Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3860. Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 12189.

Na podlagi 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 110/11 – ZDIU12), 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13) in 61. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopki za pripravo:
– premoženjskih bilanc posrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov proračuna,
– premoženjske bilance Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ),
– premoženjske bilance Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS),
– skupnih premoženjskih bilanc občin,
– skupne premoženjske bilance države ter
– konsolidirane premoženjske bilance države in občin.
(2) Premoženjske bilance iz prejšnjega odstavka se pripravijo v skladu z določbami tega pravilnika na obrazcih in po metodologijah, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Podlaga za sestavo premoženjskih bilanc iz prejšnjega člena so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami pravilnika, ki določa sestavljanje letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in podatki poslovnih knjig. Pri izkazovanju posameznih podatkov v premoženjski bilanci upoštevajo zavezanci tudi določbe tega pravilnika.
3. člen
(1) Proračunski uporabniki iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika prek spletnega portala Agencije za javnopravne evidence za storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) z neposrednim vnosom podatkov izvedejo pripravo obrazcev premoženjskih bilanc. Navodila za vnos podatkov so objavljena na spletni strani AJPES.
(2) Za konsolidacijo podatkov premoženjskih bilanc proračunski uporabniki analitične podatke zagotovijo z vnosom ali avtomatskim uvozom podatkov v pomožne obrazce za izračun:
– Obrazec BB (podatki bilance stanja, bruto bilance in poslovnih knjig),
– Obrazec Partnerji (odprte terjatve in obveznosti do proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov),
– Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih).
(3) Struktura elektronske oblike premoženjskih bilanc, ki je potrebna za avtomatski uvoz podatkov v spletno aplikacijo AJPES, se objavi na spletni strani Ministrstva za finance.
4. člen
(1) Z izrazom »proračun« so v tem pravilniku mišljeni podatki, ki se zagotavljajo v poslovnih knjigah proračuna države oziroma občine.
(2) Z izrazom »neposredni uporabnik proračuna« so v tem pravilniku mišljeni tudi upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin (v nadaljnjem besedilu: EZR), ki vodijo poslovne knjige na podlagi pravilnika, ki določa vodenje računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR.
(3) Ožji deli lokalnih skupnosti oziroma občin se štejejo med neposredne uporabnike občinskih proračunov.
5. člen
(1) V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ožjih delov občin in občine se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do državnega proračuna, posrednih in neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ ter do posrednih in neposrednih uporabnikov drugih občinskih proračunov, ožjih delov drugih lokalnih skupnosti oziroma občin in drugih občinskih proračunov.
(2) V premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ZZZS, ZPIZ ter države se ločeno izkažejo terjatve in obveznosti do proračunov občin, posrednih in neposrednih uporabnikov občinskih proračunov ter ožjih delov občin.
6. člen
V premoženjskih bilancah subjektov, vključenih v sistem EZR, se denarna sredstva na podračunih EZR izkažejo kot terjatev do upravljavca sredstev sistema EZR.
7. člen
Dolgoročne obveznosti in dolgoročne terjatve se za potrebe priprave premoženjske bilance ne prenašajo na kratkoročne obveznosti oziroma na kratkoročne terjatve.
PREMOŽENJSKA BILANCA POSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA
8. člen
(1) Posredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto v pomožne obrazce za izračun na spletnem portalu AJPES, pripravi obrazec premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna, ki je priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca, ki je priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Posredni proračunski uporabnik, ki ima več ustanoviteljev ali pa je prejel sredstva v upravljanje od subjekta, ki ni njegov ustanovitelj, pripravi delne premoženjske bilance za te subjekte.
Posredni uporabniki občinskega proračuna
9. člen
(1) Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom občinskega proračuna ter občinskim proračunom, neposrednimi uporabniki občinskega proračuna in drugimi posrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni uporabnik občinskega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Posredni uporabnik občinskega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki ga je ustanovila občina, se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.
(5) Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
Posredni uporabniki državnega proračuna
10. člen
(1) Terjatve in obveznosti med posrednim uporabnikom državnega proračuna ter državnim proračunom, neposrednimi uporabniki državnega proračuna in drugimi posrednimi uporabniki državnega proračuna, razen obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa posredni uporabnik državnega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Posredni uporabnik državnega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance javnega sklada, ki ga je ustanovila država, se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Javni sklad iz prejšnjega odstavka, ki ima med obveznostmi do virov sredstev, oblikovan tudi splošni sklad ali sklad namenskega premoženja, za razlike, ugotovljene po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Če pa je znesek, za katerega bi moral zmanjšati obveznost za sredstva prejeta v upravljanje, večji od zneska te obveznosti, zmanjša za znesek, ki presega obveznost, najprej splošni sklad, za preostali del presežka pa sklad namenskega premoženja v javnih skladih.
(5) Javni zavod, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za razlike, ugotovljene po določbah prvega in drugega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča ta sklad.
PREMOŽENJSKA BILANCA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA PRORAČUNA
11. člen
(1) Neposredni uporabnik proračuna z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto v pomožne obrazce za izračun na spletnem portalu AJPES, pripravi obrazec premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca, ki je priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se za upravne enote predloži le zbirna premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna
12. člen
(1) Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom občinskega proračuna ter občinskim proračunom, posrednimi uporabniki občinskega proračuna in drugimi neposrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen terjatev in obveznosti za sredstva, dana oziroma prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik občinskega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Neposredni uporabnik občinskega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika občinskega proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Neposredni uporabnik občinskega proračuna, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje. Če pa je razlika za katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del razlike splošni sklad.
Neposredni uporabnik državnega proračuna
13. člen
(1) Terjatve in obveznosti med neposrednim uporabnikom državnega proračuna ter državnim proračunom, ZZZS, ZPIZ, posrednimi uporabniki državnega proračuna in drugimi neposrednimi uporabniki državnega proračuna, katerih premoženje se vključuje v premoženjsko bilanco države, razen terjatev in obveznosti za sredstva, dana oziroma prejeta v upravljanje, se ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa neposredni uporabnik državnega proračuna v svoji premoženjski bilanci zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(2) Neposredni uporabnik državnega proračuna ob sestavi premoženjske bilance medsebojno pobota tudi pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic, za razliko pa zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(3) Ob sestavi premoženjske bilance neposrednega uporabnika državnega proračuna se medsebojno pobotajo tudi neplačani odhodki in prihodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje.
(4) Neposredni uporabnik državnega proračuna, ki ima med obveznostmi do virov sredstev oblikovan tudi splošni sklad, za razliko, ugotovljeno po določbah prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, zmanjša ali poveča obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, če pa je razlika, za katero bi moral zmanjšati obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, večja od zneska te obveznosti, zmanjša za preostali del razlike splošni sklad.
PREMOŽENJSKA BILANCA ZZZS IN ZPIZ
14. člen
(1) ZZZS in ZPIZ z neposrednim vnosom ali uvozom podatkov za tekoče leto v pomožne obrazce za izračun na spletnem portalu AJPES, pripravita obrazca premoženjske bilance neposrednega uporabnika proračuna, ki je priloga 3 tega pravilnika v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca, ki je priloga 4 tega pravilnika.
(2) Glede izkazovanja posameznih postavk v premoženjski bilanci ZZZS in ZPIZ se uporabljajo določbe 13. člena tega pravilnika.
SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE
15. člen
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občine se na spletnem portalu AJPES pripravi obrazec skupne premoženjske bilance občine, ki je priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca, ki je priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del ter določbami 16. in 17. člena tega pravilnika.
(2) Skupna premoženjska bilanca občine je sestavljena iz pomožnih obrazcev za izračun:
– Seznam premoženjskih bilanc (premoženjske bilance posamičnih proračunskih uporabnikov občine),
– Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov občin).
16. člen
(1) Pred sestavo skupne premoženjske bilance občine se obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posrednimi uporabniki občinskega proračuna in neposrednimi uporabniki občinskega proračuna, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
(2) Medsebojno se pobotajo tudi v proračunu občine izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednostnic ter neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
17. člen
(1) Skupna premoženjska bilanca občine se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prejšnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov občinskega proračuna in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.
(2) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v skupno premoženjsko bilanco občine, se pobotajo terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim, izkazanih v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine.
(3) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna, v skupno premoženjsko bilanco občine, se pobotajo tudi zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco občine.
(4) Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.
SKUPNA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE
18. člen
(1) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države se na spletnem portalu AJPES pripravi obrazec skupne premoženjske bilance države, ki je priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca, ki je priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del ter določbami 19. in 20. člena tega pravilnika.
(2) Skupna premoženjska bilanca države je sestavljena iz pomožnih obrazcev za izračun:
– Seznam premoženjskih bilanc (premoženjske bilance posamičnih proračunskih uporabnikov države),
– Zneski za pobot (zbir podatkov o pobotih iz posamičnih premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države).
19. člen
(1) Pred sestavo skupne premoženjske bilance države se terjatve in obveznosti med državnim proračunom ter posrednimi uporabniki državnega proračuna, ZZZS, ZPIZ in neposrednimi uporabniki državnega proračuna, razen terjatev za sredstva dana v upravljanje, medsebojno pobotajo, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
(2) Medsebojno se pobotajo tudi v državnem proračunu izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve razen zneska vrednotnic ter neplačani prihodki in odhodki, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad.
20. člen
(1) Skupna premoženjska bilanca države se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov, ugotovljenih v skladu z določbami prejšnjega člena, ter podatkov, izkazanih v premoženjskih bilancah neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ZZZS, ZPIZ in posrednih uporabnikov državnega proračuna.
(2) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ZZZS, ZPIZ in posrednih uporabnikov državnega proračuna v skupno premoženjsko bilanco države se pobotajo terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim, izkazanih v državnem proračunu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco države.
(3) Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih ter posrednih uporabnikov državnega proračuna v skupno premoženjsko bilanco države, se pobotajo tudi zneski naložb v namensko premoženje, preneseno javnim skladom oziroma zneski naložb v premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, z zneski skladov premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, izkazani v državnem proračunu in premoženjskih bilancah posrednih in neposrednih uporabnikov, ki se vključujejo v skupno premoženjsko bilanco države.
(4) Za razliko ugotovljeno po drugem in tretjem odstavku tega člena se zmanjša ali poveča splošni sklad države.
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN
21. člen
(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavi na obrazcu »Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin«, ki je priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Na podlagi podatkov premoženjskih bilanc proračunskih uporabnikov države in občin se na spletnem portalu AJPES pripravi obrazec konsolidirane premoženjske bilance države in občine, ki je priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del v skladu z metodologijo za izpolnitev obrazca konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki je priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del ter določbami 22. člena tega pravilnika.
22. člen
(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin se sestavi kot zbirna bilanca iz podatkov skupne premoženjske bilance države in skupnih premoženjskih bilanc občin.
(2) Pred sestavo konsolidirane premoženjske bilance države in občin se terjatve in obveznosti med občinami in državo, izkazane v skupni premoženjski bilanci države in skupnih premoženjskih bilancah občin, medsebojno pobotajo, razlika pa se izkaže kot zmanjšanje oziroma povečanje splošnega sklada države.
OBRAZLOŽITVE K PREMOŽENJSKIM BILANCAM
23. člen
(1) Posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ h premoženjski bilanci navedejo obrazložitve sprememb postavk premoženjske bilance, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 40 tisoč eurov. Obrazložitve se vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v premoženjski bilanci na spletnem portalu AJPES.
(2) Občine na podlagi obrazložitev iz prejšnjega odstavka izdelajo in h skupni premoženjski bilanci občine navedejo obrazložitve sprememb postavk skupne premoženjske bilance občine, katerih zneski tekočega in preteklega leta se razlikujejo za več kot 200 tisoč eurov. Obrazložitve se vnesejo v obrazec Obrazložitev razlik v skupni premoženjski bilanci občine na spletnem portalu AJPES.
PREDLAGANJE PREMOŽENJSKIH BILANC
24. člen
Posredni in neposredni uporabniki državnega in občinskega proračuna, ZZZS, ZPIZ predložijo svoje premoženjske bilance z neposrednim vnosom v spletni portal AJPES v rokih in na način, ki ga določa zakon, ki ureja javne finance in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(1) Premoženjske bilance tistih posrednih uporabnikov proračunov, katerih premoženje je predmet delitvene bilance občin, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine in še niso sprejele delitvene bilance, se vključijo v skupno premoženjsko bilanco občine, na območju katere ima posredni uporabnik proračuna sedež.
(2) Občina iz prejšnjega odstavka mora o vključitvi premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna v svojo premoženjsko bilanco obvestiti ostale občine upravičenke iz delitvene bilance in jim poslati kopije premoženjske bilance posrednega uporabnika proračuna.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05, 120/07, 32/08, 10/09 in 101/10).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin po stanju na dan 31. decembra 2013.
Št. 007-861/2013/9
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-1611-0090
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost