Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1618. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki, stran 4998.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 18. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Železniki.
2. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE (populacijskih ekvivalentov), in sicer na območjih, na katerih ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema (skladno z operativnim programom niso predmet opremljanja z javno kanalizacijo).
3. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine Železniki objavi župan Občine Železniki.
4. člen
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, krajevne skupnosti v Občini Železniki in društva s sedežem v Občini Železniki, ki so lastniki MKČN. Sredstva se dodelijo izključno za prvo opremo stanovanjskih in nestanovanjskih objektov z MKČN.
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerega zemljišču bo MKČN zgrajena oziroma tisti, ki bo podpisnik pogodbe o ustanovitvi služnosti, v primeru, da ni lastnik zemljišča, na katerem bo MKČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN mora biti izgrajena in v funkciji obratovanja (vsaj 50 % obremenitev čiščenja);
– MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje z oceno obratovanja čistilne naprave ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu kot določa Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe);
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe);
– upravljavec mora zagotavljati obratovanje MKČN v skladu z navodili proizvajalca in izvajalca javne službe ter voditi obratovalni dnevnik MKČN;
– MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne vode v Republiki Sloveniji;
– za stanovanjski in nestanovanjski objekt iz katerega se odvaja komunalna voda na MKČN mora biti izdano gradbeno dovoljenje, za MKČN pa pridobljena pravica graditi skladno z zahtevami predpisov za gradnjo objektov. Kolikor se gradnja MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti investitorja, mora biti vlogi priložena pogodba o ustanovitvi služnosti, overjena pri notarju;
– MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
6. člen
Razpis iz 3. člena tega pravilnika, ki se objavi na krajevno običajen način, vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev iz 5. člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– podatek o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v objektu iz uradne evidence (CRP);
– ocena obratovanja ali poročilo o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi iz MKČN in zapisnik o urejenosti odvajanja in čiščenja glede izpolnjevanja zahtev 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in nadaljnje spremembe), ki ga izdela izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode;
– obratovalni dnevnik s podatki o upravljavcu MKČN, nadzoru, rednem in izrednem vzdrževanju, motnjah in neskladnostih pri obratovanju ter izvedenih ukrepih za njihovo odpravo;
– pogodbo o upravljanju kolikor upravljavec MKČN ni vlagatelj;
– izjava glede gradbenega dovoljenja za stanovanjski in nestanovanjski objekt in pravica graditi za MKČN;
– pregledna situacija objekta, MKČN in kanalizacijskega omrežja;
– dokazilo o lastništvu MKČN (kopija računa).
8. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje, roke, postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev.
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Železniki (v nadaljevanju: komisija). Vloge se obravnava po vrstnem redu vložitve.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po zaporednem vrstnem redu prispetja. Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 250 EUR na PE in največ 50 % nabavne vrednosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto. Pri določitvi zmogljivosti čiščenja MKČN se upošteva povprečna vrednost nazivne zmogljivosti MKČN iz ocene obratovanja. Popolne vloge, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjih let.
9. člen
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun vlagatelja (upravičenca) na podlagi podpisane pogodbe.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora dobljena sredstva vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 9/10).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2013-021
Železniki, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina