Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2145. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A), stran 6442.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-6
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB (ZŽNPO-A)
1. člen
V Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) se v prvem odstavku 35. člena besedilo »lokacijski načrt,« nadomesti z besedilom »akt iz 25. člena tega zakona, ki v grafičnem delu določa nepremičnine tako, da jih je mogoče identificirati v zemljiškem katastru, in je«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za drugo listino, ki v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na žičniški napravi, velja odločba ali sklep pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/13-1/16
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1139-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina