Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2141. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E), stran 6431.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-3
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT-E)
1. člen
V Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11 in 39/13) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Kredit se lahko črpa le v obdobju izvajanja programa prestrukturiranja pod pogojem, da moratorij na odplačilo znaša največ dve leti.«.
2. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Poleg prednostnih terjatev, določenih v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja, so v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve iz naslova kredita po tem zakonu.«.
3. člen
Tretji odstavek 17. člena se črta.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Poleg prednostnih terjatev, določenih v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti ter postopke prisilnega prenehanja, so v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave prednostne terjatve tudi nezavarovane terjatve iz naslova poroštva po tem zakonu.«.
5. člen
V 19. členu se črta besedilo »in obliko ter vrsto zavarovanj«.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se v prvi alineji črta besedilo »z izpiskom iz sodnega registra«.
V drugi alineji se beseda »potrdilo« nadomesti z besedo »izjavo«.
Četrta alineja se črta.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/13-8/12
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1235-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost