Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1619. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki, stran 4999.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki
1. člen
Cene za storitve izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov po tem sklepu, v €/kg, so:
– za zbiranje ločenih frakcij: 0,5097 €/kg;
– za zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže: 0,5097 €/kg;
– za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada: 0,1182 €/kg;
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO): 0,1369 €/kg.
2. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve zbiranja MKO uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja MKO iz gospodinjstev in MKO podobni odpadki iz dejavnosti ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/mesec za najem opreme za zbiranje MKO in
– v €/kom. za storitve odvoza MKO in MKO podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|Volumen |Zbiranje|   Najem|  Nakup|    Javna|  Odpadne|
|opreme in|    |   opreme| opreme|infrastrukt.| surovine|
|število |    |     (1|(1 kom.)|      |    iz|
|praznjenj|    |kom./mesec)|    |      |dejavnosti|
|na leto |    |      |    |      |  (papir,|
|     |    |      |    |      | steklo in|
|     |    |      |    |      | embalaža)|
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|0    |    1|     2|    3|      4|     5|
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|Vreče 800| 0,9942|   0,4402|    |   0,0216|     |
|lit. – 1 |    |      |    |      |     |
|ali 2  |    |      |    |      |     |
|osebi  |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|120   | 1,9386|   0,4402| 26,2706|   0,0420|  0,6230|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|13x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|120   | 3,5898|   0,4402| 26,2706|   0,0841|  1,2460|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|26x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|240   | 3,0724|   0,5626| 35,6909|   0,0841|  1,2460|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|13x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|240   | 5,6465|   0,5626| 35,6909|   0,1681|  2,4920|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|26x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|1100   | 12,5884|   4,6958|283,9345|   0,3853|  5,7109|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|13x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|1100   | 24,1227|   4,6958|283,9345|   0,7705|  11,4218|
|litrov  |    |      |    |      |     |
|26x   |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|5 m3, po | 52,8773|  19,3700|822,6139|      |     |
|naročilu |    |      |    |      |     |
|(1 odv.) |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|7 m3 po | 52,8773|  23,1364|981,8295|      |     |
|naročilu |    |      |    |      |     |
|(1 odv.) |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|Vreča 50 | 0,6912|      |    |   0,0162|     |
|litrov (1|    |      |    |      |     |
|kom.)  |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
|Vreča 80 | 1,1060|      |    |   0,0259|     |
|litrov (1|    |      |    |      |     |
|kom.)  |    |      |    |      |     |
+---------+--------+-----------+--------+------------+----------+
1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 800 litrov skupnega volumna vreč na leto za MKO in minimalno 800 litrov skupnega volumna vreč na leto za embalažo.
2. Pri uporabi vreč za zbiranje MKO namesto posode, se za obračun uporablja cena tiste posode in frekvenca praznjenja, ki jo vreče nadomeščajo, z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna vreč na leto.
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vreč, zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
3. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih plača na mesec:
– za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz papirja in papirne embalaže 26x letno, steklene in plastične embalaže 13x letno) 1,2460 €,
– za 1x letno zbiranje in uničenje nevarnih odpadkov 0,2896 €,
– za 1x letno zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 0,2095 €,
– za pokrivanje stroška odvoza ostanka kosovnih odpadkov iz zbirnega centra 0,3011 €,
– za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra 0,1067 € in
– za pokrivanje stroška infrastrukture (zbiralnice ločenih frakcij in najemnina za zbirni center) 0,3968 €, to je skupaj 2,5497 €/mesec na gospodinjstvo.
Pri dejavnosti se ob ceni za zbiranje MKO zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi surovinami po ceni iz tabele iz 2. člena. Če dejavnost zaradi nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin ali embalaže, za njihovo zbiranje uporablja svoje posode, zabojnike ali kontejnerje, se ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 4. členu tega Sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine po prvem stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z embalažo (plastično in kovinsko), papirjem in papirno ter stekleno embalažo uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|Volumen posode     |  Zbiranje|Najem posode| Nakup posode|
|in frekvenca praznjenja |      |      |       |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vreče 800 litrov – 1 ali|   1,8062|   0,4402|       |
|2 osebi         |      |      |       |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|120 litrov 13x     |   3,5220|   0,4402|   26,2706|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|120 litrov 26x     |   6,4047|   0,4402|   26,2706|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|240 litrov 13x     |   5,1613|   0,5626|   35,6909|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|240 litrov 26x     |   9,3858|   0,5626|   35,6909|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|1100 litrov 13x     |   9,2920|   4,6958|   283,9345|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|1100 litrov 26x     |  16,8978|   4,6958|   283,9345|
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vreča 50 litrov za emb. |   1,3546|      |       |
|(1 kom.)        |      |      |       |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|Vreča 80 litrov za emb. |   2,1674|      |       |
|(1 kom.)        |      |      |       |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z biološkimi odpadki uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+-----------------------+--------------+-------------+----------+
|Volumen posode     |   Zbiranje,| Najem posode|   Nakup|
|in frekvenca praznjenja|   odvoz in|       |  posode|
|            | kompostiranje|       |     |
+-----------------------+--------------+-------------+----------+
|120 litrov 52x     |    7,2443|    0,4402|  26,2706|
+-----------------------+--------------+-------------+----------+
|240 litrov 52x     |    11,8823|    0,5626|  35,6909|
+-----------------------+--------------+-------------+----------+
6. člen
Za zaključene pošiljke odpadkov, se za pokrivanje stroška javne infrastrukture in za storitve tehtanja, evidentiranja in nalaganja na prekladališču Draga, za potrebe prevoza na večje razdalje, uporabljajo naslednje cene:
za pokrivanje stroška javne infrastrukture (rampe): 2,3928 €/t;
za storitev tehtanja, evidentiranja in nalaganja odpadkov: 9,4458 €/t.
7. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi Sklepa (Uradni list RS, št. 22/13 z dne 15. 3. 2013), uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/kom. za nakup vreč za občasno povečane količine odpadkov:
+------------------------+----------------+---------------+
|Volumen opreme in    |    Obdelava|   Odlaganje|
|število praznjenj na  |    odpadkov|    ostankov|
|leto          |        |   predelave|
+------------------------+----------------+---------------+
|Vreče 800 lit. – 1 ali 2|     0,8467|     0,4800|
|osebi          |        |        |
+------------------------+----------------+---------------+
|120 litrov 13x     |     1,6510|     0,9360|
+------------------------+----------------+---------------+
|120 litrov 26x     |     3,3020|     1,8720|
+------------------------+----------------+---------------+
|240 litrov 13x     |     3,3020|     1,8720|
+------------------------+----------------+---------------+
|240 litrov 26x     |     6,6040|     3,7440|
+------------------------+----------------+---------------+
|1100 litrov 13x     |     15,1342|     8,5800|
+------------------------+----------------+---------------+
|1100 litrov 26x     |     30,2683|    17,1600|
+------------------------+----------------+---------------+
|Vreča 50 litrov (1 kom.)|     0,6350|     0,3600|
+------------------------+----------------+---------------+
|Vreča 80 litrov (1 kom.)|     1,0160|     0,5760|
+------------------------+----------------+---------------+
8. člen
V cenah storitev tega Sklepa DDV in druge dajatve niso zajete.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 5. 2013, razen za cene iz 7. člena.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki št. 015-4/2010-003 z dne 3. 6. 2010, ki je bil 11. 6. 2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/10.
Št. 015-4/2013-023
Železniki, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina