Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3906. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2014, stran 12426.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/10 – UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Logatec na 25. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Logatec za leto 2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). S tem proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Logatec.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV          |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Proračun|
|                         |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  22.298.758|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  12.314.487|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.159.729|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  7.582.422|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davek na premoženje          |  1.333.807|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   243.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.154.758|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   847.508|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    11.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    17.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    41.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  2.237.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.750.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   100.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  1.650.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov    |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  8.234.271|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.512.918|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  6.721.353|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  26.248.758|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.266.777|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   715.969|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   106.813|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.313.995|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   130.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI             |  5.202.206|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   296.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferji posameznikom        |  2.915.237|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   499.654|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.491.315|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  18.609.975|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  18.609.975|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERJI         |   169.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   111.650|
|   |osebam, ki niso PU            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    58.150|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (PRORAČUNSKI|  –3.950.000|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH   |      –|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      –|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |       |
|   |prava, ki imajo premoženje        |       |
|   |v svoji lasti               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.950.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.950.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.950.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      –|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –2.000.000|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |  1.950.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  3.950.000|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |OCENA STANJA SREDSTEV           |       |
|   |NA RAČUNU konec leta 2013         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2013  |  2.000.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: www.logatec.si.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJF), tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
b) namenski prihodki ožjih delov občine – krajevne skupnosti,
c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU,
f) prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture,
g) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije,
h) koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo,
i) turistična taksa,
j) komunalni prispevek,
k) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
l) koncesijska dajatev za posekan in prodan les,
m) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun naslednjega leta, za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe, v posebnem delu proračuna znotraj posameznega glavnega programa, v okviru proračunskega uporabnika, odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2014 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2014 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih, največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev, v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice v tekočem proračunskem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transferje, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2014: 70% navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih: 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transferje, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb, lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
a) račun proračunske rezerve,
b) račun stanovanjskega sklada,
c) račun finančnega jamstva za zapiranje deponije Ostri vrh.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 30.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan, in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad 10.000 EUR odloča občinski svet na predlog župana.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višini 500 EUR za posameznega dolžnika, vendar največ do skupne višine 10.000 EUR vseh dolgov v posameznem letu.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. 2014, o zadolžitvi odloča župan.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilih dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višini 1.950.000 EUR za investicije.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanju proračuna.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-120/2013-43
Logatec, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost