Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2142. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B), stran 6431.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-7
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNIH KONGLOMERATIH (ZFK-B)
1. člen
V Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06 in 87/11) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 120, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/78/EU)« nadomesti z besedilom »2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 113)«.
2. člen
V 2. členu se v 6. točki na koncu prve alineje podpičje nadomesti z vejico in doda beseda »ali«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a upravitelj alternativnih investicijskih skladov:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje enega ali več alternativnih investicijskih skladov v skladu z zakonom, ki ureja alternativne investicijske sklade,
– je pravna oseba iz druge države članice, katere osnovna dejavnost je upravljanje enega ali več alternativnih investicijskih skladov, za katero je pridobila dovoljenje nadzornega organa druge države članice, ali
– je pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki bi potrebovala dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja alternativne investicijske sklade, če bi imela svoj sedež v Republiki Sloveniji;«.
V 7. točki se število »6« nadomesti s številom »6.a«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. finančni sektor je sektor, sestavljen iz ene ali več oseb bančnega sektorja, zavarovalniškega sektorja ali sektorja trga vrednostnih papirjev, pri čemer:
a) bančni sektor predstavljajo:
– banke iz 1. točke tega člena,
– finančne institucije, ki niso banke iz 1. točke tega člena in katerih osnovna dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje vzajemno priznanih finančnih storitev iz 2. do 12. in 15. točke iz 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12), ali
– družbe, ki opravljajo pomožne storitve v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
b) zavarovalniški sektor predstavljajo:
– zavarovalnice iz 2. točke tega člena,
– pozavarovalnice iz 3. točke tega člena,
– zavarovalniški holdingi po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, ali
– pokojninske družbe iz 4. točke tega člena;
c) sektor trga vrednostnih papirjev predstavljajo borznoposredniške družbe iz 5. točke tega člena;
d) družbe za upravljanje se zaradi ugotovitve finančnega konglomerata in dopolnilnega nadzora štejejo za del sektorja iz finančnega sektorja iz 8.a, 8.b ali 8.c točke tega člena, v katerega so vključene v skladu s 6. členom tega zakona, ali se štejejo za del najmanjšega sektorja v finančnem sektorju, če ne pripadajo izključno posameznemu finančnemu sektorju iz 8.a, 8.b. ali 8.c točke tega člena;
e) upravitelji alternativnih investicijskih skladov se zaradi ugotovitve finančnega konglomerata in dopolnilnega nadzora štejejo za del sektorja iz finančnega sektorja iz 8.a, 8.b ali 8.c točke tega člena, v katerega so vključeni v skladu s 6.a členom tega zakona, ali se štejejo za del najmanjšega sektorja v finančnem sektorju, če ne pripadajo izključno posameznemu finančnemu sektorju iz 8.a, 8.b. ali 8.c točke tega člena;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. sektorska pravila so določbe zakonskih in podzakonskih aktov, ki določajo pravila glede ustanavljanja, poslovanja in nadzora poslovanja nadzorovanih oseb posameznega finančnega sektorja;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. podrejena oseba po tem zakonu:
– je podrejena družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
– je oseba, nad katero nadrejena oseba po mnenju nadzornih organov dejansko izvaja prevladujoč vpliv, ali
– je podrejena oseba podrejene osebe;«.
V 13. točki se v drugi alinei črta besedilo », pri čemer se za odvisno osebo šteje tudi oseba, ki jo obvladuje odvisna oseba iz prve alinee te točke«.
V 14. točki se na začetku četrte alinee za besedo »osebe,« doda besedilo »vključno z morebitnimi podskupinami,«.
16. točka se spremeni tako, da se glasi:
»16. pristojni nadzorni organ:
– je nadzorni organ, ki je na podlagi sektorskih pravil pristojen za opravljanje konsolidiranega nadzora nad skupino oseb, v kateri je nadzorovana oseba iz finančnega konglomerata, še zlasti nadrejene osebe na vrhu posameznega sektorja;
– je koordinator po 19., 20. ali 21. členu tega zakona;
– je drug nadzorni organ, če tako odločijo nadzorni organi iz prve in druge alinee te točke;«.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncentracija tveganj pomeni vsako izpostavljenost tveganju z možnostjo izgube, ki je dovolj velika, da lahko na splošno ogrozi kapitalsko ustreznost ali finančni položaj nadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »tega člena«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(vključitev upraviteljev alternativnih investicijskih skladov)
(1) Nadzorni organi odločijo, po katerih sektorskih pravilih (bančnih, zavarovalniških ali trga vrednostnih papirjev) se upravitelj alternativnih investicijskih skladov vključi v okvir konsolidiranega nadzora bank ali borznoposredniških družb ali v okvir dopolnilnega nadzora zavarovalnic v zavarovalniški skupini.
(2) Pri sprejetju odločitve iz prejšnjega odstavka nadzorni organi smiselno uporabljajo sektorska pravila glede oblike in obsega vključitve finančnih institucij v okvir konsolidiranega nadzora bank in borznoposredniških družb ali sektorska pravila glede oblike in obsega glede vključitve pozavarovalnic v okvir dodatnega nadzora zavarovalnic v zavarovalniški skupini.
(3) Če je upravitelj alternativnih investicijskih skladov del finančnega konglomerata, ga pristojni nadzorni organ v sodelovanju z nadzornim organom, pristojnim za nadzor nad upraviteljem alternativnih investicijskih skladov, vključi v dopolnilni nadzor po tem zakonu v okviru izbranega sektorja iz finančnega sektorja v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
V četrtem odstavku se beseda »kongomerata« nadomesti z besedo »konglomerata«.
6. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta besedilo »tega člena«.
V šestem odstavku se besedilo »1.440.000.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »6 milijard eurov«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Nadzorni organi vsako leto za posamezni finančni konglomerat ocenijo opustitev uporabe določb dopolnilnega nadzora iz 12., 13. in 14. člena tega zakona in pregledajo količinske kazalnike, določene v 9. in 10. členu tega zakona, ter ocene finančnih skupin z vidika tveganj.«.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojni nadzorni organi lahko ob izpolnjevanju meril iz drugega odstavka 9. člena tega zakona in neizpolnjevanja merila iz šestega odstavka 9. člena tega zakona sporazumno sprejmejo odločitev, da skupine ne bodo obravnavali kot finančni konglomerat ali da se za skupino ne bodo uporabljale določbe tega zakona, ki se nanašajo na koncentracijo tveganj, posle v skupini ali sisteme notranjih kontrol ter obvladovanje tveganj, če presodijo, da uporaba teh določb ni potrebna ali bi bila glede na namen dopolnilnega nadzora neustrezna ali zavajajoča.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »in jih, razen v izjemnih primerih, če presodijo, da je to pomembno za doseganje dopolnilnega nadzora, javno objavijo.«.
8. člen
Za četrtim odstavkom 13. člena se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena pristojni nadzorni organi ne smejo izključiti osebe iz izračuna koeficientov iz 9. člena tega zakona, če se je oseba preselila iz države članice v tretjo državo in iz dokazil izhaja, da je oseba zamenjala sedež z namenom izognitve zakonskim zahtevam.
(6) Pri ugotavljanju obstoja finančnega konglomerata lahko pristojni nadzorni organi s skupnim dogovorom iz izračuna koeficientov iz 9. člena tega zakona izključijo eno ali več udeležb v osebah iz manjšega sektorja v finančnem sektorju, če so udeležbe v te osebe odločilne za ugotovitev finančnega konglomerata in so skupno zanemarljive glede na cilje dopolnilnega nadzora.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Pristojni nadzorni organi lahko v izjemnih primerih, če presodijo, da je to še posebej pomembno za doseganje ciljev dopolnilnega nadzora, na podlagi skupnega dogovora v osnovo za izračun izpolnjevanja meril iz 9. in 10. člena tega zakona namesto bilančne vsote vključijo ali dodajo enega ali več naslednjih parametrov: sestava prihodkov, zunajbilančne dejavnosti, premoženje v upravljanju.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če je bil finančni konglomerat že ugotovljen, pristojni nadzorni organi odločitve iz prvega do šestega odstavka tega člena sprejemajo na podlagi predloga koordinatorja tega finančnega konglomerata.«.
9. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »1.440.000.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »6 milijard eurov«, besedilo »1.200.000.000.000 tolarjev« pa se nadomesti z besedilom »5 milijard eurov«.
10. člen
V prvem odstavku 15. člena se na začetku prvega stavka za besedilom »Nadzorni organi« doda vejica.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Koordinator mora o ugotovitvi finančnega konglomerata in imenovanju koordinatorja obvestiti nadzorne organe, ki so izdali dovoljenja nadzorovanim osebam v skupini, pristojne organe v državi članici, v kateri ima mešani finančni holding svoj sedež, in Skupni odbor.«.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda besedilo »in Skupni odbor«.
V tretjem odstavku se število »8« nadomesti z besedo »osmih«.
12. člen
V četrtem odstavku 23. člena se za besedilom »Skupnega odbora« doda besedilo »in regulativne tehnične standarde Evropske komisije«.
13. člen
Za prvim odstavkom 34. člena se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Nadzorovane osebe morajo na ravni finančnega konglomerata svojim nadzornim organom redno sporočati podrobnosti o pravni in organizacijski strukturi ter upravljanju, vključno z navedbo vseh nadzorovanih oseb, nenadzorovanih podrejenih oseb in pomembnih podružnic.
(3) Nadzorovane osebe morajo letno na ravni finančnega konglomerata objaviti opis pravne in organizacijske strukture ter upravljanja ali se namesto objave tega opisa sklicevati na enakovredne informacije, ki jih morajo objaviti v skladu s sektorskimi pravili.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjim odstavkom« nadomesti z besedilom »prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pristojni organi uskladijo uporabo oziroma izvajanje dopolnilnega nadzora v delu sistemov notranjih kontrol in postopkov upravljanja s kapitalom in tveganji s postopki nadzora po zakonu, ki ureja bančništvo.«.
14. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
(kolegij nadzornih organov)
(1) Za sodelovanje in izvajanje nalog koordinatorja in nadzornih organov iz poglavja 3.3 (Opravljanje dopolnilnega nadzora) tega zakona se usklajevanje in sodelovanje z nadzornimi organi v tretjih državah zagotovi prek kolegijev nadzornih organov, ustanovljenih v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali zakonom, ki ureja zavarovalništvo (v nadaljnjem besedilu: kolegij nadzornih organov), ter ob izpolnjevanju obveznosti varovanja zaupnih podatkov, če bi to omogočilo bolj učinkovito sodelovanje pri izvajanju njihovih nalog.
(2) Ureditev usklajevanja in sodelovanja z nadzornimi organi v tretjih državah iz prejšnjega odstavka, kakor tudi dogovor o koordinaciji iz 38. člena tega zakona, se vključita v pisni dogovor o usklajevanju in sodelovanju, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, sklenejo nadzorni organi, sodelujoči v kolegiju nadzornih organov.
(3) Koordinator kot predsedujoči kolegiju nadzornih organov odloči, kateri drugi nadzorni organi sodelujejo na sestanku ali pri dejavnostih kolegija.«
15. člen
Za drugim odstavkom 45.a člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koordinator sporoči Skupnemu odboru informacije iz prvega, drugega in tretjega odstavka 34. člena in 1. točke 46. člena tega zakona. Skupni odbor da na voljo nadzornim organom informacije o pravni in organizacijski strukturi finančnega konglomerata ter njegovemu upravljanju.«.
16. člen
V 46. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. pravni in organizacijski strukturi skupine ter njenemu upravljanju, vključno z navedbo vseh nadzorovanih oseb, nenadzorovanih podrejenih oseb in pomembnih podružnic, ki sestavljajo finančni konglomerat, imetnikih kvalificiranih deležev nadrejene osebe na vrhu skupine, ter navedbo nadzornih organov nadzorovanih oseb v skupini;«.
17. člen
V prvem odstavku 54. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 42.000 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje nadzorovana oseba:«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a če nadzornim organom ne sporoči podrobnosti o pravni in organizacijski strukturi ter upravljanju, vključno z navedbo vseh nadzorovanih oseb, nenadzorovanih podrejenih oseb in pomembnih podružnic v skladu z drugim odstavkom 34. člena tega zakona;«.
V 10. točki se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim«.
V drugem odstavku se besedilo »600.000 do 3,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.500 do 10.000 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 42.000 do 376.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje nadzorovana oseba, če se šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.«.
18. člen
V prvem odstavku 55. člena se v napovednem stavku besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.500 do 125.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.200 eurov«.
19. člen
V prvem odstavku 56. člena se v napovednem stavku besedilo »10,000.000 do 50,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »42.000 do 209.000 eurov«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a nadzorovana oseba, če ne objavi opisa pravne in organizacijske strukture ter upravljanja ali se namesto objave tega opisa ne sklicuje na enakovredne informacije v skladu s tretjim odstavkom 34. člena tega zakona;
V drugem odstavku se besedilo »500.000 do 2,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 8.500 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »3,000.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12.500 do 125.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »100.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 4.200 eurov«.
20. člen
V prvem odstavku 57. člena se v napovednem stavku besedilo »10,000.000 do 50,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »42.000 do 209.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »500.000 do 2,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.000 do 8.500 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(1) Za namen opredelitve drugega nadzornega organa iz tretje alineje 16. točke 2. člena zakona se upošteva predvsem:
– tržni delež nadzorovanih oseb iz finančnega konglomerata v drugih državah članicah, merjen z bilančno vsoto v bančnem sektorju ali sektorju trga vrednostnih papirjev ali z obračunanimi skupnimi premijami v zavarovalniškem sektorju, zlasti kadar je presežen 5 % tržni delež;
– pomembnost posamezne nadzorovane osebe iz druge države članice za finančni konglomerat.
(2) Določba prejšnjega odstavka se preneha uporabljati z dnem, ko začne veljati regulativni tehnični standard, sprejet v skladu z (b) točko prvega odstavka 21.a člena Direktive 2002/87/ES.
(3) Obvestilo o sprejetju regulativnega tehničnega standarda iz prejšnjega odstavka objavi v Uradnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/13-18/10
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1148-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost