Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3890. Splošni akt o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov, stran 12362.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor agencije
S P L O Š N I A K T
o vpisovanju, zbiranju in dostopu do podatkov o omrežnih priključnih točkah iz evidence infrastrukturnih omrežij in objektov
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt določa podatke o omrežni priključni točki na fiksni lokaciji, ki jih morajo lastniki javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture poročati direktno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, ter način njihovega zbiranja. Poleg tega z namenom ustreznega zavarovanja morebitnih poslovnih skrivnosti lastnikov določa kategorije uporabnikov po načinu dostopa do teh podatkov.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Organ, pristojen za geodetske zadeve, je organ, ki neposredno zbira in vodi evidenco o omrežnih priključnih točkah.
3. Evidenca omrežnih priključnih točk je evidenca, ki jo vodi organ, pristojen za geodetske zadeve znotraj evidence infrastrukturnih omrežij ter objektov (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
4. Lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture je lastnik elektronskega komunikacijskega omrežja, ki se v celoti ali pretežno uporablja za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih javnosti, ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami (v nadaljnjem besedilu: lastnik).
Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, če iz besedila tega splošnega akta ne izhaja drugače.
3. člen
(vpis v evidenco)
Lastnik mora sporočiti podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežnih priključnih točk za vpis v evidenco neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, skladno s predpisi, ki urejajo vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij in objektov.
4. člen
(nabor podatkov za vpis v evidenco)
V evidenco se vpisujejo podatki o omrežnih priključnih točkah. Podatki, ki so potrebni za vpis v evidenco, so podrobneje navedeni in opisani v prilogi tega splošnega akta. Organ, pristojen za geodetske zadeve, objavi obrazce za vpis v evidenco na svoji spletni strani.
5. člen
(vpis spremembe podatkov o omrežni priključni točki v evidenco)
Lastnik mora vsako spremembo podatkov o omrežni priključni točki sporočiti organu, pristojnemu za geodetske zadeve, v roku treh mesecev od nastanka spremembe.
6. člen
(način dostopa do podatkov)
Dostop do vseh podatkov, vpisanih na podlagi tega splošnega akta, imajo poleg organa, pristojnega za geodetske zadeve, tudi agencija za potrebe izvajanja zakona in drugi organi, pristojni za izvajanje 11. člena zakona. Do podatkov dostopajo uporabniki evidence, ki so razdeljeni na kategorije uporabnikov iz 7. člena tega splošnega akta.
7. člen
(kategorije uporabnikov)
Uporabniki z najnižjo prioriteto: vsak uporabnik evidence ima vpogled v podatek, ali ima določena stavba omrežno priključno točko in koliko je njena minimalna zmogljivost.
Uporabniki s srednjo prioriteto: lastniki, ki podatke poročajo, imajo dostop do lastnih podatkov ter dostop iz prejšnjega odstavka.
Uporabniki z najvišjo prioriteto: organ, pristojen za geodetske zadeve, ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije ter agencija. Navedeni organi potrebujejo podatke za namene kartiranja, analiz, geografske segmentacije in imajo s tem dostop do vseh podatkov, zbranih v evidenci.
Druga ministrstva in organi državne uprave, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil imajo poleg dostopa kot uporabniki z najnižjo prioriteto, tudi dostop do vseh potrebnih podatkov za izvajanje 11. člena zakona. Do teh podatkov dostopajo na podlagi pisne vloge, ki jo pošljejo agenciji. Ta pisna vloga mora vsebovati natančno opredelitev namena uporabe zahtevanih podatkov, ki mora izhajati iz potreb za izvajanje 11. člena zakona, opis naloge, v kateri bodo zahtevani podatki uporabljeni in prostorsko območje, za katerega se zahteva dostop do podatkov.
Vsi nosilci javnih pooblastil in organi iz tretjega in četrtega odstavka tega člena morajo pri uporabi in posredovanju zaupnih podatkov poskrbeti, da se ohrani stopnja njihove zaupnosti.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(vpis v evidenco)
Lastnik mora posredovati podatke o vseh omrežnih priključnih točkah organu, pristojnemu za geodetske zadeve, najkasneje do 15. 1. 2014.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-35/2013/37
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-3330-0132
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti