Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Kazalo

1439. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača, stran 4432.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Divača, (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Divača in pogoje, postopek, način njihovega podeljevanja ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Divača so najvišja priznanja občine za dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, društev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.
3. člen
Priznanja Občine Divača se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
4. člen
Priznanja Občine Divača so:
1. naziv častni občan Občine Divača,
2. priznanje Občine Divača,
3. plaketa Občine Divača.
5. člen
O podelitvi priznanj Občine Divača odloča občinski svet Občine Divača na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta, ob praznovanju občinskega praznika.
7. člen
Občinski funkcionarji med opravljanjem svoje funkcije ne morejo biti dobitniki občinskih priznanj za delo, ki je povezano z njihovo funkcijo.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
8. člen
Naziv častnega občana Občine Divača se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in razvoju občine.
Naziv častni občan Občine Divača se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k trajnemu napredku in razvoju ter ugledu občine.
V posameznem letu se lahko podeli največ en naziv častni občan.
Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Pozornosti do častnega občana so:
– obiski ali čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta občine,
– vabljen je in ima prost vstop na prireditve, ki jih organizira občina ali sodeluje pri organizaciji,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in simbolično darovanje cvetja.
Naziv častni občan lahko dobi tudi tuji državljan.
9. člen
Naziv častni občan je podeljen ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.
III. PRIZNANJE OBČINE
10. člen
Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispevke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.
V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 priznanja.
11. člen
Priznanje občine se podeli ob občinskem prazniku, na slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja Občine Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.
IV. PLAKETA OBČINE DIVAČA
12. člen
Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.
Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim, uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.
Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
13. člen
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Divača so lahko občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati za priznanje sebe in svoje ožje svojce.
14. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Divača se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija najmanj dva meseca pred podelitvijo. Razpisni rok traja največ 15 dni.
15. člen
Javni razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj,
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko priznanje podeli,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda s strjeno obrazložitvijo priznanja,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
16. člen
Brez razpisa se lahko, kadar koli med letom, podeli priznanje Občine Divača za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje.
Brez razpisa lahko župan, občinski svet kadar koli med letom podeli plaketo.
17. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno utemeljitev predloga ter navedbo, za katero priznanje kandidira.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.
18. člen
Pristojna komisija izvede skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
19. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
20. člen
Gradivo, povezano s podelitvijo priznanj, je javno in je na vpogled pri občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje:
1. zaporedno številko vpisa,
2. priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku,
3. številko sklepa komisije in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsto dodeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0006/2013-06
Divača, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost