Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013

Kazalo

367. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks, stran 1852.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 31. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt, spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (v nadaljevanju OPPN), ki je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
(2) Z OPPN se spreminjata naslednja prostorska akta: Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks (Uradni list RS, št. 61/92) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks – spremembe in dopolnitve južnega dela ZN (Uradni list RS, št. 5/03).
(3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks-parkirišče za tovorna vozila (Uradni list RS, št. 5/03) je razveljavljen z uveljavitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10).
(4) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 666/12.
2. člen
OPPN vsebuje tekstualni del (spremembe in dopolnitve odloka) in spremembe in dopolnitve grafičnega dela in priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) OPPN se nanaša na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev predvidenega skladiščnega objekta ter spremembe komunalne in prometne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi umestitve skladiščnega objekta (v nadaljevanju objekt št. 9).
(2) Z OPPN je predvidena izgradnja enega objekta, namenjenega logističnim aktivnostim (skladiščenju surovin, polproizvodov in končnih izdelkov z izvajanjem vhodno/izhodne kontrole ter popravilom izdelkov).
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN so:
– gradnja novega objekta,
– gradnja javne gospodarske infrastrukture,
– urejanje zunanjih površin.
4. člen
(obseg območja)
Namesto 3.a člena (ki je bil razveljavljen z uveljavitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II; Uradni list RS, št. 55/10), dosedanji 3.b člen postane 3.a člen.
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
(1) Območje OPPN se nahaja v skrajnem severozahodnem delu območja, ki ga ureja Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks.
(2) Vzdolž severne meje se območje OPPN stika z območjem, ki ga ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10).
(3) Območje je veliko 0.80 ha in obsega parcele št. 297/5 – del, 302/3 – del, 281/6, 303/4 – del, 300, 1965/6 – del, 381/3 – del, 373/1 – del, 366/1 – del in 377 – del, vse k.o. Žalec.«
5. člen
(funkcija območja in pogoji za izrabo območja in za oblikovanje posegov v prostor)
V 4. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve, ki jih prikazuje OPPN, so naslednji:
– umesti se objekt št. 9, ki se gabaritno navezuje na obstoječe objekte in ureditve, opredeljene v veljavnem Zazidalnem načrtu,
– območje se na severu navezuje na 'južno vezno cesto', opredeljeno v Zazidalnem načrtu Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10) s tremi cestnimi priključki, od katerih se vzhodni priključek navezuje na križišče 'južne vezne ceste' in 'prečne ceste'.«
6. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Teren je potrebno izravnati na določene kote treh platojev, kjer so formirane funkcionalno in tehnološko zaključene proizvodne celote.
(2) Na območju zazidalnega načrta so določene okvirne dimenzije tlorisnih gabaritov predvidenih objektov in gradbene črte, ki določajo odmik od obstoječih objektov in prometnic ter lahko pomenijo tudi linijo fasade predvidenih objektov. Dovoljena je klasična ali montažna gradnja.
(3) Tehnološko-tehnične rešitve morajo upoštevati smeri uvozov v objekte in na druga namensko opredeljena območja, ki jih določa glavna krožna transportna pot na industrijskem območju.
(4) Z žično ograjo je ograditi posamezne funkcionalno zaključene celote in sicer po zunanjih mejah pripadajočih zemljišč.
(5) Vstopni prostor izven ograjenega območja je potrebno ob upravni zgradbi hortikulturno urediti, kot to določa načrt ozelenitve. Zatravijo ali zasadijo s pokrovnicami se vse obrobne brežine na zahodu in severu, notranje zazelenjene cezure pa se uredijo z zasaditvijo zaščitnega drevja in grmovnicami. Obvezna je drevoredna drevesna zasaditev ob novi priključni cesti na regionalno cesto ter na parkirišču. Na območju sprememb in dopolnitev južnega dela ZN je obvezna dopolnitev drevoreda ob desnem bregu potoka Vršca skladno s pogoji upravljavca plinovoda, pri izboru drevesnih in grmovnih vrst na zelenih površinah južnega dela ZN pa je potrebno upoštevati:
– avtohtone drevesne vrste,
– drevesne vrste, ki so odporne na klimatske in specifične rastiščne razmere ter
– drevesne vrste, ki odgovarjajo potrebam (zadrževanje prahu, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje zasaditve ob silosih).
(6) Višinski gabarit proizvodno-skladiščnih objektov mora biti v posameznih tehnološko zaključenih celotah enoten in ne sme presegati višine 12 m do kapi in 13,5 pri objektu 9. Med predvidenimi objekti sprememb in dopolnitev južnega dela ZN so višji le silosi za PVC prah in kredo. Obvezna je smer slemen proizvodnih objektov vzhod – zahod, naklon strešin mora biti enoten in temna kritina.
(7) Vertikalno poudarjen naj bo objekt servisnih dejavnosti ob potoku. Spremembe in dopolnitve južnega dela ZN določajo ob glavnem dovoznem priključku rezervat za poslovno-trgovski objekt z naslednjimi značilnostmi:
– rezervat omejujejo gradbene linije, ki imajo naslednji potek: vzhodna linija je podaljšek gradbene linije obstoječih objektov na severu, severna je v 10,00 m odmiku od rekonstruirane interne ceste, zahodna v 15,00 m odmiku od zaklonišča in južna linija, ki je vzporedna s predvideno industrijsko cesto, je v minimalnem 10,00 m odmiku od linije avtobusnega postajališča,
– gradnja objekta je možna znotraj mej rezervata,
– členitev fasad je mogoča do maksimalne gradbene linije,
– predvidena etažnost je od P+1 do P+3,
– zaradi izpostavljene lokacije ob regionalni cesti Žalec–Velenje mora biti objekt primerno arhitektonsko oblikovan.
(8) Oblikovanje fasad proizvodnih objektov naj bo poenoteno v posameznih tehnoloških celotah. Usklajene morajo biti intenzivnejše barve fasad, konstrukcije objektov, okenski elementi, strešni zaključki in drugi fasadni elementi.
(9) Na območju sprememb in dopolnitev južnega del ZN so predvideni objekti (razen objekta št. 8) z naslednjim okvirnim tlorisnim gabaritom in etažnostjo:
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Oznaka   |Namembnost    |Tlorisne dimenzije |Etažnost  |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 1  |Skladišče    |64,00 x 80,00 m  |P      |
|      |         |+16,00 x 50,00 m  |      |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 2  |proizvodno-   |133,00 x 50,00 m  |P      |
|      |skladiščni objekt|          |      |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 3  |proizvodno-   |133,00 x 12,00 m  |P      |
|      |skladiščni objekt|          |      |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 4  |proizvodno-   |12,00 x 12,00 m  |P+1     |
|      |skladiščni objekt|          |      |
|      |– nadzidava   |          |      |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 5  |čistilna naprava |20,00 x 6,00 m   |P      |
|      |– prizidek    |          |      |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 6  |silosi za PVC  |fi = 3,50 m    |h = 25,00 m |
|      |prah in kredo  |          |(6 kom) h =|
|      |         |          |11,00 m (1 |
|      |         |          |kom)    |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
|Objekt 7  |silosi za PVC  |fi = 3,50 m    |H = 25,00 m |
|      |prah       |          |(6 kom)   |
+------------+-----------------+-------------------+------------+
(10) Na območju OPPN se predvidi umestitev objekta št. 9. Tlorisni in višinski gabariti ter izhodišče za oblikovanje objekta št. 9 so:
– tlorisni gabarit je pravokotne oblike, velikosti 121,70 m x 21,50 m,
– višina objekta je: + 13,5 m,
– absolutna kota pritličja: ±0,00= 259,20 m.n.v.,
– streha je ravna ali dvokapnica v minimalnem naklonu, skladno z obstoječimi objekti. V primeru izgradnje objektov z ravno streho maksimalna višina ne sme presegati 13.5 m, merjeno od relativne kote terena ± 0.00 do najvišje točke objekta,
– sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov skladno z obstoječimi objekti,
– zaradi višinske razlike med višinsko koto predvidene zunanje ureditve 259,10 in koto predvidene južne vezne ceste 261,52 (ki znaša cca 2,4 m) je v sklopu projektiranja zunanje ureditve objekta št. 9 potrebno predvideti podporni zid med brežino južne vezne ceste in platojem na severni strani tega objekta. Zaradi znatnih višinskih razlik se podporni zidovi izvedejo tudi vzdolž servisne ceste 3 in 4. Variantno je možna tudi opustitev platoja oziroma makadamske ceste na severni strani objekta št. 9 in nadomestitev le-tega z zasnovo v teren vkopanega severnega dela objekta št. 9 z ustrezno dimenzionirano zaledno steno tega objekta oziroma izvedba brežine v naklonu 1:1,5.«
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
V 6. členu se v prvem podpoglavju »Cestno omrežje« namesto četrte in pete alineje (ki sta razveljavljeni z uveljavitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II; Uradni list RS, št. 55/10), dodajo nova četrta, peta, šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– navezava na obstoječo cestno mrežo ZN Juteks, ki se preko 'servisne ceste 1', '3' in '4' naveže na 'južno vezno cesto', opredeljeno v Zazidalnem načrtu Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10),
– ureditev novega priključka na 'južno vezno cesto' v podaljšku 'servisne ceste 3',
– preureditev priključka na 'južno vezno cesto' v podaljšku 'servisne ceste 1 in servisne ceste 4',
– ureditev pločnika na vzhodni strani 'servisne ceste 4', ki poteka do 'južne vezne ceste'.
– izvedba vseh ureditev za podpiranje brežin predvidenih cest, ki so navedene v 10. točki 6. člena tega odloka je obveznost investitorja objekta št. 9. Podporni zidovi za premoščanje višinske razlike med niveleto cest in platojem ob objektu št. 9 morajo biti dimenzionirani na prometno obtežbo tovornih vozil v skladu s predpisi. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno odvodnjavanje brežine južne vezne ceste. Navedene ureditve za podpiranje in odvodnjavanje brežin predvidenih cest morajo biti natančno definirane v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v sklopu načrta zunanje ureditve objekta št. 9. «
8. člen
V 6. členu se v tretjem podpoglavju »Kanalizacija« namesto šeste, sedme in osme alineje (ki so razveljavljene z uveljavitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II; Uradni list RS, št. 55/10), doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo na jugu območja. Predvideni objekt št. 9 se priključi na kanalizacijsko omrežje preko hišnega fekalnega priključka. Za novo sekundarno kanalizacijsko omrežje se izdela projektna dokumentacija. Fekalne vode se odvajajo v javno kanalizacijo skladno z veljavno zakonodajo. Čiste meteorne vode se vodijo v meteorni kanal, ki poteka na jugu v servisni cesti 2. Onesnažene vode je potrebno pred odvodom v kanal očistiti preko lovilcev olj in maščob.«
9. člen
V 6. členu se v četrtem podpoglavju »Preskrba z vodo« namesto šeste in sedme alineje (ki sta razveljavljeni z uveljavitvijo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II; Uradni list RS, št. 55/10), doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Na obravnavanem območju je izgrajen obstoječi vodovod, ki ga je potrebno zaradi objekta št. 9 prestaviti. Predvidena je prestavitev vodovoda DN 200 od tč.A do tč.B v dolžini L = 330.00 m. Objekt št. 9 se priključi na vodovodno omrežje preko hišnega priključka. Objekt št. 9 posega v območje varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture vodovoda, ki se ustrezno preuredi. Minimalni odmik temeljev objekta št. 9 od javnega vodovoda mora znašati 3.0 m. Oskrba z vodo je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi NL DN 80. Za objekt 9 se izdela sekundarno vodovodno omrežje, za katerega se izdela projektna dokumentacija. Razvodno vodovodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnega hidranta. Obstoječa hidrantna mreža se preuredi.«
Dosedanja osma alineja postane sedma alineja.
10. člen
V 6. členu se v petem podpoglavju »Električno omrežje« doda nova alineja, ki se glasi:
(1) »– Na obravnavanem območju potekajo obstoječi nizkonapetostni in srednjenapetostni elektroenergetski vodi. Objekt št. 9 se priključi na elektroenergetsko omrežje, ki se napaja iz transformatorske postaje TP Juteks IV: Tuja. Ob severozahodnem robu območja OPPN so izgrajeni nizkonapetostni podzemni in nadzemni elektroenergetski vodi, ki se skladno z izdelano PZI projektno dokumentacijo 'Transformatorska postaja Ložnica Juteks V in električni vodi' (št. 138/10, izdelal Elektro Celje d.d., maj 2011) po izgradnji transformatorske postaje TP Ložnica Juteks V odstranijo. Kolikor bi obstoječi nadzemni in podzemni nizkonapetostni elektroenergetski vod tangiral izgradnjo objekta št. 9 in bi se izgradnja objekta št. 9 izvajala pred izgradnjo TP Ložnica Juteks V, je istega potrebno preurediti, za kar je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo. Ob zahodnem robu območja OPPN potekajo srednjenapetostni podzemni elektroenergetski vodi, zato je potrebno pred pričetkom del obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju. Ob obstoječi trasi srednjenapetostnih elektroenergetskih podzemnih vodov so v skladu z izdelano PGD, PZI projektno dokumentacijo 'Transformatorska postaja Ložnica Juteks V in električni vodi' (št. 138/10, izdelal Elektro Celje d.d., maj 2011) predvideni novi srednjenapetostni podzemni elektroenergetski vodi v večcevni kabelski kanalizaciji.«
11. člen
V 6. členu se v šestem podpoglavju »PTT omrežje« doda nova alineja, ki se glasi:
(2) »– Obstoječi kabel KKS se pred izvedbo objekta št. 9 prestavi.«
12. člen
V 6. členu se v sedmem podpoglavju »Plin« dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– Predvideni objekt št. 9 se delno nahaja v varovalnem pasu obstoječega prenosnega plinovoda R23A, od 112 v km 45+200 – 11RP Žalec (premer 100 mm, tlak 50 bar, Občina Žalec). Obstoječi anodni kabel, ki poteka do globinskega anodnega ležišča, se delno prestavi zaradi izgradnje objekta št. 9. Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju se pridobi projektne pogoje in soglasja operaterja prenosnega plinovodnega omrežja.
– Predvideni objekt št. 9 se delno nahaja nad traso srednjetlačnega distribucijskega omrežja zemeljskega plina (4 bar), in sicer nad cevjo PEHD Ø 180 mm za napajanje Arnovskega gozda. Za potrebe izgradnje objekta 9 se plinovod delno prestavi. Upošteva se vzporedne odmike in odmike pri križanjih v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02). Distribucijsko omrežje zemeljskega plina, plinovodne priključke in plinske inštalacije v posameznih novih objektih je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.«
IV. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
13. člen
V 7. členu se v prvem odstavku na koncu pete alineje doda novo besedilo:
»Za objekt št. 9 ocena vplivov na okolje ni potrebna.«
V 7. členu se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z novim besedilom: »Območje je razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni hrupa 75 dBA in mejne nočne ravni 65 dBA. Jugozahodni del ZN, ki meji na stanovanjsko in poslovno stanovanjsko gradnjo, pa je razvrščen v III. stopnjo varstva pred hrupom z dovoljeno mejno dnevno ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.«
V 7. členu se prvi stavek sedmega odstavka črta.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
14. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območij ali objektov za obrambo in zaščito.
15. člen
(pogoji za zaklanjanje)
Za preprečitev rušenja novih objektov se ojača prva plošča objekta v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
16. člen
(potresna varnost)
Območje OPPN se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,150 g. Upošteva se ostala določila iz geomehanskega poročila.
17. člen
(požarna varnost)
(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za interventna vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine. Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po servisnih cestah s severne in južne strani območja OPPN.
(2) Zunanje stene in strehe stavb se projektirajo in gradijo tako, da se izpolnijo zahteve glede požarne varnosti v stavbah, da se z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omeji širjenje požara na sosednje parcele.
(3) Vir za oskrbo vode za gašenje se zagotovi iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki upoštevajo hidrantno omrežje.
(4) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve. Skladno s pravilnikom se izdela zasnova požarne varnosti ali študija požarne varnosti.
18. člen
(poplavna varnost)
(1) Območje OPPN po evidencah ARSO ni poplavno ogroženo.
(2) Odvajanje padavinskih vod se uredi skladno z zakonodajo, ki ureja področje voda, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin z zadrževanjem v podzemnem zadrževalniku.
19. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
Pred posegi v prostor se upošteva in pridobi podrobnejše geomehanske raziskave in v skladu s tem prilagoditi način gradnje.
20. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo pred plazovi)
Območje OPPN se ne nahaja na območju erozije in plazov.
VI. DRUGI POGOJI, POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
21. člen
Vsebina 8. člena se spremeni in dopolni tako, da se ta člen na novo glasi:
»(1) Pri izvedbi posegov je potrebno upoštevati naslednje tolerance:
– v grafičnih prilogah so določeni okvirni tlorisni gabariti objektov, ki upoštevajo odmik med objekti in od prometnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči,
– kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij objektov v skladu s tehnološkimi potrebami, in sicer na podlagi predhodne prostorske preveritve ter pod pogojem, da spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja, brez prostorske preveritve je dovoljeno povečanje tlorisnih gabaritov objekta št. 9 na njegovi južni strani do objekta št. 2, ob ustrezni prestavitvi komunalne in energetske infrastrukture,
– kot toleranca je na območju ZN oziroma OPPN dovoljena sprememba namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da le-ta ne bo prekomerno obremenjevala okolja,
– ZN oziroma OPPN povzema obstoječo parcelacijo. Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– tolerance so dovoljene tudi pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– umestitev servisne ceste 3 je podana kot možnost ureditve, njena izvedba je odvisna od logističnih zahtev objekta št. 9. Lahko se kot del zemljišča tudi priključi k zemljiški parceli za gradnjo objekta št. 9,
– dovoljena je umestitev žične ograje (višine do 2.0 m) ob upoštevanju obstoječe cestne infrastrukture in zagotovitvi prevoznosti območja,
– dovoljena je postavitev ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki služijo osnovni funkciji objekta,
– dovoljena je postavitev RP (razdelile postaje) in TP (trafo postaje) z nazivno napetostjo do 35 kV,
– z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.
(2) Upoštevati je potrebno nezazidljiv varstveni pas plinovoda ob Vršci in 30-metrski varstveni pas okoli merne regulacijske postaje ter novega priključka visokotlačnega plinovoda iz vzhodne smeri.
(3) Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezne objekte in naprave mora investitor pridobiti geotehnično poročilo s pogoji za gradnjo.
(4) Ob izvedbi sprememb in dopolnitev južnega dela ZN je potrebno predvideti rušenje stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem na stavbni parceli št. 543 k.o. Žalec in montažnih provizorijev ob proizvodno-skladiščnem objektu parc. št. 380 k.o. Žalec.«
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
22. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(5) Posege je skladno s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev možno izvajati v več etapah, vendar tako, da je vsaka etapa zaključena celota. Pri objektu št. 9 je v prvi etapi predvidena izgradnja objekta s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, v drugi etapi pa izgradnja posameznih cestnih priključkov na južno vezno cesto.
(6) Začasna namembnost zemljišč lahko do začetka gradnje objektov ostane nespremenjena s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo tudi posegi, ki so nujni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.«
VIII. DRUGI POGOJI
23. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na svoje stroške. Investitor se zaveže, da ob predvidenem objektu zagotovi preprečitev zalitja drugih objektov pred zalednimi vodami. Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa o obstoječih cestah,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
(2) Investitor objekta št. 9 mora zagotoviti začasni enosmerni dovoz za transportna vozila na severni strani objekta št. 9 do izgradnje 'južne vezne ceste'.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
25. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
26. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0002/2012
Žalec, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost