali garancije v obsegu njenega ustanoviteljskega deleža.
(7) Druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršujejo v razmerju do zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom zavoda, ustanoviteljice prenašajo na svet ustanoviteljic kot skupni organ občin ustanoviteljic.
V. SVET USTANOVITELJIC
12. člen
(1) S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v zavodu in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javne službe ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic zavoda.
(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic Zdravstvenega doma Trebnje (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic).
(3) Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
(4) Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu zavoda.
(5) Svet ustanoviteljic ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 35 mm, z navedbo organa »Svet ustanoviteljic« in navedbo imena zavoda »Zdravstveni dom Trebnje«.
(6) Žig je v posesti tiste ustanoviteljice, katere župan predseduje Svetu ustanoviteljic.
(7) Žig se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema Svet ustanoviteljic.
13. člen
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic zavoda. Mandat članu Sveta ustanoviteljic je vezan na mandat župana oziroma županje.
(2) Župani izmed sebe določijo predsedujočega Sveta ustanoviteljic, ki tudi predstavlja Svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik Sveta ustanoviteljic se menja vsako koledarsko leto po načelu rotacije, po naslednjem zaporedju: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Šentrupert, Mirna, tako da se nadaljuje že vzpostavljeno zaporedje.
(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se določi na ustanovni seji Sveta ustanoviteljic.
14. člen
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k statutu zavoda,
– sklicuje konstitutivno sejo Sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov Sveta zavoda,
– podaja mnenja k aktu o organizaciji dela zavoda,
– podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda,
– podaja mnenja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– na predlog Sveta zavoda odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki,
– odločanja o odtujitvi in obremenjevanju premoženja zavoda, v vrednosti nad 5.000 EUR,
– podaja predloge za občinske svete ustanoviteljic glede dajanja poroštev in garancij,
– sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja,
– podaja druga mnenja in predloge v skladu z zakonom.
15. člen
(1) Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev en glas.
(2) Svet ustanoviteljic sprejema odločitve iz 14. člena tega odloka:
– s soglasno pri prvi in drugi alineji,
– s 3/4 večino glasov od tretje do sedme alineje, pod pogojem, da za odločitev glasuje Občina Trebnje,
– z 2/4 glasov od osme do desete alineje, pod pogojem, da za odločitev glasuje Občina Trebnje.
(3) O odločitvah Svet ustanoviteljic obvešča občinske svete ustanoviteljic.
16. člen
Strokovne, organizacijske in administrativno-tehnične naloge za nemoteno delovanje Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava ustanoviteljice, ki jo s sklepom soglasno določi Svet ustanoviteljic.
17. člen
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča organe zavoda in občinske svete občin ustanoviteljic.
VI. ORGANI ZAVODA
18. člen
Organi zavoda so:
– Svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
Svet zavoda
19. člen
(1) Zavod upravlja Svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljic in predstavnik uporabnikov.
(3) Svet zavoda šteje deset članov, in sicer:
– šest predstavnikov ustanoviteljic,
– tri predstavnike delavcev in
– en predstavnik uporabnikov.
(4) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice, pri čemer imenuje tri predstavnike Občina Trebnje, ostale občine ustanoviteljice pa vsaka po enega predstavnika. Občina mora imenovati predstavnika v Svet zavoda v 90 dneh od uveljavitve tega odloka. Vsaka občina mora imenovati svojega predstavnika v Svet zavoda najmanj 15 dni pred iztekom mandata članom sveta zavoda, ki jih je imenovala.
(5) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda izmed delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, v skladu z statutom zavoda.
(6) Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
(7) Mandat članov svet traja štiri leta. Mandat članom sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. Svet se lahko konstituira, ko so izvoljeni in imenovani vsi predstavniki ustanoviteljic in predstavniki delavcev. Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
20. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče predsedujoči sveta ustanoviteljic, in sicer v roku 7 dni po imenovanju in izvolitvi vseh članov sveta zavoda.
21. člen
(1) Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu,
– članu sveta, ki zastopa zavarovance oziroma druge uporabnike, preneha status zavarovanca ali če preneha stalno prebivati na območju opravljanja dejavnosti zavoda.
(2) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z zakonom in tem odlokom.
22. člen
(1) Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje člane strokovnega sveta zavoda v skladu s statutom,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določi posebne pogoje za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti,
– daje soglasje k cenam za zagotavljanje zdravstvene dejavnosti, kolikor niso v pristojnosti drugih organov zavoda in države,
– sprejme letno poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– poda predlog o delitvi presežka prihodka nad odhodki in pokrivanju izgube, kolikor je to zahtevano z zakonom,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in širitev dejavnosti,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda, druge zadeve, določene z aktom o ustanovitvi zavoda.
(2) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
(3) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. V primeru izenačenega glasovanja je odločilen glas predsedujočega.
(4) Za svoje delo Svet zavoda sprejme Poslovnik o delu Sveta zavoda.
Direktor
23. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
(3) Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu in sveta ustanoviteljic,
– predlaga kadrovski načrt,
– imenuje pomočnika direktorja oziroma pomočnika direktorja – strokovnega vodjo,
– predlaga načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča svetu ustanoviteljic in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za trženje storitev,
– pripravlja strokovne podlage za splošne akte, ki jih sprejema Svet zavoda,
– vodi načelne dogovore z ustanovitelji, ostalimi poslovnimi partnerji in državnimi organi glede sodelovanja,
– oblikuje predlog dodatnih storitev,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– skrbi za izvedbo odločitev organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
(4) Direktor zastopa zavod neomejeno.
24. člen
Direktorja imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju občinskih svetov in mnenju sveta ustanoviteljic in mnenju strokovnega sveta. Svet zavoda je vezan na soglasje iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka.
25. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje oziroma ima:
– univerzitetno izobrazbo najmanj VII. stopnje medicinske, pravne ali ekonomske smeri in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih.
(2) Mandat direktorja zavoda traja pet let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
(4) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(5) Plača, nagrada in drugi dodatki direktorja se določijo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač direktorjev v javnem sektorju.
26. člen
(1) Če ima direktor izobrazbo medicinske smeri, opravlja poleg poslovodne tudi funkcijo strokovnega vodje.
(2) Direktor z izobrazbo medicinske smeri imenuje pomočnika direktorja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo najmanj VII. stopnje pravne ali ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
(3) Če ima direktor izobrazbo pravne ali ekonomske smeri, imenuje na predlog strokovnega sveta ali z izvedbo internega razpisa pomočnika direktorja – strokovnega vodjo, ki mora imeti medicinsko smer izobrazbe iste stopnje, kot je predpisana za direktorja in najmanj 5 let delovnih izkušenj.
(4) Pomočnika direktorja oziroma pomočnika direktorja – strokovnega vodjo – imenuje direktor za dobo trajanja svojega mandata.
(5) Postopek in način imenovanja pomočnika direktorja se podrobneje uredi s Statutom zavoda in Poslovnikom o delu sveta zavoda.
27. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, kot to določajo veljavni predpisi.
(2) Direktorja razrešuje Svet zavoda.
(3) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti mnenje Sveta ustanoviteljic in soglasje občinskih svetov ter mora direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 60 dni. Svet zavoda ni vezan na mnenje sveta ustanoviteljic je pa vezan na soglasje občinskih svetov.
(4) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
Strokovni svet
28. člen
(1) Zavod ima strokovni svet. Strokovni svet je kolegijski posvetovalni organ direktorja zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega Sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
(2) Strokovni svet opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja zavode, in ostale naloge, ki jih določa statut zavoda.
VII. VIRI FINANCIRANJA
29. člen
Ustanoviteljice zavoda in država zagotavljajo pogoje in sredstva za delo zavoda. Poleg tega se zavod financira tudi iz nejavnih virov, ki jih pridobi z opravljanjem javne službe in z opravljanjem drugih dejavnosti. Pri tem opravljanje drugih dejavnosti ne sme ogroziti izvajanja javne službe.
30. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva in prihodke za svoje delo:
– iz sredstev plačil za opravljene storitve javne službe,
– iz proračunov ustanoviteljic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, donacijami in sponzorstvi, skladno in v okvirih določil zakonodaje,
– iz drugih virov.
(2) Zavod mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno evidentiranje in izkazovanje prihodkov po virih pridobivanja.
(3) Prihodki nad odhodki, doseženi iz virov po prvi, drugi in četrti alineji prvega odstavka tega člena, se uporabljajo izključno za opravljanje osnovne dejavnosti zavoda.
31. člen
(1) Ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo zavoda v skladu z zakonom.
(2) Zavod upravlja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter z drugimi sredstvi, ki jih poseduje in so mu dana v upravljanje ob ustanovitvi.
(3) Ustanoviteljice zagotavljajo in predajajo zavodu v upravljanje sredstva za poslovanje in delo v obliki premoženja, ki se deli po splošnem delitvenem ključu (številu prebivalcev), in sicer:
Občina Trebnje       58,26%,
Občine Mokronog -
Trebelno          15,78%,
Občina Mirna        13,37%,
Občine Šentrupert      12,59%.
(4) Finančne pravice in obveznosti skupnega pomena za zavod se delijo med ustanoviteljice po splošnem delitvenem ključu.
(5) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
(6) S premoženjem, ki ga zavod ustvari iz prihodkov doseženih na trgu, zavod upravlja in gospodari skladno z odločitvijo Sveta ustanoviteljic. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodka nad odhodki odloča Svet ustanoviteljic na predlog Sveta zavoda. Prihodki, ustvarjeni z upravljanjem z nepremičninami, se namenijo izključno za investicije in investicijsko vzdrževanje.
(7) Zavod prihodke, ustvarjene s prodajo blaga in storitev na trgu, v svojem knjigovodstvu izkazuje ločeno, odhodke, vezane na to dejavnost, pa v sorazmernem delu glede na prihodke.
32. člen
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev s katerimi upravlja zavod.
33. člen
(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijejo ustanoviteljice. Primanjkljaj prihodkov, ki nastanejo zaradi izvajanja nalog, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna, krije država, če zavod po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, izvaja takšne naloge.
(2) Ustanoviteljice krijejo primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanoviteljice pa ugotovijo, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost financirajo ustanoviteljice. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
(3) Obveznosti pokritja primanjkljaja s strani ustanoviteljic nastanejo, ko so izčrpane vse možnosti v skladu z zakonom (sredstva rezerv, prihodki prihodnjih let ipd.).
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
34. člen
(1) Direktor zagotavlja poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarja za zakonitost poslovanja.
(2) Zavod prevzema odgovornost za samostojno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za opravljanje svoje dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
(3) Zavod je dolžan obveščati Svet ustanoviteljic enkrat letno o rezultatih poslovanja ter jim dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom oziroma na njihovo zahtevo.
(4) Premično premoženje zavoda, s katerim gospodari in ga upravlja, je last ustanoviteljic, in sicer po delitvenem ključu:
Občina Trebnje       58,26%,
Občine Mokronog -
Trebelno          15,78%,
Občina Mirna        13,37%,
Občine Šentrupert      12,59%.
(5) Nepremično premoženje zavoda, s katerim gospodari in ga upravlja zavod, je last ustanoviteljice, na območju katere nepremično premoženje leži.
(6) Finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje, redno vzdrževanje in obratovalne stroške nepremičnega premoženja zagotavlja zavod iz lastnih sredstev. V primeru, da zavod z lastnimi sredstvi ne more zagotoviti zadostnih finančnih sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje ter redno vzdrževanje, potrebna dodatna finančna sredstva na predlog zavoda in po predhodnem soglasju Sveta ustanoviteljic zagotovijo ustanoviteljice po ustanoviteljskih deležih.
(7) Ustanoviteljice lahko s posebno pogodbo prenesejo nepremično premoženje v upravljanje zavodu.
(8) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV IN JAVNEGA ZAVODA
35. člen
(1) Zavod je dolžan ustanoviteljicam nuditi ter obdobno, oziroma po sprejetju zaključnega računa pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za izvrševanje funkcij ustanoviteljic.
(2) Zavod je dolžan zlasti:
– poročati ustanoviteljicam o poslovanju in o svojih razvojnih načrtih,
– sodelovati pri ukrepih ustanoviteljic za razvoj in napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavljati ustanoviteljicam potrebne podatke za načrtovanje njihovega razvoja.
(3) Zavod vsako leto v skladu z zakonodajo pripravi program dela in finančni načrt ter ju posreduje v potrditev Svetu ustanoviteljic.
36. člen
(1) Ustanoviteljica, ki ne izpolnjuje obveznosti prevzetih po tem odloku, se o neizpolnitvi pisno opozori. Pisno opozorilo izda direktor.
(2) Ustanoviteljica, ki niti v dodatno postavljenem roku 15 dni za izpolnitev obveznosti po tem odloku, ki ga postavi direktor zavoda, ne opravi zahtevane izpolnitve, ne more uveljavljati pravic po tem odloku, dokler ne izpolni svojih obveznosti.
X. NADZOR
37. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe in nad izvajanjem določil tega odloka se izvaja v skladu z zakonskimi določili.
XI. STATUSNE SPREMEMBE
38. člen
(1) Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu in aktu o ustanovitvi ali po sklepu ustanoviteljic.
(2) O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odločajo ustanoviteljice. Predlog lahko poda vsaka ustanoviteljica ali direktor zavoda.
(3) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se zavod pripoji drugemu zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
XII. PREHODNE DOLOČBE
39. člen
(1) Sedanjemu Svetu zavoda preneha mandat s konstitutivno sejo novega sveta.
(2) Ustanoviteljice so dolžne imenovati oziroma izvoliti v Svet zavoda svoje člane najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
40. člen
(1) Sedanji Svet zavoda mora najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka določiti rokovnik za izvedbo volitev članov sveta kot predstavnikov delavcev, ki se morajo izvesti najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve odloka.
(2) Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije v roku 60 dni od uveljavitve odloka.
41. člen
Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom opravlja tekoče naloge sveta dosedanji svet zavoda.
42. člen
(1) Sedanji direktor javnega zavoda opravlja posle direktorja tega zavoda do poteka mandata.
(2) Direktor je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, tem odloku in drugih aktih zavoda, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
(3) Direktor je dolžan poskrbeti tudi za vpis sprememb pri zavodu v sodni register.
XIII. KONČNE DOLOČBE
43. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in niso opredeljena s tem aktom, se uporabljajo določila zakonodaje neposredno.
44. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo vsi občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
45. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin: Trebnje, Mokronog - Trebelno, Mirna in Šentrupert.
(2) Na podlagi tega odloka in sestavin predpisanih v Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), sklenejo, kolikor je to potrebno, župani pogodbo o ustanovitvi zavoda, ki mora biti sklenjena pisni obliki in pri podpisu pogodbe overoviti svoj podpis.
46. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 19/09).
(2) Zavod je pravni naslednik zavoda Zdravstveni dom Trebnje, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Okrožnega sodišča v Novem mestu, pod številko 596/91 in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-024/2013
Trebnje, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-0013/2013
Mokronog, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
Št. 007-0009/2013-3
Mirna, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.
Št. 014-0008/2013
Šentrupert, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost