Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013

Kazalo

366. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, stran 1848.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 – popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 – ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02 – ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 55/01, 81/11) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na 16. redni seji dne 27. septembra 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11) in Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10) (v nadaljevanju – del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«).
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Kamnika, pod številko 1371/2011 v maju 2012.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:
– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v bližini obravnavanega območja,
– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) za potrebe obravnavanega območja,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (infrastrukture),
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo predvideno komunalno opremo na obravnavanem območju:
– stroški pridobivanja zemljišč (oznaka obračunskih območij SPRIDZ);
– stroški priprave zemljišč (oznaka obračunskih območij SPIPZ);
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij C);
– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK);
– meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij MK);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne vrste predvidene komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa oprem­ljanja.
(5) Analiza obstoječe komunalne opreme, obračunska območja ter skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme izhajajo neposredno iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (Uradni list RS, št. 10/11), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II (Uradni list RS, št. 55/10) in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta,
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(i) = ((A(p) * C(pi) * D(pi)) + (K * A(t) * C(ti) * D(ti)))
pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
– Ap  … površina parcele (m2)
– At  … neto tlorisna površina objekta (m2)
– K  … faktor dejavnosti
– Dpi … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
– Cpi … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju
– Cti … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
    opremo na obračunskem območju
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i) * i
pri čemer je:
– KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
    komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
– KP  … celotni izračunani komunalni prispevek
– i  … indeks rasti cen v gradbeništvu
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2, le-ta pa nadomesti spremenljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(i) = (A(tN) - A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
– AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– AtN … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K  … faktor dejavnosti
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:
KP(iO) = (A(tN) - A(tO)) * C(ti) * D(ti) * K
pri čemer je:
– KPiO … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme, na katero se je objekt priključeval že v
    preteklosti
– AtO … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
– AtN … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
– K  … faktor dejavnosti
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(iN) = ((A(p) * C(pi) * D(pi)) * (K * A(t) * C(ti) * D(ti)))
pri čemer je:
– KPiN … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme, na katero se objekt
    priključuje na novo
– Ap  … površina parcele (m2)
– At  … neto tlorisna površina objekta (m2)
– K  … faktor dejavnosti
– Dpi … delež površine parcele pri izračunu komunalnega
    prispevka
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
– Cpi … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju
– Cti … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
    opremo na obračunskem območju
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka:
KP(i) = (K(N) - K(O)) * C(ti) * D(ti) * A(t)
pri čemer je:
– KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
– At  … neto tlorisna površina stavbe (m2)
– KN  … faktor dejavnosti novega objekta
– KO  … faktor dejavnosti obstoječega objekta
– Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
– Cti … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 6. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za leto 2012.
9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti = 0,5 : 0,5. Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,5, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,5.
10. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti. Glede na vrsto predvidenih objektov na obravnavanem delu območja ZN »Arnovski gozd« in delu območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« s tem odlokom veljajo naslednji faktorji dejavnosti:
+-------+---------------------------------------------+---------+
|Klas. |Klasifikacija                | Faktor K|
|Št.  |                       |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|121-a |Gostinske stavbe (namenjene samo strežbi   |  1,3  |
|    |pijač)                    |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|121-b |Gostinske stavbe (vsi ostali primeri)    |  1,0  |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|122  |Upravne in pisarniške stavbe         |  1,2  |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|123  |Trgovske in druge stavbe za storitvene    |  1,2  |
|    |dejavnosti                  |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|12304 |Objekti in deli stavb za druge storitvene  |  0,8  |
|    |dejavnosti                  |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|12303 |Bencinski servisi              |  1,3  |
+-------+---------------------------------------------+---------+
|125  |Industrijske stavbe in skladišča       |  1,3  |
+-------+---------------------------------------------+---------+
11. člen
(1) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
+---------------------------------------------------------------+
|PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO|
|            POVRŠINA PARCEL            |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  | Površina | Vrednost  |  Cena |
|       | obračunskega| parcel  |  [EUR]  |na enoto |
|       |  območja  |  [m2]  |      | [EUR/m2]|
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|I. STROŠKI  | OBO_SPRIDZ_1| 190.908,60| 118.893,92|  0,623|
|PRIDOBIVANJA |       |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|II. STROŠKI  | OBO_SPIPZ_1| 190.908,60| 174.207,33|  0,913|
|PRIPRAVE   |       |      |      |     |
|ZEMLJIŠČ   |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|III. STROŠKI |       |      |      |     |
|GRADNJE OPREME|       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Cestno omrežje|   OBO_C_1| 190.908,60|1.670.105,53|  8,748|
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Fekalna    |   OBO_FK_1| 150.705,60| 505.671,83|  3,355|
|kanalizacija |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Meteorna   |   OBO_MK_1| 150.705,60| 740.590,18|  4,914|
|kanalizacija |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Vodovodno   |   OBO_V_1| 190.908,60| 417.407,67|  2,186|
|omrežje    |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|Javne površine|   OBO_JP_1| 190.908,60| 483.841,44|  2,534|
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
|SKUPNI STROŠKI|       |      |4.110.717,90|     |
|OPREMLJANJA  |       |      |      |     |
+--------------+-------------+-----------+------------+---------+
(2) Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
+---------------------------------------------------------------+
|PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO|
|               NTPO               |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  |  Neto  | Vrednost  | Cena |
|       | obračunskega| tlorisna |  [EUR]  |na enoto|
|       |  območja  | površina |       |[EUR/m2]|
|       |       | objektov |       |    |
|       |       |  [m2]  |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|I. STROŠKI  | OBO_SPRIDZ_1| 177.350,81|  118.893,92|  0,670|
|PRIDOBIVANJA |       |      |       |    |
|ZEMLJIŠČ   |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|II. STROŠKI  | OBO_SPIPZ_1| 177.350,81|  174.207,33|  0,982|
|PRIPRAVE   |       |      |       |    |
|ZEMLJIŠČ   |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|III. STROŠKI |       |      |       |    |
|GRADNJE OPREME|       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Cestno omrežje|   OBO_C_1| 177.350,81| 1.670.105,53|  9,417|
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Fekalna    |   OBO_FK_1| 159.863,30|  505.671,83|  3,163|
|kanalizacija |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Meteorna   |   OBO_MK_1| 159.863,30|  740.590,18|  4,633|
|kanalizacija |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Vodovodno   |   OBO_V_1| 177.350,81|  417.407,67|  2,354|
|omrežje    |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|Javne površine|   OBO_JP_1| 177.350,81|  483.841,44|  3,027|
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
|SKUPNI STROŠKI|       |      | 4.110.717,90|    |
|OPREMLJANJA  |       |      |       |    |
+--------------+-------------+-----------+-------------+--------+
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Komunalni prispevek se za posamezno vrsto komunalne opreme lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja stavbnih zemljišč.
(2) V primeru, da se objekt nahaja v obračunskem območju določene vrste komunalne opreme, pa se zaradi tehničnih razlogov ne more priključiti na to določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek, ki se nanaša na to določeno komunalno opremo, na katero se tehnično ni mogoče priključiti.
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– če je zgrajena nova komunalna oprema, na katero se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih objektov;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali neto tlorisno površino objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje tretjega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost ali neto tlorisno površino.
(6) Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba v roku 30 dni, o kateri odloča župan.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
14. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
16. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
17. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
18. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) O ostalih oprostitvah in olajšavah plačila komunalnega prispevka odloča, po predlogu župana, občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«.
21. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0068/2011
Žalec, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost